5. L’estructura semàntica

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2001-2002

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

Guió

El significat i la interpretació

Les relacions de significat

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

El significat en el discurs

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

ALLAN, K. (1986) Linguistic Meaning. London: Routledge & Kegan Paul.

BERRUTO, G. (1976) La semantica. Bologna: Zanichelli. Trad. cast.: La semántica. México: Nueva Imagen, 1979. BLECUA, J.M. (1973) Lingüística y significación. Barcelona: Salvat (Grandes Temas, 13), 1975.

recomanat CABRÉ, T.- RIGAU, G. (1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Manuals de llengua catalana, Biblioteca Universitària 3), 1987 2a edició.

recomanat CHIERCHIA, G.- McCONNELL-GINET, S. (1990) Meaning and Grammar. An Introduction to Semantics. Cambridge, MA.: The MIT Press. recomanat ESPINAL, M.T. (1988) Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 10). recomanat ESPINAL, M.T. (1996) "El significado", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 247-266.

recomanat ESPINAL, M.T. (1996) "On the contribution of lexical meaning to utterance interpretation", Links & Letters, 3: 29-38.

FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.

FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. KEMPSON, R. (1977) Semantic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. Trad. cast.de R. Cerdà: Teoría semántica. Barcelona: Teide, 1982. LEECH, G. (1974) Semantics. Harmondsworth: Penguin Books (Pelican). 1981 2nd edition. Trad. cast de J.L. Tato.: Semántica. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, 197), 1977, 2a edición ampliada, 1985. LYONS, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press. Trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1971; 1973 2a edición corregida; 1975 3a edición; 1979 5a edición; 1981 6a edición; 1985 7a edición. Trad. franc. de F. Dubois-Charlier et D. Robinson: Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. Paris: Larousse, 1970. Trad. ital. de E. Mannucci e L. Antinucci: Introduzione alla linguistica teorica. Bari: Laterza, 1975. LYONS, J. (1977) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 2 vols. Trad. cast de R. Cerdà.: Semántica. Barcelona: Teide, 1980, 1988 2a edición. LYONS, J. (1981) Language, Meaning and Context. London: Fontana / William Colins & Sons Ltd.. Trad. cast. de S. Alcoba: Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós (Paidós Comunicación, 6), 1983, 1991. LYONS, J. (1995) Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de S. Alcoba: Semántica lingüística. Una introducción. Barcelona: Paidós (Paidós Comunicación, 97), 1997.

PALMER, F.R. (1976) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1981 2nd Edition. Trad. cast.: La semántica. México: Siglo XXI, 1978.

recomanat RIGAU,G. (1981) Gramàtica del discurs. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma (Sèrie Lingüística), 1988 2a edició. ROJO, G. (1983) Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga: Librería Ágora.

Bibliografia complementària

BACH, E. (1989) Informal Lectures in Formal Semantics. Albany, N.Y: SUNY Press. Trad. cast. de N. Bel: Lecciones básicas de semántica formal. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona - CELC, Ediciones del Borne (Biblioteca Universitaria, 7), 1997.

CALVO PÉREZ, J. (1990) "Semántica", in LÓPEZ, A. et alii. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 203-242.

CERDÀ, R. (1983) "Semántica", in LÓPEZ MORALES, H. (Ed.) Introducción a la lingüística actual. Madrid: Playor. pp. 35-55.

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S. (1989) Introducción a la semántica funcional. Madrid: Síntesis (Lingüística, Textos de Apoyo 20).

HOFMANN, T.R. (1993) Realms of Meaning. An Introduction to Semantics. London: Longman (Learning about Language).

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press.

TRUJILLO, R. (1983) "La semántica", in ABAD, F.- GARCÍA BERRIO, A. (Eds.) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra. pp. 185-215.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 19.09.01 15:50