Guions, bibliografies i materiales per temes

0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Els prejudicis lingüístics

Exercicis

Recursos a Internet

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi 

1. La naturalesa del llenguatge humà

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Raquel Lluent, Aspectes de la Neurolingüística, 30 d’octubre de 2001. Bibliografia.

Materials

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

L’origen del llenguatge

La comunicació animal

Llenguatge i cervell

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

La facultat de llenguatge

Universalitat i diversitat del llenguatge

Les propietats generals de les llengües

Gramàtica universal i gramàtica particular

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Exercicis

Exercicis: El llenguatge i les llengües

Test: El llenguatge com a sistema de signes

Test: l’aspecte biològic del llenguatge

Test: Els criteris de classificació de llengües

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

Llenguatge de signes

Comunicació no verbal

Llenguatge i cultura

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi 

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Llengua oral i llengua escrita

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

Fonètica i estudi de la llengua

La producció dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Trets distintius

Exercicis

Exercicis: l’estructura fonètica

Test: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonològica

Test: l’estructura fonològica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonologia

tornar al principi 

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Lèxic, lexicó i diccionari

Camps semàntics i camps lèxics

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

L’estructura del lèxic

Exercicis

Exercicis: l’estructura morfològica

Test: l’estructura morfològica

Exercicis: El significat lèxic

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi 

4. L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats i l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

Tema i rema

Ordre bàsic de constituents i tipologia sintàctica

Exercicis

Exercicis: l’estructura sintàctica

Test: l’estructura sintàctica

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi 

5. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Significat i interpretació

Composicionalitat del significat i relacions estructurals

Els trets semàntics

Contingut proposicional i relacions de sentit

El significat en el discurs

Exercicis

Exercicis: l’estructura semàntica

Test: l’estructura semàntica

Recursos a Internet

Semàntica

tornar al principi 

6. L’actuació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Les implicatures i els principis de la conversa

Les pressuposicions

Les implications lògiques i les implicacions pragmàtiques

El context i els coneixements

Exercicis

Exercicis: l’actuació lingüística

Test: l’actuació lingüística

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi 

7. La variació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La variació lingüística

Lenguaje y sociedad: sociolingüística (Rotaetxe, 1996)

Llengua oral i llengua escrita

Exercicis

Exercicis: La variació lingüística

Test: La variació lingüística

Recursos a Internet

Sociolingüística

tornar al principi 

8. La traducció

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

  Presentacions generals de la traducció automàtica

Materials

El llenguatge com a vehicle cultural

El procés de traducció

l’especulació en teoria de la traducció (Espinal, 1990)

La traducció automàtica

Exercicis

Exercicis: La traducció

Test: La traducció

Recursos a Internet

Llengua i cultura

Pàgines amb enllaços sobre traducció

Llistes de discussió sobre traducció

Pàgines amb recursos per a traductors

Teoria de la traducció

Publicacions sobre traducció

tornar al principi Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 30/9/03 16:13