4. L’estructura sintàctica

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2002-2003

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

Guió

Gramaticalitat i correcció.

L’anàlisi sintàctica i l’estructura sintàctica

Categories i funcions

Els constituents de l’oració

Tipologia sintàctica.

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press, 4th edition.

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition, 1992 3rd Edition. Trad. cast y adaptación de V. Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. recomanat BALARI, S. (1996) "La frase", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 201-246.

recomanat BLOOMFIELD, L. (1933) Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. / London: George Allen & Unwin, 1935. Trad. cast. de A.F. Ada de Zubizarreta, revisada por A. Escobar: Lenguaje. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964. Trad. cat. parcial de G. Ferrater: El llenguatge. Barcelona: Seix i Barral (Biblioteca Seix 2), 1978.

recomanat BOSQUE, I. (1989) Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística, 11). COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. 1989 Second Edition. Trad. cast. de A. Ayuso: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos), 1988, 1990. CUENCA, M.J. (1996) Sintaxi fonamental. Les categories gramaticals. Barcelona: Empúries.

recomanat FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.

recomanat FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. recomanat HERNANZ, M.L.- BRUCART, J.M. (1987) La sintaxis 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica (Enseñanza / Crítica "Textos"). HOCKETT, C.F. (1958) A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company. Trad. cast. de E. Gregores y C. Suárez: Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: Eudeba, 1971. LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge, Mass.: The MIT Press. LYONS, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press. Trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1971; 1973 2a edición corregida; 1975 3a edición; 1979 5a edición; 1981 6a edición; 1985 7a edición. Trad. franc. de F. Dubois-Charlier et D. Robinson: Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. Paris: Larousse, 1970. Trad. ital. de E. Mannucci e L. Antinucci: Introduzione alla linguistica teorica. Bari: Laterza, 1975. MATTHEWS, P.H. (1981) Syntax. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Lingustics). MORENO CABRERA, J.C. (1987) Fundamentos de Sintaxis General. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 4). MORENO CABRERA, J.C. (1991) Curso universitario de lingüística general. Tomo I: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). PALMER, F. R. (1971) Grammar. Harmondsworth: Penguin Books (Pelican), 1978. Trad. cast. de J.M. Nadal: Teoría gramatical. Barcelona: Península (Ediciones de bolsillo), 1975. recomanat RADFORD, A.- ATKINSON, M.- BRITAIN, M.- CLAHSEN, H.- SPENCER, A. (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 2000. ROJO, G. - JIMÉNEZ JULIÁ, T. (1989) Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (Lalia, Serie Lingüística, 2). recomanat TUSÓN, J. (1980) Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona: Teide, 1981 2a edición, 1985 3a edición. VERA LUJÁN, A. (1995) Fundamentos de análisis sintáctico (de la palabra al texto). Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia (Universidad y Sociedad, 20).

Bibliografia complementària

ROJO, G. (1983) Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga (Ágora).

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 23/8/02 00:55