Guions, bibliografies i materiales per temes

0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Els prejudicis lingüístics

 Exercicis

 Recursos a Internet

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi 

1. La naturalesa del llenguatge humà

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

L’origen del llenguatge

La comunicació animal

Llenguatge i cervell

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

La facultat de llenguatge

Universalitat i diversitat del llenguatge

Les propietats generals de les llengües

Gramàtica universal i gramàtica particular

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Exercicis

Exercicis: El llenguatge i les llengües

Activitat 1: Les llengües del món

Activitat 2: L’adquisició de la L1 i l’aprenentatge de la L2

Test: El llenguatge com a sistema de signes

Test: L’aspecte biològic del llenguatge

Test: Els criteris de classificació de llengües

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi 

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

 Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Llengua oral i llengua escrita

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

Fonètica i estudi de la llengua

La producció dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Trets distintius

Exercicis

Exercicis: L’estructura fonètica

Test: L’estructura fonètica

Exercicis: L’estructura fonològica

Test: L’estructura fonològica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonologia

tornar al principi 

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Lèxic, lexicó i diccionari

Camps semàntics i camps lèxics

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

L’estructura del lèxic

Exercicis

Exercicis: L’estructura morfològica

Test: L’estructura morfològica

Exercicis: El significat lèxic

Activitat 3: Les obres lexicogràfiques

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi 

4. L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats i l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

Tema i rema

Ordre bàsic de constituents i tipologia sintàctica

Exercicis

Exercicis: L’estructura sintàctica

Test: L’estructura sintàctica

Activitat 4: L’estructura sintàctica i l’estructura semàntica

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi 

5. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Significat i interpretació

Composicionalitat del significat i relacions estructurals

Els trets semàntics

Contingut proposicional i relacions de sentit

El significat en el discurs

Exercicis

Exercicis: L’estructura semàntica

Test: L’estructura semàntica

Activitat 4: L’estructura sintàctica i l’estructura semàntica

Recursos a Internet

Semàntica

tornar al principi 

6. L’actuació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Les implicatures i els principis de la conversa

Les pressuposicions

Les implications lògiques i les implicacions pragmàtiques

El context i els coneixements

Exercicis

Exercicis: L’actuació lingüística

Test: L’actuació lingüística

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi 

7. La variació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La variació lingüística

Lenguaje y sociedad: sociolingüística (Rotaetxe, 1996)

Llengua oral i llengua escrita

Exercicis

Exercicis: La variació lingüística

Test: La variació lingüística

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

tornar al principi 

8. La traducció

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Presentacions generals de la traducció automàtica

Materials

El llenguatge com a vehicle cultural

El procés de traducció

l’especulació en teoria de la traducció (Espinal, 1990)

La traducció automàtica

Exercicis

Exercicis: La traducció

Test: La traducció

Recursos a Internet

Llengua i cultura

Pàgines amb enllaços sobre traducció

Llistes de discussió sobre traducció

Pàgines amb recursos per a traductors

Teoria de la traducció

Publicacions sobre traducció

Demostracions i sistemes de traducció automàtica

tornar al principi Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 25/5/04 17:22