0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2004-2005

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

Guió

La diversitat del llenguatge.

¿Hi ha llengües millors i pitjors, primitives i avançades, fàcils i difícils, aspres i dolces, etc.?

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

BAUER, L.- TRUDGILL, P. (Eds.) (1998) Language myths. Hardmondsworth: Penguin Books (Language & Linguistics).

BERNÁRDEZ, E. (1999)   ¿Qué son las lenguas?   Madrid: Alianza Editorial (Filología y Lingüística).

HAGÈGE, C. (2000) Halte à la mort des langues. Paris: Editions Odile Jacob. Trad. cast. de A. Bueno García: No a la muerte de las lenguas. Barcelona: Paidós (Paidós transiciones, 37), 2001.

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (2000)   La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística.   Madrid: Alianza Editorial (Filología y Lingüística).

MORENO CABRERA, J.C. (2002) "La diversitat lingüística mundial a l’era de la globalització", in MORENO, J.C.- SERRAT, E.- SERRA, J.M.- FARRÉS, J. Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 1). pp. 1-53.

NAPOLI, D.J. (2003) Language Matters. A Guide to Everyday Questions about Language. Oxford: Oxford University Press.

recomanat TUSON, J. (1988)   Mal de llengües. A l’entorn dels prejudicis lingüístics.   Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 36), 1991 8ena edició. Trad. libre del autor:   Los prejuicios lingüísticos.   Barcelona. Octaedro (Lenguaje y Comunicación), 1997.

YAGUELLO, M. (1988)   Catalogue des idées reçues sur le langage.   Paris: Éditions du Seuil (Point Virgule).

Bibliografia complementària

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 14/10/04 12:16