8. La traducció

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2004-2005

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

Guió

El procés de traducció

L’equivalència en traducció

Context i traducció

Discurs teòric sobre la traducció

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

CATFORD, J.C. (1965) A linguistic theory of translation. An Essay in Applied Linguistics. London: Oxford University Press (Language and Language Learning), 1974 4th Edition. Trad. cast. de F. Rivera: Una teoría lingüística de la traducción. Ensayo de Lingüística aplicada. Venezuela: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad de Venezuela (Avance, 27), 1970.

DELISLE, J. (1984) L’analyse du discours comme méthode de traduction. Initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais: Théorie et practique. Ottawa: Éditions de l’Université d’Ottawa (Cahiers de Traductologie, 2). recomanat ESPINAL, M.T. (1990) "l’especulació en teoria de la traducció", Els Marges: 41, 3-14.

FAWCETT, P. (1997) Translation and language. Linguistic theories explained. Manchester: St. Jerome Publishing (Translation Theories Explained, 3).

recomanat GARCÍA YEBRA, V. (1982) Teoría y práctica de la traducción. 2 vols. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica III. Manuales, 53), 1989 2a edición revisada. GENTZLER, E. (2001) Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters (Topics in Translation, 21). 2nd revised edition.

GUTT, E.A. (1991) Translation and relevance. Cognition and context. Oxford: Blackwell. 2nd. edition: Manchester: StJerome Publishing, 2000.

recomanat JAKOBSON, R. (1959) "On linguistic aspects of translation" in On translation. Cambridge Mass: Harvard University Press. Trad. cast. de J.M. Pujol i G. Cabanes: "En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción", in Ensayos de lingüística general. Barcelona: Seix Barral, 1981, 1987 2a edición. Trad. cat.: "Aspectes lingüístics de la traducció", Quaderns de Traducció i Interpretació, 2 (1983): 153-160.

NEWMARK, P. (1988) A textbook of translation. London: Prentice Hall. Trad. cast. de V. Moya: Manual de traducción. Madrid: Cátedra (Lingüística), 1992. Trad. gal. de F.X. Fernández Polo: Manual de traducción. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Lingua Franca, 2), 1993.

MOUNIN, G. (1963) Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard (Tel, 5). Trad. cast. de J. Lago Alonso: Los problemas teóricos de la traducción. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica II. Estudios y Ensayos, 152), 1971. SCHÄFFNER, Ch. (Ed.) (2002) The role of discourse analysis for translation and in translator training. Clevedon: Multilingual Matters (Current Issues in Language and Society).

recomanat SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. (1984) Intérpreter pour traduire. Paris: Didier Érudition (Traductologie, 1), 1986 2ème édition.

TRUJILLO, R. (1996) Principios de semántica textual. Los fundamentos semánticos del análisis lingüístico. Madrid: Arco/Libros (Biblioteca Philologica). TVC (1997) Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. A cura de la Comissió de Normalització Lingüística, TVC. Barcelona: Edicions 62 (Pràctiques Lingüístiques, 2).

Bibliografia complementària

bibliografia Lingüística aplicada a la traducció

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 04/10/200419:35