6. L’actuació lingüística

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2005-2006

Marta Bosch - Joaquim Llisterri

line_red

Guió

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge.

Els actes de parla.

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions. Implicacions lògiques i implicacions pragmàtiques.

La noció de context. La dixi. El context i la noció d’entorn cognoscitiu. El problema de l’accessibilitat de la informació.


Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press, 4th edition. [Cap. 9 "Pragmatics: The Study of Language Use and Communication"] recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition, 1992 3rd Edition. Trad. cast y adaptación de V. Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. [Cap. 12 "Pragmática: El estudio del uso del lenguaje y la comunicación lingïística"] BASSOLS, M. (2001) Les claus de la pragmàtica. Vic: Eumo Editorial (Llengua i text, 5).

[Caps. 2 "La pragmàtica", 3 "Els actes de parla", 4 "Les pressuposicions", 5 "Les implicacions conversacionals" i 7 "El principi de pertinència"] BENVENISTE, E. (1974) Problèmes de linguistique générale II. Paris: Gallimard (Tel, 47). Trad cast. de J Almela: Problemas de lingüística general II. México: Siglo XXI, 1977. [ Cap. 5 "l’appareil formel de l’énonciation"] BLAKEMORE, D. (1992) Understanding Utterances. An Introduction to Pragmatics. Oxford: Basil Blackwell (Blackwell Textbooks in Linguistics, 6). [Caps. 1 "Communication and the context" i 4 "Explicating and implicating"] BROWN, G.- YULE, G. (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). Trad. cast. de S. Iglesias Recuero: Análisis del discurso. Madrid: Visor Libros (Visor Lingüística, 1), 1993. [Caps. 2 "The role of context in interpretation", 6 "The nature of reference in text and discourse" i 7 "Coherence and the interpretation of text and discourse"] CUTTING, J. (2002) Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students. London: Routledge (Routledge English Language Introductions).

recomanat ESCANDELL, M.V. (1993) Introducción a la pragmática. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 5); Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística), 1996 Nueva edición actualizada. [Caps. 1 "La pragmática" i 2 "Conceptos básicos de pragmática"] ESCANDELL, V. (en prensa) "Aportaciones de la pragmática", in Enseñar español como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Vademécum para la formación de profesores. Madrid: SGEL.
http://www.uned.es/dpto-leng-esp-y-ling-gral/escandell/papers/AportPrag.PDF

ESCANDELL, V. (en prensa) "La investigación en pragmática", in XVIII Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Universidad de León, 3 de marzo de 2003; Interlingüística.
http://www.uned.es/dpto-leng-esp-y-ling-gral/escandell/papers/InvestPrag.PDF

recomanat ESPINAL, M.T. (1988) Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 10). [Caps. 1 "Introducció" i 2 "Significat i interpretacio"] FASOLD, R. W. (1990) The sociolinguistics of language. Oxford: Blackwell. [Caps. 5 "Linguistic pragmatics: conversational implicature" i 6 "More on linguistic pragmatics"] recomanat FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_ products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_ isbn_issn=1413030890&discipline_number= 300&template=AISE [Caps. 7 "Pragmatics: Information Structure" i 11 "Speech Acts and Conversation"] recomanat FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Caps. 7 "Pragmatics: Information Structure" i 10 "Speech Acts and Conversation"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Cap. 4 "Semantics: The Meaning of Language: Pragmatics"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Cap. 5 "The Meanings of Language"] HYMES, D. H. (1971) On Communicative Competence. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; excerpts in PRIDE, J.B. - HOLMES, J. (Eds.) (1972) Sociolinguistics, Selected Readings. Harmondsworth: Penguin Books (Penguin Education), 1974, 1976. pp. 261-293.

LAVANDERA, B.R. (1985) Curso de lingüística para el análisis del discurso. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. [Caps. 5 "La teoría de los actos de habla" i 6 "Lingüística pragmática"] recomanat LEVINSON, S.C. (1983) Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics), 1985, 1987. Trad. cast. d’A. Rubiés: Pragmática. Barcelona: Teide (Serie Lingüística), 1989, 1990. [Caps. 1 "The scope of pragmatics", 2 "Deixis", 3 "Conversational implicature" i 5 "Speech acts"] MORENO CABRERA, J.C. (1994) Curso universitario de lingüística general. Tomo II: Semántica, pragmática, morfología y fonología. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). [Caps. 11 "Pragmática, sintaxis y semántica", 13 "Actos de habla: definición y tipología" i 14 "Lógica de la conversación e implicaturas conversatorias"] REYES, G. (1990) La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje. Barcelona: Montesinos (Biblioteca de Divulgación Temática, 54), 1994 2a edición.

recomanat REYES, G. (1995) El abecé de la pragmática. Madrid: Arco/libros (Cuadernos de lengua española), 1996 2a edición.

TUSÓN VALLS, A. (1995) Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 73). Vers. cast. Análisis de la conversación. Barcelona: Ariel (Ariel Practicum), 1997.


Bibliografia complementària

AUSTIN, J.L. (1962) How to Do Things with Words. Oxford: The Clarendon Press. Trad. cast de G. Carrió y E.A. Rabossi: Palabras y acciones. Cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires: Paidós (Biblioteca del hombre contemporáneo, 229), 1971, 1982.

CALSAMIGLIA, H.- TUSÓN, A. (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística).

DUCROT, O. (1972) Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique. Paris: Hermann (Savoir). Trad. cast. de W. Minetto y A. Hurtado: Decir y no decir. Barcelona: Anagrama, 1982.

FILLMORE, C.J. (1971) "Verbs of Judging: An Exercice in Semantic Description", in FILLMORE, C.J.- LANGENDOEN, D.T. (Eds.). Studies in Linguistic Semantics. New York: Holt, Rinehart & Winston. pp. 273-289.

FREGE, G. (1892) "Uber Sinn und Bedeutung ", Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100: 25-50; trad. ingl. "On Sense and Reference", in GEACH, P. - BLACK, M. Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford: Blackwell, 1952; trad. cast. de V. Moulines: "Sobre sentido y referencia", in FREGE, G. Estudios sobre semántica. Barcelona: Ariel (Ariel Quincenal, 60) pp. 49-84.

GRICE, H.P. (1975) "Logic and Conversation" in COLE, P.- MORGAN, J.L (Eds.) (1975) Syntax and semantics 3: Speech Acts. New York: Academic Press. pp. 41-58.

KEENAN, E.L. (1971) "Two Kinds of Presupposition in Natural Language", in FILLMORE, Ch.- LANGENDOEN, T. (Eds.) (1971) Studies in Linguistic Semantics. New York: Holt, Rinehart & Winston. pp.44-52.

LARREYA, P. (1979) Enoncés performatifs et presupposition. Eléments de sémantique et de pragmatique. Paris: Nathan.

SEARLE, J. (1965) "What is a Speech Act ?", in Philosophy in America. London: Allen & Unwin. pp. 228-239; trad. cast., presentación y selección bibliográfica de J.M. Valdés: ¿Qué es un acto de habla? Valencia: Revista Teorema (Cuadernos Teorema, 15), 1977.

SEARLE, J. (1969) Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press; trad. cast de L.M. Valdés: Actos de habla. Ensayo de Filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra (Teorema, Serie Mayor), 1980.

line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2005-2006) - Guió i bibliografia del tema 6: L’actuació lingüística
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_05_06/Guio_bib_actuac_05_tra.html
Last updated: 14/02/06 19:47

line_red