2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2006-2007

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

line_red

Guió

Llengua oral i llengua escrita

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies.

L’estructura fonètica

Caracterització articulatòria dels elements segmentals. Els elements suprasegmentals. La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.

L’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius.


Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

L’estructura fonètica

ABERCROMBIE, D. (1967) Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980. [Caps. 2 "The production of speech", 3 "The analysis of speech" i 4 "Segments"] BALL, M.J.- RAHILLY, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold Publishers.

CANEPARI, L. (1979) Introduzione alla fonetica. Torino: Giulio Einaudi (Piccola Biblioteca Einaudi, 369), 1980 2a. edizione. [Caps 1 "Pronuncia e fonetica", 2 "l’apparato fonatorio", 3 "Classificazione dei suoni", 4 "I vocoidi", 5 "I contoidi", 6 "Modificazione del foni", 7 "Contoidi non-pneumònici: eiettivi, ingressivi e avulsivi" i 8 "Gli elementi prosodici"] CATFORD, J.C. (1988) A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: Clarendon Press. [Caps. 1 "Introduction", 2 "Basic components of speech", 3 "Phonation: a third basic component", 4 "Articulation: stricture types", 5 "Articulation: location", 6 "Co-articulation and sequences" 7 "Vowels: introduction", 8 "The cardinal vowels (CVs)", 9 "Prosodic features" i 10 "Sound systems of languages"] CLARK, J.- YALLOP, C. (1990) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell, 1995 2nd Edition. [Caps. 2 "Segmental Articulations", 3 "Units of Speech", 6 "The Anatomy and Physiology of Speech Production" i 9 "Prosody"] CRUTTENDEN, A. (1986) Intonation. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). Trad. cast. d’I. Mascaró i Pons: Entonación. Teoría general y aplicación al inglés. Barcelona: Teide (Serie Lingüística), 1990. [Caps. 1 "Preliminares", 2 "Acentos y ritmo", 3 "Las formas de la entonación" i 4 "Las funciones de la entonación"] DELGADO MARTINS, M.R. (1988) Ouvir Falar. Introdução à Fonética do Português. Lisboa: Camniho (Colecção Universitária, Série Linguística), 2a edição. [Caps. 1 "Falar. A produção da fala", 2 "Fala: Elementos de acústica", 3 "Produzir fala. Relação da produção e acústica da fala", 4 "Ouvir. Audição da fala" i 5 "Ouvir falar. Percepção da fala"] DEBROCK, M.- MERTENS, P. (1990) Phonétique générale et française: une introduction. Presses Universitaires de Louvain.

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press / Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd Edition. [Caps. 1 "The speech chain" i 4 "Speech production"] FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_ products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_ isbn_issn=1413030890&discipline_number= 300&template=AISE [Caps. 2 "Phonetics: The Sounds of Languages" i 15 "Writing"] FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Caps. 2 "Phonetics: The Sounds of Languages" i 11 "Writing"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Caps. 5: " Phonetics: the Sounds of Language" i 9 "Writing: the ABCs of Language" ] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Caps. 6 "Phonetics: The Sounds of Language" i 12 "Writing: The ABCs of Language"] GIANNINI, A.- PETTORINO, M. (1992) La Fonetica sperimentale. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane. [Cap. 4 "Fonetica articolatoria"] recomanat GIL FERNÁNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3), 1993. [Caps. 2 "La producción del habla", 5 "Descripción y clasificación de los sonidos", 6 "Los alfabetos fonéticos", 7 "La combinación de los sonidos", 8 "Los rasgos prosódicos" i 9 "Aplicaciones de la fonética"] HARDCASTLE, W.J. - LAVER, J. (Eds.) (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5).

LADEFOGED, P. (1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics. Chicago: University of Chicago Press (Midway Reprints), 1981. [Caps. 2 "The Phonation Proces", 3 "The Airstream Process", 4 "The Oro-Nasal Process", 5 "Places of Articulation", 6 "Manners of Articulation", 7 "Secondary Articulation", 8 "Vowels" i 9 "Prosodic Features"] recomanat LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd edition; 1993 3rd edition; 2001 4th edition. Belmont, CA: Thomson/ Wadsworth Publishers, 2006, 5th edition (with CD-ROM).
http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/course/contents.html [Caps. 1 "Articulatory phonetics", 6 "Airstream mechanisms", 7 "Place and manner of articulation", 9 "Vowels and vowel-like articulations" i 10 "Syllables and suprasegmental features"] recomanat LADEFOGED, P. (2001) Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages. Oxford: Blackwell Publishers, 2004 2nd edition. (with CD-ROM).
http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/vowels/contents.html [Caps. 1 "Sounds and Languages", 2 "Pitch and Loudness", 3 "Vowel Constrasts", 4 "The Sounds of Vowels", 5 "Charting Vowels", 6 "The Sounds of Consonants", 12 "Actions of the Larynx", 13 "Consonants Around the World", 14 "Vowels Around the World" i 15 "Putting Vowels and Consonants Together"] LADEFOGED, P.- MADDIESON, I. (1996) The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Éléments de phonétique. Mons / Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliqueé / Didier. [Caps. 2.1. "Rôle des principaux organes" i 2.2. "Phonétique articulatoire"] LAVER, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics), 1995. [Caps. 1 "The semiotic framework", 2 "The relationship between phonetics and phonology", 3 "Accent, dialect and language", 4 "The phonetic analysis of speech", 5 "The architecture of phonetic classification", 6 "Airstream mechanisms", 7 "Phonation", 8 "Stop articulations", 9 "Fricative articulations", 10 "Resonant articulations", 14 "The temporal organization of speech: segmental duration", 15 "The prosodic organization of speech: pitch and loudness", 16 "The metrical organization of speech: stress, syllable, weight, prominence and ryhthm", 17 "The temporal organization of speech: continuity and rate" i 18 "Types of transcription"] LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3). [Cap. 1 "La fonética en el ámbito de las ciencias del lenguaje"] recomanat LLISTERRI, J. (1996) "Los sonidos del habla", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 67-128.

MARTIN, P. (1996) Éléments de phonétique avec application au français. Quebec: Les Presses de l’Universite Laval (Avec cassette).

recomanat MILLER, G.A. (1981) Language and Speech. San Francisco: W H Freeman. Trad. cast. de J.C. Gómez Crespo: Lenguaje y habla. Madrid: Alianza (Alianza Psicología, 4), 1985. [Caps. IV "La teoría de la fuente y el filtro", V "El habla" i VI "La percepción del habla"] O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) Contemporary Linguistics. An Introduction. Boston: Bedford / St Martin's. Fourth Edition.
Student site: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/ [Cap. 2 "Phonetics. the sounds of languages" i 15 "Writing and language"] PRADILLA, M.À. (1998) "Entonació", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 115-152.

PRIETO, P. (2002) Entonació. Models, teoria, mètodes. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística). [Cap. 1 "l’estudi de l’entonació"] RECASENS, D. (1993) Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Biblioteca Universitària, 18). [Caps. I.- Fonètica i fonologia generals: 1 "Producció fonètica", 2 "Categories segmentals", 3 "Sons en contacte" i 5 "Categories suprasegmentals"] RENARD, R. (1976) Initiation phonétique à l’usage des professeurs de langues. Bruxelles /Mons: Didier / Centre International de Phonétique Appliquée, 1978 2ème édition. Trad. cast. y adaptación de J Murillo: Introducción fonética para profesores de idiomas. Madrid: Rosas, 1976. [Cap. 2 "La parole"] ROACH, P. (1992) Introducing Phonetics. London: Penguin (Penguin English Linguistics ).

ROGERS, H. (2000) The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Longman (Learning about Language).

TRASK, L.R. (1996) A Dictionary of Phonetics and Phonology. London: Routledge.

Transcripció fonètica

BONET, E.- LLORET, M.-R. -MASCARÓ, J. (1997) Manual de transcripció fonètica. Bellaterra; Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 20) (amb enregistrament sonor).

CANEPARI, L. (1983) Phonetic Notation/ La notazione fonetica. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. (amb enregistrament sonor).

INSTITUT d’ESTUDIS CATALANS. SECCIÓ FILOLÒGICA (1999) Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional. Edició a cura de Joaquim Rafel i Fontanals. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
http://www.iec.es/institucio/seccions/Filologica/llenguacatalana/afi/

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1999) Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1949) The Principles of the International Phonetic Association. London: The International Phonetic Association, 1978, 1979.Versió revisada: Journal of the International Phonetic Association 19.2 (1989); darrera versió: INTERNATIONAL PHONETIC ASSSOCIATION (1993) "IPA Chart, revised to 1993", Journal of the International Phonetic Association 23,1; INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1995) Preview of the IPA Handbook, Journal of the International Phonetic Association 25,1.

LLORET, R. (1998) "l’ús de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI)", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 79-96.

The Sounds of the IPA. An illustration of the sounds symbolized on the 1993 Chart of the International Phonetic Association spoken by John Wells and Jill House. London: International Phonetic Association, 1995. (Enregistrament sonor).

PULLUM, G.K.- LADUSAW, W.A. (1986) Phonetic Symbol Guide. Chicago: The University of Chicago Press, 1996 2nd. Updated Edition.

L’escriptura

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press, 4th edition.
[Appendix: "The Written Representation of Language"] CAMPBELL, G. (1997) Handbook of Scripts and Alphabets. London: Routledge.

COULMAS, F. (1989) The Writing Systems of the World. Oxford: Blackwell (The Language Library).

COULMAS, F. (1996) The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford: Blackwell.

COULMAS, F. (2003) Writing Systems: An Introduction to Their Linguistic Analysis. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics).

recomanat FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers. Boston: Heinle, 1999, Third Edition; 2004, Fourth Edition. Book companion site:
http://www.wadsworth.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M20b&discipline_number=300&product_isbn_issn=0838407943
[Ch. 15: "Writing"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle.
[Ch. 12: "Writing: The ABCs of Language"] GELB, I. (1952) A Study of Writing: The Foundations of Grammatology. Chicago: University of Chicago Press, 1963 2nd Edition. Trad. cast. de A. Adell: Historia de la escritura. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, 155).

MORENO CABRERA, J.C. (2005) Las lenguas y sus escrituras. Tipología, evolución e ideología. Madrid: Síntesis.

MURILLO, J. (1979) "Langue orale, langue écrite" in PENDANX-POUSA, M. (Ed.) L’écrit. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 23-28.

NAKANISHI, A. (1980) Writing Systems of the World: Alphabets, Syllabaries, Pictograms. Rutland, Vermont - Tokyo: Charles E. Tuttle Company.

ROGERS, H. (2004) Writing Systems: A Linguistic Approach. Oxford: Blackwell (Blackwell Textbooks in Linguistics, 18).

SAMPSON, G. (1985) Writing Systems: A Linguistic Introduction. Stanford: Stanford University Press / London: Hutchinson. Trad. cast.: Sistemas de escritura. Análisis lingüístico. Barcelona: Gedisa (LEA, 9), 1997.

TUSON, J. (1996) L’escriptura. Una introducció a la cultura alfabètica Barcelona: Empúries. Trad. cast.: La escritura. Una introducción a la cultura alfabética. Barcelona: Octaedro (Lenguaje y Comunicación), 1997.

TUSON, J. (2006) Lletres sobre lletres. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 211).

L’estructura fonològica

ALARCOS, E. (1950) Fonología española. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Manuales, 1), 1965 4a ed ampliada y revisada. [Caps. 1 "Introducción", 2 "Fonología de la palabra: función distintiva", 3 "Función distintiva: los rasgos pertinentes", 4 "Las propiedades prosódicas", 5 "Neutralización y combinación de fonemas", 6 "Función demarcativa de los elementos fónicos" i 7 "Fonología de la frase"] ANDERSON, S.R. (1985) Phonology in the Twentieth Century: Theories of Rules and Theories of Representations. Chicago University Press. Trad. cast. d’E. de Miguel: La fonología en el siglo XX. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 5), 1990. [Caps. 4 "La Fonología de la Escuela de Praga desde el Círculo de Moscú hasta los Grundzüge de Troubetzkoy", 5 "Roman Jakobson y la teoría de los rasgos distintivos", 8 "Franz Boas y los orígenes de la lingüística americana", 9 "Edward Sapir", 10 "Leonard Bloomfield", 11 "La fonología estructuralista norteamericana", 12 "La fonología generativa y sus orígenes" i 13 "La fonología generativa después de The Sound Pattern of English"] ARGENTE, J.- LLISTERRI, J. (1984) "Tot fent d’un assaig assaig", in JAKOBSON, R.- HALLE, M. Fonaments del Llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 5) pp. 7-31.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Argente_Llisterri_84_Fonaments_Llenguatge.pdf

BONET, E.- LLORET, M.-R. (1998) Fonologia catalana. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística). [Cap. 1 "Introducció"] CARR, Ph. (1993) Phonology. Basingstoke: MacMillan (Modern Linguistic Series) / New York: StMartins Press.

CERDÀ MASSÓ, R. (1996) "La función del sonido", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 129-170.

CHOMSKY, N.- HALLE, M. (1968) The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row; Trad cast parcial de J. A. Millán y P. Calvo: Principios de fonología generativa. Madrid: Fundamentos, 1979; Trad. franc. parcial de P. Encrevé: Principes de phonologie générative. Paris: Editions du Seuil, 1973. [Cap. 3 "El marco fonético"] CLARK, J.- YALLOP, C. (1990) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell. [Caps. 4 "The Phonemic Organization of Speech", 5 "The Generative Approach to Phonology", 10 "Feature Systems" i 11 "The Progress of Phonology"] recomanat CONTRERAS, H. - LLEÓ, C. (1982) Aproximación a la fonología generativa. Principios teóricos y problemas. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de lingüística, 3). [Caps. 1 "Los rasgos fonéticos", 2 "Las reglas fonológicas", 4 "Los rasgos prosódicos" i 5 "El problema de los grados de abstracción de la representación fonológica"] DELL, F. (1973) Les règles et les sons. Introduction à la phonologie générative. Paris: Hermann, 1975 Nouvelle édition, 1985 2ème édition revue et augmentée. [Cap. 2 "Des structures superficielles aux représentations phonétiques"] DUCHET, J.-L. (1981) La phonologie. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 1875), 1986 2ème édition mise à jour. Trad. cast de D. Bas: La fonología. Barcelona: Oikos-tau (¿Qué sé?, 147), 1982. [Caps. 2 "La description phonologique" i 3 "Les systèmes phonologiques"] FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_ products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_ isbn_issn=1413030890&discipline_number= 300&template=AISE [Cap. 3 "Phonology: The Sound Systems of Language"] FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Cap. 3 "Phonology; The Sound Systems of Language"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Cap. 6 "Phonology: the sound patterns of language" ] FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Cap. 7. "Phonology: The Sound Patterns of Language"] GOLDSMITH, J.A. (Ed.) (1995) The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 1).

GUTIÉRREZ ORDOÑEZ, S. (1983) "La fonología", in ABAD, F.- GARCÍA BERRIO, A. (Eds.) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra. pp. 75-113.

HALLE, M. (1978) "Knowledge Unlearned and Untaught: What the Speakers Know About the Sounds of Their Language" in HALLE,M.- BRESNAN,J.-MILLER, G.A. (Eds.) Linguistic Theory and Psychological Reality. Cambridge: The MIT Press. pp. 294-303.

HAWKINS, P. (1984) Introducing Phonology. London: Hutchinson Education (Hutchinson University Library). [Caps. 1 "Phonemic and phonetic", 2 "Phonemes in sequence", 3 "Distinctive features", 8 "Dialect, accent" i 10 "Acquisition, normal and delayed"] recomanat HYMAN, L.M. (1975) Phonology: Theory and Analysis. New York: Holt, Rinehart & Winston; trad cast de R. Monroy: Fonología: teoría y análisis. Madrid: Paraninfo, 1981. [Caps. 1 "What is phonology?", 2 "Distinctive feature theory", 3 "Phonological analysis" i 6 "Suprasegmental phonology"] JAKOBSON, R.- HALLE, M. (1956) Fundamentals of Language. The Hague: Mouton, 1971 Second, revised edition. Trad. cast de C Piera: Fundamentos del lenguaje. Madrid: Ciencia Nueva, 1967. Segunda edición: Madrid: Ayuso, 1973. Trad. cat. de J Llisterri: Fonaments del llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 5), 1984. [Primera part: Fonologia i fonètica] JAKOBSON, R.- WAUGH, L.R. (1979) The Sound Shape of Language. Brighton: Harvester Press; trad. cast. de M. Mansour: La forma sonora de la lengua. México: Fondo de Cultura Económica, 1987; trad franc de A Kihm: La charpente phonique du langage. Paris: Les Editions de Minuit, 1980.

recomanat KATAMBA, F. (1989) An Introduction to Phonology. London: Longman (Learning About Language). [Caps. 2 "The phoneme", 3 "Distinctive features", 4 "Phonological representation", 5 "Phonological processes", 9 "The syllable" i 11 "Stress and intonation"] LASS, R. (1984) Phonology. An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). [Caps. 1 "Preliminaries: what is phonology? and some related matters", 2 "Foundations: the phoneme concept", 3 "Opposition, neutralization, features", 5 ""Ultimate constituents", I: binary features", 7 "Phonological systems" i 8 "Phonological processes"] O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) Contemporary Linguistics. An Introduction. Boston: Bedford / St Martin's. Fourth Edition.
Student site: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/ [Cap. 3 "Phonology: the function and patterning of sounds"] recomanat RADFORD, A.- ATKINSON, M.- BRITAIN, M.- CLAHSEN, H.- SPENCER, A. (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 2000. [Cap. 5 "Fonemas, sílabas y procesos fonológicos"] RAFEL, J. (1998) "Teoria fonològica i inventari de fonemes", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 15-30.

ROCA, I.- JOHNSON, W. (1999) A Course in Phonology. Oxford: Blackwell.

recomanat SCHANE, S.A. (1973) Generative Phonology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentince Hall; trad cast de E Franquesa. Revisión de E Martínez Celdrán: Introducción a la fonología generativa. Barcelona: Labor (Colección Labor, 219), 1979. [Caps. I "El segmento", III "Rasgos distintivos", V "Procesos fonológicos", 6 "Reglas fonológicas" i 7 "Representaciones subyacentes" ] recomanat SMITH, N.- WILSON, D. (1979) Modern Linguistics. The Results of Chomsky's Revolution. Bloomington: Indiana University Press / Harmondsworth: Penguin Books. Trad cast. de R. Pochtar: La lingüística moderna. Los resultados de la revolución de Chomsky. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de lingüística 4), 1983. [Cap. 6."Fonética y fonología"] SOMMERSTEIN, A H ( 1977) Modern Phonology. London: Edward Arnold. Trad. cast. de G. Diamante: Fonología moderna. Madrid: Cátedra, 1980. [Caps 2 "Fonémica clásica" i 5 "Fundamentos fonológicos"] SPENCER, A. (1995) Phonology. Theory and description. Oxford: Blackwell. [Caps. 1 "Preliminaries to phonology", 2 "Phonological processes", 3 "Syllables and syllabification", 4 "Distinctive features", 5 "Rules and domains" i 7 "Stress and rhythm"] UGUZZONI, A. (1978) La fonologia. Bologna: Zanichelli (Biblioteca Linguistica, 8). [Caps. 2 "l’analisi fonologica: aspetti e problemi" i 3 "l’analisi in tratti distintivi"] recomanat YULE, G. (1985) The Study of Language. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1996 2nd. Edition. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: El lenguaje. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 1998.
[Cap. 6 "Los patrones sonoros del lenguaje"]


Bibliografia complementària

Llengua oral i llengua escrita

ALARCOS, E. (1965) "Representaciones gráficas del lenguaje", Archivum (Oviedo) 15: 5-58.

HALLIDAY, M.A.K. (1989) Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press (Language Education Series).

MARTINET, A. (1974) "Langue parlée et code écrit", in MARTINET, J. (Ed.) De la théorie linguistique à l’enseignement de la langue. Paris: Presses Universitaires de France. pp. 73-82.

L’estructura fonètica

BORDEN, G.J. - HARRIS, K.S. (1980) Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins.

KELLER, E. (1994) "Fundamentals of Phonetic Science", in KELLER, E. (Ed) Fundamentals of Speech Synthesis and Speech Recognition. Basic Concepts, State of the Art and Future Challenges. Chichester: John Wiley & Sons. pp. 5-22.

PICKETT, J.M. (1980) The Sounds of Speech Communication. A Primer of Acoustic Phonetics and Speech Perception. Baltimore: University Park Press. Austin: Pro-Ed.

L’estructura fonològica

DE DOMINICIS, A. (1997) Fonologia comparata delle principali lingue europee moderne. Bologna: CLUEB, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1999 2a edizione.

HALLE, M.- CLEMENTS, G.N. (1982) Problem Book in Phonology. A Workbook for Introductory Courses in Linguistics and in Modern Phonology. Cambridge: MIT Press.

KELLY, J.- LOCAL, J. (1989) Doing Phonology. Observing, Recording, Interpreting. Manchester: Manchester University Press.

ROCA, I. (1999) A Workbook in Phonology. Oxford: Blackwell.


line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Guio_bib_fone_fono_06_tra.html
Last updated: 2/7/09 18:17

line_red