1. La naturalesa del llenguatge humà

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2006-2007

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

line_red

Guió

Aspecte comunicatiu del llenguatge humà

La comunicació lingüística. El llenguatge com a vehicle cultural en el camp de la traducció. Les funcions del llenguatge. El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

Aspecte creatiu del llenguate humà

El llenguatge humà com a sistema de coneixement. Llenguatge: activitat i forma.

Aspecte biològic del llenguatge humà

l’origen i l’adquisició del llenguatge.

Diversitat i universalitat del llenguatge

Gramàtica universal i gramàtica particular. Les famílies lingüístiques i els criteris de classificació. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

L’organització de la gramàtica


Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press, 4th edition. [Caps. 1 "What Is Linguistics?", 11 "Language Acquisition in Children" i 12 "Language and the Brain"] recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition, 1992 3rd Edition. Trad. cast y adaptación de V. Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. [Caps. 1 "¿Qué es la lingüística?", 5 "Comparación de los sistemas de comunicación animal" i 13 "Lenguaje y cerebro" ] ARGENTE, J.A. (1983) "La unitat de la ciència lingüística", Estudis Universitaria Catalans (Miscel·lània Aramon III) 2a època, 15; in ARGENTE, J.A. (1984) De poètica i lingüística. Vic: EUMO / Edipoies (Reduccions, 4) :145-174.

ARGENTE, J.A. (1983) "La lingüística i la construcció de la teoria del llenguatge", Ciència 25 : 30-35; in ARGENTE, J.A. (1984) De poètica i lingüística. Vic: EUMO / Edipoies (Reduccions, 4):175- 186.

BARTRA, A. (1987) "La gramàtica generativa com a teoria de la capacitat humana del llenguatge", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 3: 44-66.

BENVENISTE, E. (1966) Problèmes de linguistique générale I. Paris: Gallimard (Tel, 7).Trad cast. de J Almela: Problemas de lingüística general I. México: Siglo XXI, 1971, 1986 13ava edición. [Caps. 2 "Coup d’oeil sur le développement de la linguistique", 4 "Nature du signe linguistique" i 10 "Les niveaux de l’analyse linguistique"] BÜHLER, K. (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion des Sprache. Jena: Gustav Fischer; Stuttgart: Gustav Fischer, 1978. Trad. cast. de J. Marías: Teoría del lenguaje. Madrid: Revista de Occidente, 1950, 1961 2a edición, 1967 3a edición; Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universitaria, 231), 1979, 1985 2a edición.

CAVALLI-SFORZA, L.L. (1991) "Genes, People and Languages", Scientific American 265, 5 (November): 72-78. Trad. cast.: "Genes, pueblos y lenguas", Investigación y Ciencia 184 (enero) 1992 :4-11; in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 30-36.

CHOMSKY, N. (1968) Language and Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 2nd Extended Edition, 1972. Trad. cast. de J Ferraté y S Oliva: El lenguaje y el entendimiento. Edición aumentada. Barcelona: Seix Barral (Biblioteca Breve,314), 1977. Trad. franc. de L.-J. Calvet: Le langage et la pensée. Paris: Payot (Petite Bibliothèque Payot 148), 1970. [Caps. 1, 2 i 3 "Contribuciones de la lingüística al estudio del entendimiento"] CHOMSKY, N. (1980) Rules and Representations. New York: Columbia University Press / Oxford: Blackwell, 1982. Trad. cast. de S.A. Bastien: Reglas y representaciones. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. Trad. cat. de J A Argente: Regles i representacions. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 30), 1986. [Cap. 5 "Sobre les bases biològiques de les capacitats lingüístiques"] recomanat FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.wadsworth.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M20b&discipline_number=300&product_isbn_issn=0838407943 [Caps. 1 "Language and linguistics" i 7 "Language universals and language typology"] recomanat FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Caps 1 "Language structure and language use" i 8 "Language universals and language typology"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Caps. 1 "What is Language?", 2 "The Neurobiology of Language" i 8 "The Acquisition of Language"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Caps. 1 "What is Language", 2 "Brain and Language", 9 "Language Processing: Human and Computer"] recomanat HERNANZ, M.L.- BRUCART, J.M. (1987), La sintaxis 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica (Enseñanza / Crítica "Textos"). [Caps. 1.0 "Introducción", 1.1. "El objeto de estudio de la lingüística" i 1.2. "Los componentes de la gramática"] recomanat JAKOBSON, R. (1960) "Linguistics and Poetics", in SEBEOK, T.A. (Ed.) Style in Language. New York. Trad. cast. de A.M. Gutiérrez y estudio preliminar de F. Abad: Lingüística y poética. Madrid: Cátedra, 1981, 1988 4a ed. Trad. cat. de J. Casas: "Lingüística i poètica", in Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62/ Diputació de Barcelona (Clàssics del pensament modern, 46), 1989. pp. 39-78. Trad. franc. de N. Ruwet: "Linguistique et poétique", in JAKOBSON, R. (1963) Essais de linguistique générale. Paris: Editions de Minuit (Points, 17), 1974. pp. 210-248.

KATZ, J. (Ed.) (1985) The Philosophy of Linguistics. Oxford: Oxford University Press. [Introduction] LENNEBERG, E. (1967) Biological Foundations of Language. New York: John Wiley. Trad. cast de N Sáinz-Trápaga y A. Montesinos: Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid: Alianza (Alianza Universidad 114), 1975, 2a edición 1981, 3a edición 1985. [Caps. 6 "El lenguaje a la luz de la evolución y la genética" i 9 "Hacia una teoría biológica del desarrollo del lenguaje (Resumen general)"] LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge, Mass.: The MIT Press. [Caps. 1 "The biological view" i 2 "The central problem"] recomanat LLINÀS, M. (2001) Petites paraules. ¿d’on surt la gramàtica?. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 149)

[Caps. 1 "Introducció", 2 "Saber una llengua vol dir posseir una gramàtica", 3 "Posseir una gramàtica implica saber moltes coses, heus-ne aquí alguns exemples", 4 "El camí cap al llenguatge està guiat", i 5 "Recapitulem"] LLINÀS GRAU, M. (2006) Primeres paraules. Com aprenen a parlar els nostres fills. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 207).

MONOD, J. (1970) Le hasard et la necessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Paris: Editions du Seuil. Trad. cast.: El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. Barcelona: Barral (Biblioteca Breve de Respuesta, 12), 1971, 1972 4a edición; Barcelona: Tusquets (Cuadernos ínfimos, 100), 1981, 1988 4a edición. [Caps. 7 "Evolución" i 8 "El reino y las tinieblas"] recomanat MORENO CABRERA, J.C. (1991) Curso universitario de lingüística general. Tomo I: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). [Caps. II "El objeto de investigación I. Características del lenguaje humano" i III "El objeto de investigación II. Tipo, lengua, normal y habla. Competencia y actuación"] recomanat MORENO CABRERA, J.C. (1997) Introducción a la lingüística. Enfoque tipológico y universalista. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). [Caps. 1 "Introducción", 2 "El problema de la clasificación de las lenguas", 3 "Los universales lingüísticos y sus diversos tipos" i 4 "La caracterización tipológica de las lenguas y familias lingüísticas"] NEWMEYER, F.J. (1983) Grammatical Theory. Its limits and possibilities. Chicago: Chicago University Press. [Caps. 1 "The generativist approach to linguistic analysis" i 2 "The data base of grammatical theory"] recomanat O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) Contemporary Linguistics. An Introduction. Boston: Bedford / St Martin's. Fourth Edition.
Student site: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/ [Caps. 1 "Language: a preview", 9 "The classification of languages", 10 "Brain and language", 12 "Language acquisition: the emergence of grammar" i 16 "Animal communication"] ROJO, G. (1986) El lenguaje, las lenguas y la lingüística. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Lalia, 1).

SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World, 1978, 1982. London: Rupert Hart-Davis, 1971. London: Granada, 19791, 1982. Trad. cast de M. y A. Alatorre: El lenguaje. Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96), 1954, 1996 3a edición. Trad cat d’ H Curell: El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20) 1985, 1989 2a edició. Trad. franc.: Le langage. Introduction à l’étude de la parole. Paris: Bussière (Petite Bibliothèque Payot, 104), 1967; Trad. alem.: Die Sprache: eine Einführung in das Wesen der Sprache. München: Hueber, 1961. [Caps. 1 "Preliminar. Definició de llenguatge", 4 "La forma en el llenguatge: els processos gramaticals" i 5 "La forma en el llenguatge: els conceptes gramaticals"] recomanat SAUSSURE, F. de (1916) Cours de linguistique générale. Publié par C. Bally et A. Sechehaye avec la collaboration de A. Riedlinger. Edition critique preparée par Tullio de Mauro. Paris: Payot (Payothèque), 1969, 1972, 1973, 1979. Trad. cast. de A Alonso: Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1945, 1978 17a edición. Trad. cast. de M. Armiño: Curso de lingüística general. Madrid: Akal, 1980. Trad. cast., prólogo y notas de A. Alonso; edición crítica preparada por T. de Mauro: Curso de Lingüística General. Madrid: Alianza (Alianza Universitaria Textos, 65), 1983. Trad. cat de J. Casas: Curs de lingüística general. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics del pensament modern, 48), 1990; Trad. ital. intoducción y comentario de T. de Mauro: Corso de linguistica generale. Bari: Laterza, 1967, 4a ed., 1976. Trad. angl.: Course in General Linguistics. New York: McGraw, 1959; London: Peter Owen, 1960; London: Fontana - Collins, 1974. Edición crítica con notas de R. Engler. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1968. [Primera part: principis generals I "La naturales del signe lingüístic", II "Immutabilitat i mutabilitat del signe". Segon part: lingüística sincrònica V "Relacions sintagmàtiques i relacions associatives"] recomanat SMITH, N.- WILSON, D. (1979) Modern Linguistics. The Results of Chomsky's Revolution. Bloomington: Indiana University Press / Harmondsworth: Penguin Books. Trad cast. de R. Pochtar: La lingüística moderna. Los resultados de la revolución de Chomsky. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de lingüística 4), 1983. [caps. 2 "Knowledge of language" i 3 "Types of linguistic knowledge"] TUSON, J. (2003) "Una nueva visita a los orígenes del lenguaje", in CASAS GÓMEZ, M. (Dir.) - VARO VARO, C. (Ed.) VII Jornadas de Lingüística. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pp. 75-89.

VALLDUVÍ, E. (1994) "Origen i evolució del llenguatge", in PERETÓ, J.G.- ALEGRET, S. (Eds.) Els Orígens. Actes del curs que fou impartit a la XXIV Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, del 15 al 23 d’agost de 1992. Barcelona: Universitat Catalana d’Estiu - Institut d’Estudis Catalans (Monografies de les Seccions de Ciències, 11).

Repertoris de llengües i tipologia lingüística

ABONDOLO, D. (Ed.) (1996) The Uralic Languages. London: Routledge (Routledge Language Family Descriptions).

ALLIÈRES, J. (2000) Les langues de l’Europe. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 3559).

AUWERA, J. van der - KÖNIG, E. (Eds.) (1994) The Germanic Languages. London: Routledge (Routledge Language Family Descriptions).

BADIA i CAPDEVILA, I. (2002) Diccionari de les llengües d’Europa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Diccionaris de l’Enciclopèdia).

BALL, M. J. (Ed.) (1993) The Celtic Languages. London: Routledge (Routledge Language Family Descriptions).

BRANCHADELL, A. (2004) "Els nous estats membres de la Unió Europea: demografia i política lingüístiques", Noves SL. Revista de Sociolingüística, Primavera-Estiu de 2004.
http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm04primavera-estiu/branchadell1_3.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm04primavera-estiu/docs/branchadell.pdf

BRÉTON, R. (1976) Géographie des langues. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 1648), 1983 2ème édition; Trad. cast.: Geografía de las lenguas. Barcelona: Oikos-Tau, 1979.

CAMPBELL, G.L. (1991) Compendium of the World’s Languages. London: Routledge.

COMRIE, B. (Ed.) (1987) The World’s Major Languages. London-Sydney: Croom Helm.

COMRIE, B. (Ed.) (1990) The Major Languages of Western Europe. London: Routledge (The Major Languages).

COMRIE, B. (Ed.) (1990) The Major Languages of Eastern Europe. London: Routledge (The Major Languages).

COMRIE, B. (Ed.) (1990) The Major Languages of East and South-East Asia. London: Routledge (The Major Languages).

COMRIE, B. (Ed.) (1990) The Major Languages of South Asia, the Middle East and Africa. London: Routledge (The Major Languages).

COMRIE, B.- CORVETT, G. G. (Eds.) (1993) The Slavonic Languages. London: Routledge (Routledge Language Family Descriptions).

COMRIE, B.- MATTHEWS, S.- POLINSKY, M. (Eds.) (1997) The Atlas of Languages. The Origin and Development of Languages Throughout the World. London: Bloomsbury.

COMRIE, B. (1981) The Languages of the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press.

COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. 1989 Second Edition. Trad. cast. de A. Ayuso: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos), 1988, 1990.

COSTAS, X.H. (2002) Guía das linguas de Europa. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Textbooks in Linguistics). 2nd Edition, 2003.

DIXON, R.M.W. (1980) The Languages of Australia. Cambridge: Cambridge University Press.

recomanat GARCÍA MIGUEL, J.M. (2000) "Linguas do mundo e tipoloxía lingüística", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X.P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 173-220.

GREENBERG, J.H. (Ed.) (1963) Universals of Language. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1966 2nd edition.

GREENBERG, J.H. (1966) Language Universals with Special Reference to Feature Hierarchies. The Hague: Mouton (Janua Linguarum, Series Minor, 59).

GREENBERG, J.H.- FERGUSON, C.- MORAVCSIK, E. (Eds.) (1978) Universals of Human Language. Vol. 1: Method and Theory; Vol. 2: Phonology; Vol. 3: Word Structure; Vol. 4: Syntax. Stanford: Stanford University Press.

GRIMES, B.F. (Ed.) (1988) Languages of the Wordl. Ethnologue. Eleventh Edition. Vol 1: Languages of the World; Vol. 2: Index. Dallas: Summer Institute of Linguistics.

GRIMES, B.F. (Ed.) (2000) Languages of the World. Ethnologue. Fourteenth Edition. Vol 1: Languages of the World; Vol. 2: Maps and Indexes. Dallas: SIL International. (+CD-ROM).
https://www.ethnologue.com/web.asp

HAGÈGE, C. (1982) La structure des langues. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 2006) 1986 2ème édition corrigée, 1999 5ème édition.

HARRIS, M.- VINCENT, N. (Eds.) (1988) The Romance Languages. London: Croom Helm (Croom Helm Romance Linguistics Series).

HEINE, B.- NURSE, D. (Eds.) (2000) African Languages. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Language Surveys).

HETZRON, R. (Ed.) (1997) The Semitic Languages. London: Routledge (Routledge Language Family Descriptions).

JUNYENT, M.C. (1986) Les llengües d’Africa. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 32).

recomanat JUNYENT, C. (1989) Les llengües del món. Ecolingüística. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 38), 3a edició, 1996

recomanat JUNYENT, C. (1993) Las lenguas del mundo. Una introducción. Barcelona: Ediciones Octaedro (Lenguaje y Comunicación, 2).

JUNYENT, C. (1999) La diversitat lingüistica. Barcelona: Ediciones Octaedro (Educación). Vers. cast.: La diversidad lingüística. Didáctica y recorrido de las lenguas del mundo. Barcelona: Octaedro. (Octaedro Educación, Horizontes, 5).

KATZNER, K. (1977) The Languages of the World. London: Routledge and Kegan Paul, 1986 Revised Edition. Third Edition, 2002

LÓPEZ GARCÍA, A. (1990) "Las lenguas del mundo" in LÓPEZ, A. et alii. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 13-58.

LYOVIN, A. (1997) An Introduction to the Languages of the World. Oxford: Oxford University Press.

MAIRAL, R.- GIL, J. (Eds.) (2003) En torno a los universales lingüísticos. Madrid: Cambridge University Press - Akal Ediciones.

MAIRAL, R. - GIL, J. (2003) "Los universales lingüísticos: pasado y presente", in MAIRAL, R. - GIL, J. (Eds.) En torno a los universales lingüísticos. Madrid: Cambridge University Press - Akal Ediciones. pp. 9-88.

MAIRAL, R. - GIL, J. (Eds.) (2006) Linguistic Universals. Cambridge: Cambridge University Press.

MAIRAL, R. - GIL, J. (2006) "A first look at universals", in MAIRAL, R. - GIL, J. (Eds.) Linguistic Universals. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1-45.

MARTINELL GIFRE, E.- CRUZ PIÑOL, M.- POLANCO MARTÍNEZ, J. (Eds.) (2000) Voces del mundo. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. (+2 CD ROM).

MASICA, C.P. (1991) The Indo-Aryan Languages. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Language Surveys).

MEILLET, A.- COHEN, M. (Dirs.) (1952) Les langues du monde. 2 vols. Paris: Champion; Genève: Slatkine, 1981.

MITHUN, M. (2001) The Languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Language Surveys).

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (1990) Las lenguas del mundo. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 6).

MORENO CABRERA, J.C. (1995) La lingüística teórico-tipológica. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 389).

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (1996) "Las lenguas del mundo", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 27-44.

MORENO CABRERA, J.C. (1997) Introducción a la lingüística. Enfoque tipológico y universalista. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias).

MORENO CABRERA, J.C. (2002) "La diversitat lingüística mundial a l’era de la globalització", in MORENO, J.C.- SERRAT, E.- SERRA, J.M.- FARRÉS, J. Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 1). pp. 1-53.

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (2004) El universo de las lenguas: clasificación, denominación, situación, tipología, historia y bibliografía de las lenguas. Madrid: Castalia (Nueva biblioteca de erudición y crítica, 23).

POSNER, R. (1996) The Romance Languages. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Language Surveys).

PRICE, G. (Ed.) (1998) An Encyclopedia of the Languages of Europe. Oxford: Blackwell. Trad. cast. de J. Braga Riera: Enciclopedia de las lenguas de Europa. Madrid: Gredos, 2001.

RAMAT, P. (1985) La Typologie Linguistique. Paris: Presses Universitaires de France (Linguistique Nouvelle).

ROMERA, L.- SALCIOLI, V.- ROSSELLÓ, J. (1997) Tipologia lingüística. Barcelona: Universitat de Barcelona.

RUHLEN, M. (1987) A Guide to the World’s Languages. 3 vols. Stanford: Stanford University Press.

SHIBATANI, M. (1990) The Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Language Surveys).

SHOPEN, T. (Ed.) (1979) Languages and their Speakers. Languages and their Status. 2 vols. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988.

SHOPEN, T. (Ed.) (1985) Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1: Clause structure; Vol. 2: Complex constructions; Vol. 3: Grammatical categories and the lexicon. Cambridge: Cambridge University Press.

VOEGELIN, C.F.- VOEGELIN, F.M. (1977) Classification and Index of the World’s Languages. New York: Elsevier (Foundations of Linguistics Series).


Bibliografia complementària

Especificitat biològica del llenguatge humà

BICKERTON, D. (1990) Language and Species. Chicago London: The University of Chicago Press. Trad. cast. de M.A. Valladares Álvarez: Lenguaje y especies. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, AU 780).

CAVALLI-SFORZA, L. - CAVALLI-SFORZA, F. (1993) La storia della diversità umana. Milano: Arnoldo Mondadori. Trad. cast. de J. Vivanco; revisión de J. Bertranpetit: La historia de la diversidad humana. Barcelona: Crítica (Drakontos), 1994.

PINKER, S. (1994) The Language Instinct. New York: William Morrow. London: Penguin Books, 1995. Trad. cast. El instinto del lenguaje.

Sistemes de comunicació animal

MARSHALL, J.C. (1970) "The biology of communication in man and animals", in LYONS, J. (Ed.) (1970) New Horizons in Linguistics. Harmondsworth: Penguin Books. pp. 229-241. Trad. cast. de C. LLeó: Nuevos horizontes de la lingüística. Madrid, Alianza (Alianza Universitaria,145), 1975. pp. 241-254.

DEMERS, R.A. (1988) "Linguistics and animal communication", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 314-335. Trad. cast. de J. Llisterri: "Lingüística y comunicación animal", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Panorama de la lingüística moderna de la universidad de Cammbridge. Vol III: El lenguaje: aspectos psicológicos y biológicos. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 16), 1992. pp. 361-384.

HOCKETT, C.F. (1960) "Logical Considerations in the Study of Animal Communication", in LANYON, W.E.- TAVOLGA, W.N. (Eds.) Animal Sounds and Communication. Washington: American Institute of Biological Sciences. pp. 392-430.

RIBA, C. (2000) "Introducción a zoosemiótica: a análise da comunicación animal", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X.P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 97-138.

WILSON, E.O. (1972) "Animal Communication", in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 3-15.

FRISCH, K. von (1967) Trad. ingl. de C.E. Chadwick: The Dance Language and Orientation of Bees. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

FRISCH, K. von (1962) "Dialects in the Language of Bees", Scientific American 207,2: 78-87.

MARLER, P. (1973) "Speech Development and Bird-Song: Are There any Parallels?", in MILLER, G.A. (Ed.) Communication, Language and Meaning. Psychological Perspectives. New York: Basic Books. pp. 73-83.

URIBE, F. (1986) "Tranmissió cultural i dialectes. Els ocells com a pretext", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 1: 85-95.

ALTMANN, S. (1973) "Primate Communication", in MILLER, G.A. (Ed.) Communication, Language and Meaning. Psychological Perspectives. New York: Basic Books. pp. 84-94.

GOODALL, J. (1971) In the Shadow of Man. London: Collins Houghton Mifflin: Boston. Trad. cast. de J. Rodríguez i C. Criado: En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat (Biblioteca Científica, 23), 1986.

GHIGLIERI, M.P. (1985) "Ecología social de los chimpancés", in AGUIRRE, E. (Ed.) (1988) Paleontología humana. Barcelona: Prensa Científica SA (Libros de Investigación y Ciencia) pp. 138-146; in ROS, J. (Ed.) (1986) El comportamiento animal. Barcelona: Prensa Científica SA (Libros de Investigación y Ciencia). pp. 238-247.

GARDNER, R. A.- GARDNER, B.T. (1969) "Teaching sign language to a chimpanzee", Science, 165: 664-672. Trad. cast.: "Cómo enseñar el lenguaje de los sordomudos a un chimpanzé", in SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (Comp.) (1976) Sobre el lenguaje de los antropoides. Madrid: Siglo XXI. pp. 24-58.

PREMACK, A.J.- PREMACK, D. (1972) "Teaching Language to an Ape", Scientific American, 227: 92-99; in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 16-27.

PREMACK, D.- PREMACK, A.J. (1983) The Mind of an Ape. New York: W.W. Norton. Trad. cast. de J.C. Gómez i P. Linares: La mente del simio. Madrid: Editorial Debate (Colección Universitaria), 1988.

SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (Comp.) (1976) Sobre el lenguaje de los antropoides. Investigaciones sobre los rudimentos del lenguaje en los monos superiores. Madrid: Siglo XXI.

Evolució del llenguatge

AITCHINSON, J. (1996) The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Approaches to Linguistics).

ALONSO, J.A. (2000) "A orixe da linguaxe", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X.P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 63-96.

DINGWALL, W.O. (1988) "The Evolution of Human Communicative Behavior", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 274-313. Trad. cast. de J. Llisterri:"La evolución de la conducta comunicativa humana", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. III. El lenguaje: Aspectos psicológicos y biológicos. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 16). pp. 317-360.

LIEBERMAN, P. (1975) On the Origins of Language: An Introduction to the Evolution of Human Speech. New York: Macmillan.

LIEBERMAN, P. (1984) The Biology and Evolution of Language. Harvard: Harvard University Press.

LIEBERMAN, P. (1991) Uniquely Human. The Evolution of Speech, Thought, and Selfless Behavior. Cambridge-Massacusetts-London: Harvard University Press.

LYONS, J. (1988) "Origins of language", in FABIAN, A.C. (Ed.) Origins. The Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 141-166.

MASCARÓ, J. (1988) "Antropologia lingüística: Llenguatge i hominització", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 4: 99-109.

RENFREW, C. "Diversidad lingüística del mundo", in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 38-45.

Tipologia lingüística i universals lingüístics

CAVALLI-SFORZA, L.L. (1991) "Genes, People and Languages", Scientific American 265, 5 (November): 72-78 ; "Genes, pueblos y lenguas", Investigación y Ciencia 184 (enero) 1992 :4-11; in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 30-36.

JUNYENT, M.C. (1986) "La classificació de les llengües i els seus problemes", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 1: 25-47.

Semiòtica i comunicació

BOBES NAVES, M.C. (1989) La semiología. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 12).

ECO, U. (1968) Struttura assente. Milano, Bompiani. Trad. cast.: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen (Ediciones de bolsillo, 530), 1968.

ECO, U. (1975) Trattato di semiotica generale. Milano: Bompiani. Trad. cast.: Tratado de semiótica general. Una teoría global de los sistemas de significación y comunicación. Barcelona: Lumen (Palabra en el tiempo, 122), 1977.

MOUNIN, G. (1970) Introduction à la sémiologie. Paris: Editions de Minuit (Le sens commun). Trad. cast.: Introducción a la semiología. Barcelona: Anagrama, 1972.

SEBEOK, T.A. (Ed.) (1986) Encyclopedic Dictionary of Semiotics. 3 vols. Berlin: Mouton de Gruyter (Approaches to Semiotics, 73).

SERRANO, S. (1980) Signes, llengua i cultura. Cap a una epistemologia del silenci. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a l’abast, 154) Trad. cast.: Signos, lengua y cultura. Barcelona: Anagrama, 1981.

SERRANO, S. (1981) La semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: Montesinos (Biblioteca de divulgación temática, 10). Trad. cat.: De l’amor al signes. Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias,1984.

SERRANO, S. (1999) "La comunicació al tombant del segle", in Universitat d’Estiu UdL. Lliçons inaugurals i de cloenda. Estiu 1998. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. pp. 17-28.

SERRANO, S. (1999) Comprendre la comunicació. El llibre del sexe, la poesia i l’empresa. Barcelona: Proa (La mirada científica, 38).

SERRANO, S. (1999) "Evolución, comunicación y lenguaje", in FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.- FERNÁNDEZ JUNCAL, C.- MARCOS SÁNCHEZ, M. - PRIETO DE LOS MOZOS, E.- SANTOS RÍO, L. (Eds.) Lingüística para el siglo XXI. III Congreso de Lingüística General (CLG3). Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca (Aquilafuente, 9). Vol 1, pp. 125-139.

TOBIN, Y. (1990) Semiotics and Linguistics. London: Longman (Longman Linguistics Library).

Llengües de signes

BOBILLO GARCÍA, N. (2003) "La lectoescritura en las personas sordas", in PERNAS LÁZARO, E.- AMEIJEIRAS SÁIZ, C. (Coord.) Dossier: Bibliotecas Públicas y comunidad sorda. Educación y Biblioteca 138: 69-77.
http://sid.usal.es/idocs/F8/ART6277/DOSSIER_Comunidad_Sorda.pdf

CABEZA, C. (2000) "Comunicación visual e linguas de signos", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X.P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 139-172.

HERRERO BLANCO, A. (2002) "La investigación lingüística de las lenguas de signos", LynX. Panorámica de Estudios Lingüísticos 1: 9-50.

LSA (Lengua de señas Argentina): Preguntas frecuentes. ADAS, Asociación Argentina de Artes & Señas.
http://www.adas.org.ar/preguntas.htm

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (2000) "Las lenguas de signos como objeto de la lingüística", in AA.VV. Apuntes de lingüística de la lengua de signos española. Madrid: CNSE, Confederación Nacional de Sordos de España. pp. 23-37.

PADDEN, C.A. (1988) "Grammatical theory and signed languages", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. Volume II. Linguistic Theory: Extensions and Implications. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 250-266. Trad. cast. de J. Gómez y A. Tusón: "La teoría gramatical y los lenguajes de signos", in Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge II. Teoría lingüística: Extensiones e Implicaciones. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 10), 1991. pp. 309-326.


line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 1: La naturalesa del llenguatge humà
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Guio_bib_lleng_06_tra.html
Last updated: 2/7/09 18:19

line_red