3. L’estructura morfològica i l’estructura lèxica

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2006-2007

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

line_red

Guió

L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.

Processos morfològics: flexió, derivació i composició.

Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flexives.

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques: contrastos binaris (antonímia, complementarietat, inversió), contrastos no binaris, hiponímia i sinonímia, polisèmia i homonímia, implicació i pressuposició.

Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies.

Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics.

l’estructuració del lèxic. Lèxic heretat, lèxic adquirit i lèxic creat.

Lèxic, lexicó i diccionari. Terminologia.


Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

L’estructura morfològica

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- FARMER, A.K.- HARNISH, R.M. (1995) Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press, 4th edition. [Cap. 2 "Morphology: The Study of the Structure of Words"] recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition, 1992 3rd Edition. Trad. cast y adaptación de V. Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. [Cap 7 "Morfología: La estructura de las palabras" ] ARONOFF, M. - FUDEMAN, K. (2005) What is Morphology? Oxford: Blackwell Publishing (Fundamentals of Linguistics).

BAUER, L. (1988) Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. Paperback edition with corrections, 1992. Second Edition, 2003.

BAUER, L. (2004) A Glossary of Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press (Glossaries in Linguistics).

BENVENISTE, E. (1967) "Fondements syntaxiques de la composition nominale", Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 62, 1: 25-31; in BENVENISTE, E. (1974) Problèmes de linguistique générale II. Paris: Gallimard (Tel, 47). Trad. cast. de J. Almela: "Fundamentos sintácticos de la composición nominal", in Problemas de lingüística general II. México: Siglo XXI, 1977. pp. 145-162.

BLOOMFIELD, L. (1933) Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. / London: George Allen & Unwin, 1935. Trad. cast. de A.F. Ada de Zubizarreta, revisada por A. Escobar: Lenguaje. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1964. Trad. cat. parcial de G. Ferrater: El llenguatge. Barcelona: Seix i Barral (Biblioteca Seix 2), 1978. [Caps 13 "Morfología" i 14 "Los tipos morfológicos" de la versió castellana, i 12 i 13 de la versió catalana] BOSQUE. I. (1983) "La morfología", in ABAD, F.- GARCIA BERRIO, A. (Eds.) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra. pp. 115-153.

recomanat COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. 1989 Second Edition. Trad. cast. de A. Ayuso: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos), 1988, 1990. [Cap 2.3. "Morphological typology"] recomanat ESPINAL, M. T. (coord.) - MACIÀ, J.- MATEU, J.- QUER, J.- YNGLÈS, M.T. (2002) Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística).[Cap 2.2. "Estructura morfològica i informació semàntica dels mots complexos"]

recomanat FASOLD, R.- CONNOR-LINTON, J. (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Resources: http://dx.doi.org/10.2277/0521612357[ Caps. 2 "Words and their parts" (Donna Lardiere) i 4 "Meaning" (Paul Portner)]

recomanat FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_ products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_ isbn_issn=1413030890&discipline_number= 300&template=AISE [Cap. 2 "Words and their Parts: Lexicon and Morphology"] recomanat FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Cap. 4 "Morphology: Structured meaning in Words"] recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Cap. 2 "Morphology: The Words of Language" ] FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Cap. 3 "Morphology: The Words of Language"] HASPELMATH M. (2002) Understanding Morphology. London: Arnold (Understanding Language Series).

HOCKETT, C.F. (1958) A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company. Trad. cast. de E. Gregores y C. Suárez: Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: Eudeba, 1971. [Caps. 14 "El morfema", 15 "Morfemas y fonemas", 19 "Las palabras", 24 "La flexión" i 28 "La derivación"] KATAMBA, F. (1993) Morphology. London: MacMillan (Modern Linguistic Series). [Caps. 1 "Introduction", 2 "Introduction to word structure", 3 "Types of morphemes", 4 "Productivity in word formation" i 10 "Inflectional morphology"] LYONS, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press. Trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1971; 1973 2a edición corregida; 1975 3a edición; 1979 5a edición; 1981 6a edición; 1985 7a edición. Trad. franc. de F. Dubois-Charlier et D. Robinson: Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. Paris: Larousse, 1970. Trad. ital. de E. Mannucci e L. Antinucci: Introduzione alla linguistica teorica. Bari: Laterza, 1975. [Caps 5.3. "El morfema" i 5.4. "La palabra"] MASCARÓ, J. (1986) Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Biblioteca Universitària, 5), 1987 2a edició, 1991 3a edició. [Cap. 1 "Introducció"] MATTHEWS, P.H. (1974) Morphology. An Introduction to the Theory of Word-Structure. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). Trad. cast. de R. Monroy Casas: Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palabra. Madrid: Paraninfo, 1980. [Caps. 1 "Why study morphology?", 2 "Word, word-form and lexeme", 3 "Lexical and inflectional morphology", 5 "Morpheme and allomorph" i 7 "Morphological processes"] O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) Contemporary Linguistics. An Introduction. Boston: Bedford / St Martin's. Fourth Edition.
Student site: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/ [Cap. 4 "Morphology: the analysis of word structure"] recomanat RADFORD, A.- ATKINSON, M.- BRITAIN, M.- CLAHSEN, H.- SPENCER, A. (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 2000. [Caps. 9 "Clases de palabras", 10 "Construyendo palabras", 11 "Las lenguas y su morfología"] SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World, 1978, 1982. London: Rupert Hart-Davis, 1971. London: Granada, 19791, 1982. Trad. cast de M y A Alatorre: El lenguaje. Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96), 1954, 1996 3a edición. Trad cat d’ H Curell: El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20) 1985, 1989 2a edició. Trad. franc.: Le langage. Introduction à l’étude de la parole. Paris: Bussière (Petite Bibliothèque Payot, 104), 1967; Trad. alem.: Die Sprache: eine Einführung in das Wesen der Sprache. München: Hueber, 1961. [Cap 6 "Tipus d’estructura lingüística"] SCALISE, S. (1994) Morfologia. Bologna: Il Mulino. [Caps. 1 "Grammatica e morfologia", 2 "Morfema e parola" i 5 "Composizione"] SPENCER, A. (1991) Morphological Theory. An Introduction to Word Structure in Generative Grammar. Oxford: Basil Blackwell.

SPENCER, A.- ZWICKY, A.M. (Eds.) The Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell.

VARELA ORTEGA, S. (1990) Fundamentos de morfología. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 5). [Caps. 1 "Concepción y límites de la morfología", 2 "El componente morfológico: unidades, representationes y modelos de organización", 3 "La estructura de la palabra compleja. El análisis morfológico: segmentación y clasificación de los morfemas", 4 "Afijación: derivación y flexión" i 5 "Composición"]

El significat lèxic

recomanat CABRÉ, T.- RIGAU, G. (1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Manuals de llengua catalana, Biblioteca Universitària 3), 1987 2a edició. [Lexicologia: Cap. 1 "Supòsits teòrics", Semàntica: Cap. 1 "Semàntica del mot"] recomanat COSERIU, E. (1964) "Introducción al estudio estructural del léxico", in Actes du Premier Colloque International de Linguistique Appliquée. Nancy, 1966. pp. 175-216; in Les théories linguistiques et leurs applications. Strasbourg: AIDELA, 1967. pp. 9-52; in COSERIU, E. (1975) Probleme der Strukturellen Semantik. Tübingen: Gunter Narr. Versión española de M. Martínez Hernández revisada por el autor: Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 259), 1977, 1981 2a edición. pp. 87-142.

COSERIU, E. (1967) "Las solidaridades léxicas", Poetica 1: 293-303; in in COSERIU, E. (1975) Probleme der Strukturellen Semantik. Tübingen: Gunter Narr. Versión española de M. Martínez Hernández revisada por el autor: Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 259), 1977, 1981 2a edición. pp. 143-161.

COSERIU, E. (1968) "Las estructuras lexemáticas", in COSERIU, E. (1975) Probleme der Strukturellen Semantik. Tübingen: Gunter Narr. Versión española de M. Martínez Hernández revisada por el autor: Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 259), 1977, 1981 2a edición. pp. 162-184.

CRUSE, D.A. (1986) Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

recomanat ESPINAL, M. T. (coord.) - MACIÀ, J.- MATEU, J.- QUER, J.- YNGLÈS, M.T. (2002) Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística).[Caps. 1.1. "Lèxic i significat", 1.4.2. "Canvi, creació i extensió de significat", 2.3. "Relacions paradigmàtiques de significat entre mots"]

FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Cap. 4 "Semantics: The Meanings of Language" ] FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Cap. 5 "The Meanings of Language"] GARCÍA YEBRA, V. (1982) Teoría y práctica de la traducción. 2 vols. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica III. Manuales, 53), 1989 2a edición revisada. [Caps. 3 "El plano léxico de los signos lingüísticos" i 9 "Préstamo y calco"] HURFORD, J.R.- HEASLEY, B. (1983) Semantics. A Course book. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de E. de Miguel e I. López Fraguas: Curso de semántica. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 1), 1988. [Caps. 2 "From reference...", 3 "... to sense" i 5 "Word meaning"] recomanat LYONS, J. (1977) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 2 vols. Trad. cast de R. Cerdà.: Semántica. Barcelona: Teide, 1980, 1988 2a edición. [Caps. 7 "Referencia, sentido y denotación", 8 "Semántica estructural I: campos semánticos", 9 "Semántica estructural II: relaciones de sentido" i 13 "El léxico"] recomanat LYONS, J. (1981) Language, Meaning and Context. London: Fontana / William Colins & Sons Ltd.. Trad. cast. de S. Alcoba: Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós (Paidós Comunicación, 6), 1983, 1991. [Caps. 2 "Operando con las palabras, Las palabras como unidades dotadas de significado", 3 "Tratamiento de las definiciones. La dificultad de definir las palabras" i 4 "Redes de palabras. La formalización de la estructura léxica"] MILLER, G. A. (1978). "Semantic relations among words", in M. HALLE - J. BRESNAN - G. A. MILLER (Eds.) Linguistic Theory and Psychological Reality. Cambridge, MA.: The MIT Press, pp. 60-118.

PALMER, F.R. (1976) Semantics. A New Outline. Cambridge: Cambridge University Press, 1981 2nd Edition. Trad. cast.: La semántica. México: Siglo XXI, 1978. [Caps. 2 "The scope of semantics", 4 "Lexical semantics: fields and collocation" i 5 "Lexical semantics: sense relations"] MOUNIN, G. (1963) Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard (Tel, 5). Trad. cast. de J. Lago Alonso: Los problemas teóricos de la traducción. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica II. Estudios y Ensayos, 152), 1971. [Caps. 6 "La estructura del léxico y la traducción" i 10 "Léxico, connotaciones y traducción"] NIDA, E.A. (1975) Exploring Semantic Structures. Munich: Fink Verlag. [Cap. 3 "The semantic relations between related sets of meaning"] recomanat RADFORD, A.- ATKINSON, M.- BRITAIN, M.- CLAHSEN, H.- SPENCER, A. (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 2000. [Caps. 12 "El significado de las palabras" i 13 "Procesamiento léxico y léxico mental"] recomanat RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1976) Semántica. Unidad Didáctica 3. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Terminologia

CABRÉ, M.T. (1992) La terminologia: les teories, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries. Trad. cast. de C. Tebé: La terminología: teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida / Empúries, 1993. Trad. angl. de J. A. DeCesaris: Terminology. Theory, Methods and Applications. Amsterdam: John Benjamins (Terminology and Lexicography Research and Practice, 1), 1999.

SAGER, J.C. (1999) "Reflexiones sobre los equivalentes terminológicos en traducción", in BLECUA, J.M.- CLAVERÍA, G.- SÁNCHEZ, C.- TORRUELLA, J. (Eds.) Filología e informática. Nuevas tecnologías en los estudios filológicos. Barcelona: Seminario de Filología e Informática, Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona - Editorial Milenio. pp. 301-308.


Bibliografia complementària

ARONOFF, M. - FUDEMAN, K. (2005) What is Morphology? Oxford: Blackwell Publishing (Fundamentals of Linguistics).

BAUER, L. (1988) Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. Paperback edition with corrections, 1992. Second Edition, 2003.

BAUER, L. (2004) A Glossary of Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press (Glossaries in Linguistics).

BOSQUE, I. (1990) Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística, 11).

CABRÉ, T. (1994) A l’entorn de la paraula I. Lexicologia general. València: Universitat de València.

DÍAZ HORMIGO, M. T. (2003) Morfología. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz (Textos básicos universitarios, 22).

ELUERD, R. (2000) La lexicologie. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 3548).

GONZÁLEZ, M.- ALBERTUZ, F. (2000) "Morfoloxía", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X.P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 585-628. HASPELMATH M. (2002) Understanding Morphology. London: Arnold (Understanding Language Series).

MORANT , R. (1990) "Morfología" in LÓPEZ, A. et al.. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 137-160.

PRUÑONOSA, M. (1996) "La palabra", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 171-200.

VARELA ORTEGA, S. (2005) Morfología léxica: La formación de palabras. Madrid: Gredos (Enseñanza y Lengua Española, 2).

line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 3: L’estructura morfològica i l’estructura lèxica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Guio_bib_morfol_06_tra.html
Last updated: 2/7/09 18:20

line_red