0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2006-2007

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

line_red

Guió

La diversitat del llenguatge.

Diversitat de llengües del món.
Diversitat dins la mateixa llengua: variació geogràfica, variació social, variació en situacions d’ús, variació en el temps.
Unitat i universalitat de les llengües. Elements comuns a totes les llengües. Llengua única i espècie única.

¿Hi ha llengües millors i pitjors, primitives i avançades, fàcils i difícils, aspres i dolces, etc.?

La discriminació lingüística. Els prejudicis lingüístics.
Llengües “fàcils” i llengües “difícils”.
Llengües “suaus” i llengües “aspres”.
Llengües amb "molts parlants" i llengües amb "pocs parlants".
Llengües “primitives” i llengües “de cultura”.
Llengües “pobres” i llengües “riques” en lèxic.
Llengües “locals” i llengües “internacionals”.

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

BAUER, L.- TRUDGILL, P. (Eds.) (1998) Language myths. Hardmondsworth: Penguin Books (Language & Linguistics).

BERNÁRDEZ, E. (1999) ¿Qué son las lenguas? Madrid: Alianza Editorial (Filología y Lingüística).

[Caps. 1 "¿Cuántas lenguas hay?"; 2 "De lenguas, dialectos, idiomas, hablas, jergas"; 3 "¿Por qué hay tantas lenguas (o: tan pocas)?"; 4 "¿Qué sucede con las lenguas al pasar el tiempo? ¿Hay lenguas en peligro?"; 5 "¿Hay lenguas mejores y peores, más o menos primitivas, más o menos perfectas, más o menos puras?"]
HAGÈGE, C. (2000) Halte à la mort des langues. Paris: Editions Odile Jacob. Trad. cast. de A. Bueno García: No a la muerte de las lenguas. Barcelona: Paidós (Paidós transiciones, 37), 2001.

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (2000) La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística. Madrid: Alianza Editorial (Filología y Lingüística).

[Caps. 5 "Lengua y dialecto", 6 "Mitos sobre la diversidad de lenguas", 7 "El chovinismo lingüístico", 8 "La excelencia de los tipos lingüísticos", 9 "Lengua, sociedad y mentalidades primitivas", 10 "La facilidad y dificultad de las lenguas", 11 "La irregularidad de las lenguas naturales", 12 "El número de hablantes de la lenguas", 13 "Los idiomas los hace el pueblo", 14 "Lengua escrita y lengua hablada" 15 "Léxico e idioma" i Apéndice A "Cien mitos, prejuicios y tópicos sobre las lenguas"]
MORENO CABRERA, J.C. (2002) "La diversitat lingüística mundial a l’era de la globalització", in MORENO, J.C.- SERRAT, E.- SERRA, J.M.- FARRÉS, J. Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família (Llengua, immigració i ensenyament del català, 1). pp. 1-53.
http://cv.uoc.es/DBS/a/materials/portada/ambits/im/pdf/lleng_imm_cat1.pdf

[ Cap. 1.4.- Antropocentrisme, etnocentrisme i prejudicis lingüístics]
NAPOLI, D.J. (2003) Language Matters. A Guide to Everyday Questions about Language. Oxford: Oxford University Press.

recomanat TUSON, J. (1988) Mal de llengües. A l’entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 36), 1991 8ena edició. Trad. libre del autor: Los prejuicios lingüísticos. Barcelona. Octaedro (Lenguaje y Comunicación), 1997.

[Caps. 1 "Baixa, Galileu!", 2 "Les velles petjades de l’etnolatria", 3 "Els tentacles llunyans d’una educació potinera", 4 "La presumpció (volguda?) de la ignorància" i 5 "Les pseudo-raons dels nous civilitzadors"]
[Caps. 1 "Juicios de hecho, juicios de valor y prejuicios lingüísticos", 3 "Primer peldaño: los prejuicios inocentes", 4 "Segundo peldaño: los prejuicios culturales" i 5 "Tercer peldaño: los prejuicios geopolíticos"]
YAGUELLO, M. (1988) Catalogue des idées reçues sur le langage. Paris: Éditions du Seuil (Point Virgule).
[Caps. La planète des langues; Grandes et petiques langues; Le don des langues; Le multiple dans l’unique; Avé l’assen; Le Neg' de la Ma'tinique; Indentité linguistique, identité nationales; Le génie de la langue; Au commencement était le verbe; Moi, j'ai jamais fait de grammaire!; La langue maternelle; C'est pas dans le dictionnaire; Touche pas à ma langue; La langue de chez nous; Ce qui n'est pas clair n'est pas français; qu’est-ce qu’une langue difficile? Yabon Banania; Les belles étrangères.]

Bibliografia complementària

MORENO CABRERA, J.C. (1999) "Nombre, verbo y etnocentrismo lingüístico", in Homenatge a Jesús Tuson. Barcelona: Empúries. pp. 232-244.

MORENO CABRERA, J.C. (2001) "Asombróse un portugués... Prejuicios lingüísticos y educación", Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 26: 9-16.

MORENO CABRERA, J.C. (2003) "Las lenguas y sus vocabularios", in Segundas Jornadas Territoriales de Lengua Española: "En torno al vocabulario". Madrid: CAP de Madrid-Norte. pp. 13-32.

MORENO CABRERA, J.C. (2004) "Del chasquido al clic: lenguas primitivas y modernidad", La rosa profunda. Revista electrónica de letras y ensayo de la Universidad de Murcia 0.
http://www.larosaprofunda.com/numero0/ensatext/click.htm

MORENO CABRERA, J.C. (2006) De Babel a Pentecostés. Manifiesto plurilingüista. Barcelona: Horsori Editorial (Cuadernos para el análisis, 20).


line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Guio_bib_prej_06_tra.html
Last updated: 2/7/09 18:21

line_red