8. La traducció

Lingüística Aplicada a la Traducció, 2006-2007

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri

line_red

Guió

El procés de traducció

Traducció intralingüística i traducció interlingüística. Llengua font i llengua terminal. Traducció: fase interpretativa i fase comunicativa. La doble interpretació en el procés de traducció: la interpretació del traductor i la del receptor final del missatge. Procés de transcodificació: codi. Procés de traducció: context. Unitat del procés de traducció: el discurs vs. la forma proposicional.

L’equivalència en traducció

El problema de l’equivalència: contingut, estil i aspectes formals. Correspondència formal i equivalència dinàmica. Traducció i pertinència.

Context i traducció

El treball de documentació. L’estoc de coneixements del traductor-intèrpret.

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

CATFORD, J.C. (1965) A linguistic theory of translation. An Essay in Applied Linguistics. London: Oxford University Press (Language and Language Learning), 1974 4th Edition. Trad. cast. de F. Rivera: Una teoría lingüística de la traducción. Ensayo de Lingüística aplicada. Venezuela: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad de Venezuela (Avance, 27), 1970. [Caps. 2 "La traducción: definición y tipos generales", 3 "La equivalencia de traducción", 4 "La correspondencia formal", 5 "El significado y la traducción total", 6 "La transferencia", i 7 "Las condiciones de la equivalencia de traducción"] DELISLE, J. (1984) L’analyse du discours comme méthode de traduction. Initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais: Théorie et practique. Ottawa: Éditions de l’Université d’Ottawa (Cahiers de Traductologie, 2). [Cap. 2 "Fondements théoriques de la méthode"] recomanat ESPINAL, M.T. (1990) "l’especulació en teoria de la traducció", Els Marges: 41, 3-14.

FAWCETT, P. (1997) Translation and language. Linguistic theories explained. Manchester: St. Jerome Publishing (Translation Theories Explained, 3). [Caps. 3 "Semantics", 4 "Translation techiques" i 5 "Equivalence"] recomanat GARCÍA YEBRA, V. (1982) Teoría y práctica de la traducción. 2 vols. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica III. Manuales, 53), 1989 2a edición revisada. [Caps. 2 "Factores que intervienen en la traducción", 8 "Varias clases de traducción" i 11 "La traducción palabra por palabra"] GENTZLER, E. (2001) Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters (Topics in Translation, 21). 2nd revised edition.

GUTT, E.A. (1991) Translation and relevance. Cognition and context. Oxford: Blackwell. 2nd. edition: Manchester: StJerome Publishing, 2000.

recomanat JAKOBSON, R. (1959) "On linguistic aspects of translation" in On translation. Cambridge Mass: Harvard University Press. Trad. cast. de J.M. Pujol i G. Cabanes: "En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción", in Ensayos de lingüística general. Barcelona: Seix Barral, 1981, 1987 2a edición. Trad. cat.: "Aspectes lingüístics de la traducció", Quaderns de Traducció i Interpretació, 2 (1983): 153-160.

NEWMARK, P. (1988) A textbook of translation. London: Prentice Hall. Trad. cast. de V. Moya: Manual de traducción. Madrid: Cátedra (Lingüística), 1992. Trad. gal. de F.X. Fernández Polo: Manual de traducción. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Lingua Franca, 2), 1993. [Caps. 3 "El proceso de traducir", 6 "La unidad de traducción y el análisis del discurso", 7 "La traducción literal" i 8 "Los demás procedimientos de traducción"] MOUNIN, G. (1963) Les problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimard (Tel, 5). Trad. cast. de J. Lago Alonso: Los problemas teóricos de la traducción. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica II. Estudios y Ensayos, 152), 1971. [Cap.3 "La actividad traductora a la luz de las teorías sobre la significación en lingüística"] SCHÄFFNER, Ch. (Ed.) (2002) The role of discourse analysis for translation and in translator training. Clevedon: Multilingual Matters (Current Issues in Language and Society).

recomanat SELESKOVITCH, D. - LEDERER, M. (1984) Intérpreter pour traduire. Paris: Didier Érudition (Traductologie, 1), 1986 2ème édition. [Cap. 1 "qu’est-ce que traduire?] SLOBIN, D. I. (1996) "Two ways to travel: Verbs of motion in English and Spanish", in SHIBATANI, M. S. - THOMPSON, S. A. (Eds.) Grammatical constructions: Their form and meaning. Oxford: Clarendon Press. pp. 195-220.

SLOBIN, D. I. (2004) "The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression of motion events", in STRÖMQVIST, S. - VERHOEVEN, L. (Eds.) Relating Events in Narrative: Typological and Contextual Perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Vol. 2. pp. 219-257.
http://ihd.berkeley.edu/linguistictypologyofmotionevents.pdf

SLOBIN, D. I. (2005) "Linguistic representation of motion events: What is signifier and what is signified?", in MAEDER, C. - FISCHER, O. - HERLOFSKY, W. (Eds.) Outside-in - Inside-out. Iconicity in Language and Literature, 4. Amsterdam: John Benjamins. pp. 307-322.
http://ihd.berkeley.edu/iconicityandlinguisticrepresentationofmotionevents.pdf

SLOBIN, D. I. (2005) "Relating narrative events in translation", in RAVID, D. D. - SHYLDKROT, H. B. (Eds.) Perspectives on Language and Language Development: Essays in honor of Ruth A. Berman. Dordecht: Kluwer Academic Publishers. pp. 115-130.
http://ihd.berkeley.edu/relatingnarrativeeventsintranslation.pdf

TRUJILLO, R. (1996) Principios de semántica textual. Los fundamentos semánticos del análisis lingüístico. Madrid: Arco/Libros (Biblioteca Philologica). [Caps. 12 "Sinonimia y traducción (I)" i 13 "Sinonimia y traducción (II)"] TVC (1997) Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. A cura de la Comissió de Normalització Lingüística, TVC. Barcelona: Edicions 62 (Pràctiques Lingüístiques, 2).


Bibliografia complementària

bibliografia Lingüística aplicada a la traducció


line_red

Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 8: La traducció
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Guio_bib_trad_06_tra.html
Last updated: 2/7/0918:25

line_red