Guions, bibliografies i materials per temes

0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Els prejudicis lingüístics

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere

1. La naturalesa del llenguatge humà

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístics

Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

La comunicació animal

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

L’origen del llenguatge

Llenguatge i cervell

La facultat de llenguatge

Gramàtica universal i gramàtica particular

Universalitat i diversitat del llenguatge

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

L’organització de la gramàtica

Exercicis

Activitat 1: La naturalesa del llenguatge humà

Exercicis: La naturalesa del llenguatge humà

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

 Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura fonètica i l’estructura fonològica: esquema

Llengua oral i llengua escrita

Els sistemes d’escriptura

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Els trets distintius

Exercicis

Exercicis de fonologia i morfologia (26 de gener de 2007)

Exercicis: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonològica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

 Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura morfològica i l’estructura lèxica: esquema

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó i diccionari

Exercicis

Activitat 2: La traducció

Exercicis de fonologia i morfologia (26 de gener de 2007)

Exercicis: l’estructura morfològica

Exercicis: El significat lèxic

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

4. L’estructura sintàctica

 Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura sintàctica: esquema

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

L’ordre bàsic dels constituents de l’oració: Tema i rema

Tipologia sintàctica

Exercicis

Activitat 2: La traducció

Exercicis: l’estructura sintàctica

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

5. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’estructura semàntica: esquema

Significat i interpretació

Els trets semàntics

Composicionalitat del significat i relacions estructurals

Contingut proposicional i relacions de sentit

El significat en el discurs

Exercicis

Activitat 2: La traducció

Exercicis: l’estructura semàntica

Test: l’estructura semàntica (13 de març de 2007)

Recursos a Internet

Semàntica

tornar al principi  tornar endarrere

6. L’actuació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

L’actuació lingüística - Esquema

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Les pressuposicions

El context

Exercicis

Exercicis: l’actuació lingüística

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

7. La variació lingüística

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La variació lingüística

Lenguaje y sociedad: sociolingüística (Rotaetxe, 1996)

Exercicis

Exercici: La variació lingüística (4 de maig de 2007)

Exemples de variació lingüística (11 de maig de 2007)

Exercicis: La variació lingüística

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

tornar al principi  tornar endarrere

8. La traducció

 Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Presentacions generals de la traducció automàtica

Materials

La traducció: esquema

El llenguatge com a vehicle cultural

El procés de traducció

Traducció i rellevància: l’especulació en teoria de la traducció (Espinal, 1990)

La traducció automàtica

Exercicis

Activitat 2: La traducció

Exercicis: La traducció

Recursos a Internet

Llengua i cultura

Pàgines amb enllaços sobre traducció

Llistes de discussió sobre traducció

Pàgines amb recursos per a traductors

Teoria de la traducció

Publicacions sobre traducció

Demostracions i sistemes de traducció automàtica

tornar al principi  tornar endarrere


Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/Ling_Trad_Index_tem_06.html
Last updated: 3/10/15 13:28