line_red

Calendari de classes
Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2006-2007

M. Teresa Espinal (Grup 2)
Joaquim Llisterri (Grups 1 i 3)

line_red

Divendres 27 d’abrilSetmana d’acollida
Divendres 29 de setembreTema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics (1)
La diversitat del llenguatge.
Divendres 6 d’octubreTema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics (2)
¿Hi ha llengües millors i pitjors, primitives i avançades, fàcils i difícils, aspres i dolces, etc.?
Divendres 13 d’octubreNo lectiu (Pont del Pilar)
Divendres 20 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
Aspectes comunicatius del llenguatge humà. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic.
Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
Aspecte creatiu del llenguatge humà. El llenguatge humà com a sistema de coneixement. Llenguatge: activitat i forma.
Divendres 27 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
Aspecte biològic del llenguatge humà. Especificitat biològica del llenguatge humà. L’adquisició del llenguatge.
Divendres 3 de novembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
Les famílies lingüístiques i els criteris de classificació.
Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Lliurament als estudiants de l’activitat 1
Divendres 10 de novembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
Gramàtica universal i gramàtica particular.
l’organització de la gramàtica.
Divendres 17 de novembreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies.
Caracterització articulatòria dels elements segmentals.
Divendres 24 de novembreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (2)
Caracterització articulatòria dels elements segmentals.
La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.
Els elements suprasegmentals.
Termini de lliurament de l’activitat 1
Divendres 1 de desembreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (3)
Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius.
Divendres 8 de desembreNo lectiu (La Immaculada)
Divendres 15 de desembreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.
Divendres 22 de desembreVacances de Nadal
Divendres 29 de desembreVacances de Nadal
Divendres 5 de generVacances de Nadal
Divendres 12 de generTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (2)
Processos morfològics: flexió, derivació i composició.
Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flectives.
Divendres 19 de generTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (3)
Relacions de sentit entre unitats lèxiques: contrastos binaris (antonímia, complementarietat, inversió), contrastos no binaris, hiponímia i sinonímia, polisèmia i homonímia, implicació.
Divendres 26 de generTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (4)
Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies.
Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics.
l’estructuració del lèxic. Lèxic heretat, lèxic adquirit i lèxic creat.
Lèxic, lexicó i diccionari. Terminologia.
Divendres 2 de febrerNo lectiu (Període d’exàmens de les assignatures del pla d’estudis antic)
Divendres 9 de febrerPrimer examen parcial
Temes 0, 1, 2 i 3
De les 9:30 a les 11:30, a les aules 1, 4, 5 i 27
Divendres 16 de febrerNo lectiu (Setmana intersemestral)
Divendres 23 de febrerTema 4: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa.
Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural.
Divendres 2 de marçTema 4: L’estructura sintàctica (2)
Categories gramaticals: categories lèxiques i sintàctiques
Categories lèxiques: les parts de l’oració.
Categories sintàctiques: sintagmes o frases.
Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.
Divendres 9 de marçTema 4: L’estructura sintàctica (3)
Ordre bàsic dels constituents de l’oració.
Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.
Tipologia sintàctica.
Divendres 16 de marçTema 5: L’estructura semàntica (1)
El significat estrictament lingüístic i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració.
La composicionalitat del significat.
Relacions estructurals: relacions temàtiques o de predicació, relacions de modificació i de quantificació.
Divendres 23 de marçTema 5: L’estructura semàntica (2)
Contingut proposicional i i relacions de sentit entre proposicions: implicació, pressuposició, paràfrasi, oposició, contradicció, anomalia, ambigüitat i vaguetat.
Lliurament als estudiants de l’activitat 2
Divendres 30 de marçNo lectiu (Festa Institucional)
Divendres 6 d’abrilVacances de Pasqua
Divendres 13 d’abrilTema 5: L’estructura semàntica (3)
El significat discursiu. Relacions interoracionals: connexió formal, cohesió lèxica, connexió discursiva. La noció de coherència en la formació del text.
Divendres 20 d’abrilTema 6: L’actuació lingüística (1)
Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge.
Els actes de parla.
Divendres 27 d’abrilTema 6: L’actuació lingüística (2)
Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions pragmàtiques.
La noció de context. La dixi. El context i la noció d’entorn cognoscitiu. El problema de l’accessibilitat de la informació.
Termini de liurament de l’activitat 2
Divendres 4 de maigTema 7: La variació lingüística (1)

Sessió no presencial

Realitzeu l’exercici sobre variació lingüística proposat. Els resultats es discutiran en la sessió del divendres 11 de maig.

Els estudiants que ho desitgin poden assistir a la classe de la professora Espinal de 8:30 a 11:30h.

Divendres 11 de maigTema 7: La variació lingüística (2)
Variació en la comunitat lingüística: llengua, dialecte, subdialecte i idiolecte.
La variació estilística i els registres lingüístics. La variació social. La variació històrica. La variació geogràfica.
Llengua estàndard. Llengua oficial. Traducció i normalització lingüística.
Llengua franca i llengua criolla.
Divendres 18 de maigTema 8: La traducció (1)
El llenguatge com a vehicle cultural en el camp de la traducció.
Traducció intralingüística i traducció interlingüística. Llengua font i llengua terminal. Traducció: fase interpretativa i fase comunicativa. La doble interpretació en el procés de traducció: la interpretació del traductor i la del receptor final del missatge. Procés de transcodificació: codi. Procés de traducció: context. Unitat del procés de traducció: el discurs vs. la forma proposicional.
Divendres 25 de maigTema 8: La traducció (2)
El problema de l’equivalència: contingut, estil i aspectes formals. Correspondència formal i equivalència dinàmica. Traducció i pertinència.
Context i traducció: el treball de documentació. L’estoc de coneixements del traductor-intèrpret.
Divendres 8 de junySegon examen parcial
Temes 4, 5, 6, 7 i 8
De les 8:30 a les 10:30, a les aules 1, 2, 4 i 27
Dilluns 11 de junyPublicació de les qualificacions del segon examen parcial a la pàgina web de l’assignatura
Dilluns 18 de junyPublicació de les qualificacions de l’activitat 2 a la pàgina web de l’assignatura
Dimecres 20 de junyRevisió d’exàmens i de qualificacions
De les 11.30 a les 14 h, al despatx K-2004
Divendres 7 de setembreExamen de la segona convocatòria
De les 14.30 a les 16.30, a les aules 1 i 2
Dissabte 8 de setembrePublicació de les qualificacions de la segona convocatòria a la pàgina web de l’assignatura

Les incidències sobre les qualificacions es resoldran per correu electrònic abans del dijous 13 de setembre, data límit de tancament de les actes.

Si la incidència no es pot solucionar per correu electrònic, podeu fer la revisió d’examen amb la professora M. Teresa Espinal el dimecres 12 de setembre de 9 a 11.


line_red

Calendari - Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/calendari_06.html
Last updated: 2/7/09 18:13

line_red