line_red

Estadístiques de les qualificacions
Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2006-2007

Joaquim Llisterri (Grups 1 i 3)

line_red

Qualificacions de cursos anteriors

line_red

Grup 1

Qualificació final Activitat 1 Activitat 2 Primer
examen parcial
Segon
examen parcial
Mitjana 4,7 5,33 5,14 4,71 4,85
Desviació típica 1,2 1,97 2,31 1,06 1,19
Màxima 8 9,75 9,75 7,75 7,50
Mínima 1,4 0 0 0,35 1,30
Activitats lliurades / Presentats a l’examen 78 80 70 86 71
Alumnes matriculats 108 108 108 108 108
% d’activitats lliurades / de presentats a l’examen 72,20 73,64 64,81 78,90 65,14
Excel·lent 0 3 4 0 0
Notable 1 17 14 2 2
Aprovat 36 23 18 29 32
Suspens 41 38 34 55 37
% Excel·lent
(en relació als estudiants presentats)
0 3,70 5,71 0 0
% Notable
(en relació als estudiants presentats)
1,30 20,99 20,00 2,33 2,82
% Aprovat
(en relació als estudiants presentats)
46,20 28,40 25,71 33,72 45,07
% Suspens
(en relació als estudiants presentats)
52,60 46,91 48,57 63,95 52,11
% No presentat 27,80 26,36 35,19 21,10 34,86

Grup 3

Qualificació final Activitat 1 Activitat 2 Primer examen parcial Segon examen parcial
Mitjana 5,0 5,28 5,45 4,69 5,24
Desviació típica 1,2 1,90 1,75 0,93 1,22
Màxima 7,3 9,00 9,50 7,15 7,35
Mínima 1,9 0,00 3,00 2,80 1,65
Activitats lliurades / Presentats a l’examen 69 78 63 77 65
Alumnes matriculats 102 102 102 102 102
% d’activitats lliurades / de presentats a l’examen 67,60 76,47 61,76 75,49 63,73
Excel·lent 0 3 2 0 0
Notable 4 15 14 3 6
Aprovat 31 19 19 21 32
Suspens 34 41 28 53 27
% Excel·lent
(en relació als estudiants presentats)
0,0 3,85 3,17 0,00 0,00
% Notable
(en relació als estudiants presentats)
5,8 19,23 22,22 3,90 9,23
% Aprovat
(en relació als estudiants presentats)
44,9 24,36 30,16 27,27 49,23
% Suspens
(en relació als estudiants presentats)
49,30 52,56 44,44 68,83 41,54
% No presentat 32,40 23,53 38,24 24,51 36,27


line_red

Estadístiques de les qualificacions- Lingüística Aplicada a la Traducció (2006-2007)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_06_07/qualificacions_06.html
Last updated: 2/7/09 18:34

line_red