Line_red

Calendari de classes

Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2007-2008

M. Teresa Espinal i Joaquim Llisterri (Grup 1)

Line_red

Divendres 21 de setembreSetmana d’acollida
Divendres 28 de setembrePresentació de l’assignatura

Tema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics (1)
La diversitat del llenguatge.
Divendres 5 d’octubreTema 0: Conceptes generals i prejudicis lingüístics (2)
¿Hi ha llengües millors i pitjors, primitives i avançades, fàcils i difícils, aspres i dolces, etc.?
Divendres 12 d’octubreNo lectiu (El Pilar)
Divendres 19 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (1)
Aspectes comunicatius del llenguatge humà. La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic.
Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.
Aspecte creatiu del llenguatge humà. El llenguatge humà com a sistema de coneixement. Llenguatge: activitat i forma.
Divendres 26 d’octubreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (2)
Aspecte biològic del llenguatge humà. Especificitat biològica del llenguatge humà. L’adquisició del llenguatge.
Divendres 2 de novembreNo lectiu (Pont de Tot Sants)
Divendres 9 de novembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (3)
Les famílies lingüístiques i els criteris de classificació.
Tipologia lingüística i universals lingüístics.
Lliurament als estudiants de l’activitat 1
Divendres 16 de novembreTema 1: La naturalesa del llenguatge humà (4)
Gramàtica universal i gramàtica particular.
l’organització de la gramàtica.
Divendres 23 de novembreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (1)
Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies.
Caracterització articulatòria dels elements segmentals.
Divendres 30 de novembreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (2)
Caracterització articulatòria dels elements segmentals.
La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.
Els elements suprasegmentals.
Termini de lliurament de l’activitat 1
Divendres 7 de desembreNo lectiu (Pont de La Constitució i La Immaculada)
Divendres 14 de desembreTema 2: L’estructura fonètica i l’estructura fonològica (3)
Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius.
Divendres 21 de desembreTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (1)
Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.
Divendres 28 de desembreNo lectiu (Vacances de Nadal)
Divendres 4 de generNo lectiu (Vacances de Nadal)
Divendres 11 de generTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (2)
Processos morfològics: flexió, derivació i composició.
Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flectives.
Divendres 18 de generTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (3)
Relacions de sentit entre unitats lèxiques: contrastos binaris (antonímia, complementarietat, inversió), contrastos no binaris, hiponímia i sinonímia, polisèmia i homonímia, implicació.
Divendres 25 de generTema 3: L’estructura morfològica i el significat lèxic (4)
Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies.
Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics.
l’estructuració del lèxic. Lèxic heretat, lèxic adquirit i lèxic creat.
Lèxic, lexicó i diccionari. Terminologia.
Divendres 1 de febrerActivitat autònoma
Divendres 8 de febrerPrimer examen parcial
De les 8.30 a les 10.30 h, a les aules 1, 4 i 27
Temes 0, 1, 2 i 3

Les qualificacions es troben a l’apartat "Avaluació"
Divendres 15 de febrerNo lectiu (Setmana intersemestral)
Divendres 22 de febrerTema 4: L’estructura sintàctica (1)
Gramaticalitat i correcció. Gramàtica descriptiva i gramàtica normativa.
Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració. L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural.
Divendres 29 de febrerTema 4: L’estructura sintàctica (2)
Categories gramaticals: categories lèxiques i sintàctiques
Categories lèxiques: les parts de l’oració.
Categories sintàctiques: sintagmes o frases.
Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.
Divendres 7 de marçTema 4: L’estructura sintàctica (3)
Ordre bàsic dels constituents de l’oració.
Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.
Tipologia sintàctica.
Divendres 14 de marçTema 5: L’estructura semàntica (1)
El significat estrictament lingüístic i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració.
La composicionalitat del significat.
Relacions estructurals: relacions temàtiques o de predicació, relacions de modificació i de quantificació.
Divendres 30 de marçNo lectiu (Vacances de Pasqua)
Divendres 28 de marçTema 5: L’estructura semàntica (2)
Contingut proposicional i i relacions de sentit entre proposicions: implicació, pressuposició, paràfrasi, oposició, contradicció, anomalia, ambigüitat i vaguetat.
Lliurament als estudiants de l’activitat 2
Divendres 4 d’abrilTema 5: L’estructura semàntica (3)
El significat discursiu. Relacions interoracionals: connexió formal, cohesió lèxica, connexió discursiva. La noció de coherència en la formació del text.
Divendres 11 d’abrilTema 6: L’actuació lingüística (1)
Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge.
Els actes de parla.
Divendres 18 d’abrilTema 6: L’actuació lingüística (2)
Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions pragmàtiques.
La noció de context. La dixi. El context i la noció d’entorn cognoscitiu. El problema de l’accessibilitat de la informació.
Termini de liurament de l’activitat 2
Divendres 25 d’abrilTema 7: La variació lingüística (1)
Variació en la comunitat lingüística: llengua, dialecte, subdialecte i idiolecte.
La variació estilística i els registres lingüístics. La variació social. La variació històrica.
Divendres 2 de maigNo lectiu (Pont del Primer de Maig)
Divendres 9 de maigTema 7: La variació lingüística (2)
La variació geogràfica.
Llengua estàndard. Llengua oficial.
Llengua franca i llengua criolla.
Divendres 16 de maigTema 8: La traducció (1)
El llenguatge com a vehicle cultural en el camp de la traducció.
Traducció intralingüística i traducció interlingüística. Llengua font i llengua terminal. Traducció: fase interpretativa i fase comunicativa. La doble interpretació en el procés de traducció: la interpretació del traductor i la del receptor final del missatge. Procés de transcodificació: codi. Procés de traducció: context. Unitat del procés de traducció: el discurs vs. la forma proposicional.
Divendres 23 de maigTema 8: La traducció (2)
El problema de l’equivalència: contingut, estil i aspectes formals. Correspondència formal i equivalència dinàmica. Traducció i pertinència.
Context i traducció: el treball de documentació. L’estoc de coneixements del traductor-intèrpret.
Divendres 30 de maigActivitat autònoma
Divendres 13 de junySegon examen parcial
Temes 4, 5, 6, 7 i 8
de les 8.30 a les 10.30 a les aules 1, 2, 4 i 27
Dimarts 17 de junyPublicació de la web de l’assignatura de les qualificacions del segon examen parcial
Divendres 20 de junyPublicació de la web de l’assignatura i al Campus Virtual de les qualificacions finals
Dijous 26 de junyRevisió de qualificacions
de les 11 a les 13 als despatxos K-2003 i K-2004

Tots els problemes relacionats amb les qualificacions que requereixin una atenció presencial es resoldran en aquesta data
Dilluns 8 de setembreExamen de la segona convocatòria
de les 9.30 a les 11.30, a les aules 1 i 2
Dijous 11 de setembrePublicació de les qualificacions de la segona convocatòria a la pàgina web de l’assignatura
Dilluns 15 de setembreRevisió de qualificacions
de les 9 a les 10 h als despatxos K-2003 i K-2004

Tots els problemes relacionats amb les qualificacions que requereixin una atenció presencial es resoldran en aquesta data


line_red

Calendari - Lingüística Aplicada a la Traducció (2007-2008)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_07_08/calendari_07.html
Last updated: 13/11/11 08:26

line_red