Lingüística Aplicada a la Traducció
curs 2008-2009

Anual, 1er curs, 6 crèdits, 4,5 ECTS, 115 hores/alumne

Grup 1


Durant el curs 2008-2009 són responsables de la docència del grup 1 d’aquesta assignatura la professora M. Teresa Espinal (Departament de Filologia Catalana) (segon semestre) i el professor Joaquim Llisterri (Departament de Filologia Espanyola) (primer semestre).exclamation point
Aquí es publica informació de darrera hora sobre el desenvolupament de l’assignatura

Consulteu la informació sobre dates, hores i aules d’exàmens, publicació de qualificacions d’exàmens i d’activitats i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari.


Presentació de l’assignatura


Objectius de la formació

Atès el fet que l’objecte d’estudi de la lingüística és el llenguatge i que la traducció és bàsicament una operació lingüística, l’objectiu fonamental d’aquest curs és donar una formació lingüística bàsica als futurs professionals de la Traducció i de la Interpretació. L’assignatura té com objectius específics presentar els fonaments i principis del llenguatge humà, les estructures i l’ús de les llengües, i els fonaments lingüístics del procés de traducció.


Programació d’activitats

Els estudiants matriculats tindran accés als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB: Programa i bibliografia esencial; bibliografia general i específica per a cada tema del programa; dossier d’exercicis.

Activitats presencials

Treball presencial a l’aula: 50h

Adquisició dels continguts mitjançant exposicions i presentació de materials per part del professsor i mitjançant discussions de grup
Realització d’activitats, exercicis, resposta a preguntes i comentari de lectures

Activitats no presencials

Treball tutoritzat no presencial: 45h

Lectures obligatòries

Els estudiants han de fer les lectures obligatòries la comprensió de les quals serà objecte d’avaluació als dos exàmens realitzats durant el curs i a l’examen de la segona convocatòria.

Exercicis

Durant el curs els estudiants podran realitzar un dossier d’exercicis que serà disponible des de començament de curs als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB.

Activitats autònomes

Treball autònom:15h
Lectura de bibliografia complementària
Consulta de recursos a Internet recomanats
Assistència a conferències recomanades

Activitats d’avaluació

Avaluació: 5h
Els exàmens constaran de diverses preguntes de resposta múltiple sobre els continguts del temari de l’assignatura i de les lectures obligatòries.

El primer examen es realitzarà durant la setmana dedicada a l’avaluació del primer semestre i serà sobre els temes 0, 1, 2 i 3 del programa. El segon examen es farà durant la setmana dedicada a l’avaluació del segon semestre i serà sobre els temes 4, 5, 6, 7 i 8 del programa.

l’examen de la segona convocatòria es realitzarà el dimarts 8 de setembre de 2009 i serà sobre tots els temes del programa.


Competències a desenvolupar

Destriar els coneixements científics sobre el llenguatge dels prejudicis lingüístics.
Indicador: Avaluar i argumentar sobre diversos tòpics i prejudicis lingüístics.

Capacitat d’explicar els fonaments i principis del llenguatge i les propietats i característiques de les llengües naturals.
Indicador: Contestar preguntes i resoldre exercicis que permetin detectar el grau de coneixement dels alumnes sobre els fonaments i principis que regulen el llenguatge i les llengües naturals.

Capacitat d’identificar els components bàsics de les estructures (fonètica, fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica i semàntica) de les llengües.
Indicador: Contestar preguntes i resoldre exercicis que permetin detectar el grau de coneixement dels alumnes sobre els components que regulen les estructures (fonètica, fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica i semàntica) de les llengües.

Capacitat d’analitzar i comparar les estructures fonològiques, morfològiques i sintàctiques de les llengües
Indicador: Contestar preguntes i resoldre exercicis que permetin detectar el grau de coneixement dels alumnes sobre les diferències estructurals entre les llengües.

Capacitat de descriure i analitzar les relacions interoracionals en la formació de discursos coherents
Indicador: Saber detectar el grau de coherència de diferents discursos i identificar-ne els factors que contribueixen a aquesta coherència.

Capacitat de reconèixer els principis que regeixen la variació en l’ús de les llengües.
Indicador: Saber identificar diferents variants lingüístiques i el seu grau d’adequació a diferents contextos i estils discursius.

Capacitat d’explicar els fonaments del procés de traducció des dels punts de vista lingüístic, comunicatiu i interpretatiu.

Indicador: Saber identificar i explicar els fonaments bàsics del procés de traducció a partir de preguntes i activitats teòriques o pràctiques.

Capacitat de treballar amb les obres bàsiques de referència, amb les eines i amb els recursos emprats en l’estudi del llenguatge i de les llengües .
Indicador: Saber resoldre activitats puntuals que requereixen individualment o en grup la consulta de material bibliogràfic, la consulta de recursos lingüístics i tasques de documentació.


Avaluació

Primera convocatòria

La qualificació final de la primera convocatòria es computarà de la manera següent: 50% corresponent a l’examen dels temes 0, 1, 2 i 3; 50% corresponent a l’examen dels temes 4, 5, 6, 7 i 8. L’avaluació del dossier d’exercicis pot millorar la qualificació final.

Exàmens

El fet de no presentar-se a algun dels dos exàmens implicarà una puntuació de 0 (zero) en l’examen corresponent. No hi haurà recuperacions d’aquestes proves.

Exercicis

Durant el curs els estudiants podran realitzar un dossier d’exercicis que serà disponible des de començament de curs als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB.

s’avaluarà positivament no només la seva resolució correcta, sinó també la capacitat de l’estudiant de reflexionar i de comunicar allò que ha après amb els diferents exercicis.

La presentació per escrit de la totalitat del dossier d’exercicis proposats, sempre i quan aquests es realitzin individualment, podrà millorar la qualificació final. Aquest dossier es presentarà no més tard del 5 de juny de 2009.

Segona convocatòria

Examen

La puntuació obtinguda a l’examen del dia 8 de setembre de 2009 equivaldrà al 100% de la qualificació de la segona convocatòria.

Exercicis

La presentació per escrit de la totalitat del dossier d’exercicis, sempre i quan aquests es realitzin individualment, podrà millorar la qualificació final.

Aquest dossier es presentarà no més tard del dia de l’examen.

Exàmens de convocatòries anteriors

Exàmens de les convocatòries de juny de 2008 (primer parcial, primera convocatòria), setembre de 2007 (segona convocatòria), juny de 2007 (segon parcial, primera convocatòria), febrer de 2007 (primer parcial, primera convocatòria), juny de 2006 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2006, juny de 2005 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2005, juny de 2004 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2004, juny de 2003 (primera convocatòria), (segona convocatòria), febrer de 2003, juny de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2002 (primera convocatòria) (segona convocatòria), juny de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria), febrer de 2001 (primera convocatòria) (segona convocatòria) i de juny de 2000 (primera convocatòria) (segona convocatòria).

Estadístiques de les qualificacions


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés als materials de l’assignatura al Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) de la UAB:
Programa i bibliografia essencial
Bibliografia general i específica per a cada tema del programa
Dossier d’exercicis
Per posar-vos en contacte amb el professor Llisterri no utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://webmailCampus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Classes i atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes: divendres de 8.30 a 10.30h (Grup 1)

Horari d’atenció als estudiants: Divendres de 10.30 a 11.30 (despatx K-2004 Facultat de Traducció i Interpretació) (primer semestre), dilluns i dimecres de 13 a 14 (despatx B11-290.5 Facultat de Filosofia i Lletres) (primer i segon semestre) i també a hores prèviament concertades.

Durant els mesos de juny, juliol i setembre, concerteu una entrevista per correu electrònic si necessiteu atenció presencial. Durant el mes d’agost no s’atendran consultes dels estudiants.

Telèfon: 93.581.19.12 (Facultat de Filosofia i Lletres), 93.581.33.85 (Facultat de Traducció i Interpretació)

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

No utilitzeu el sistema de tutories de Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (http://webmailcampus.uab.cat/) o el vostre programa habitual.


Lingüística Aplicada a la Traducció (2008-2009)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_08_09/Ling_Trad_Gen_08.html
Last updated: 4/10/15 14:11