Guions, bibliografies i materials per temes

Els materials corresponents a cada tema es publicaran segons el criteri del professor

0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Guió

Bibliografia

Els prejudicis lingüístics

La universalitat del llenguatge

Materials

Els prejudicis lingüístics

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

 Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere

1. La naturalesa del llenguatge humà

Guió

Bibliografia

Materials

La naturalesa del llenguatge humà: esquema

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

La comunicació animal

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

L’origen del llenguatge

Llenguatge i cervell

La facultat de llenguatge

Gramàtica universal i gramàtica particular

Universalitat i diversitat del llenguatge

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

L’organització de la gramàtica

Exercicis

Exercicis: La naturalesa del llenguatge humà

 Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Adquisició de la llengua

Pàgines amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

 Guió

Bibliografia: l’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Bibliografia: l’estructura fonològica

Materials

L’estructura fonètica i l’estructura fonològica: esquema

Llengua oral i llengua escrita

Els sistemes d’escriptura

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Els trets distintius

Exercicis

Exercicis per a la sessió del 12 de desembre de 2008

Exercicis: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonològica

 Recursos a Internet

Sistemes d’escriptura

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

La producció de la parla

Elements suprasegmentals

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

Guió

Bibliografia: l’estructura morfològica

Bibliografia: el significat lèxic

Materials

L’estructura morfològica i el significat lèxic: esquema

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó i diccionari

Exercicis

Exercicis de morfologia per a la sessió del 23 de gener

Exercicis: l’estructura morfològica

Exercicis: El significat lèxic

 Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

4. L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia

Materials

Exercicis

Exercicis: l’estructura sintàctica

  Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

5. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia

Materials

Exercicis

Exercicis: l’estructura semàntica

Exercici: La pressuposició (4 d’abril de 2008)

  Recursos a Internet

Semàntica

tornar al principi  tornar endarrere

6. L’actuació lingüística

Guió

Bibliografia

Materials

Exercicis

Exercicis: l’actuació lingüística

 Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

7. La variació lingüística

Guió

Bibliografia

Sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Variació situacional: llengua oral i llengua escrita

Contacte de llengües

Bilingüisme

Pidgins i criolls

Política i planificació lingüístiques

Materials

Exercicis

Exercicis: La variació lingüística

 Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

tornar al principi  tornar endarrere

8. La traducció

Guió

Bibliografia

  Presentacions generals de la traducció automàtica

Materials

Exercicis

Exercicis: La traducció

 Recursos a Internet

Llengua i cultura

Pàgines amb enllaços sobre traducció

Llistes de discussió sobre traducció

Pàgines amb recursos per a traductors

Teoria de la traducció

Publicacions sobre traducció

Demostracions i sistemes de traducció automàtica

tornar al principi  tornar endarrere


tornar endarrere


Lingüística Aplicada a la Traducció (2008-2009)
Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_08_09/Ling_Trad_Index_tem_08.html
Last updated: 3/10/15 13:30