Guions, bibliografies i materials per temes

0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Guió

Bibliografia

Els prejudicis lingüístics

La universalitat del llenguatge

Materials

La diversitat del llenguatge

Els prejudicis lingüístics

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere

1. La naturalesa del llenguatge humà

Guió

Bibliografia

Materials

La naturalesa del llenguatge humà - Esquema

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

La comunicació animal

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

L’origen del llenguatge

Llenguatge i cervell

La facultat de llenguatge

Gramàtica universal i gramàtica particular

Universalitat i diversitat del llenguatge

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

L’organització de la gramàtica

Exercicis

Exercicis: La naturalesa del llenguatge humà

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

 Guió

Bibliografia: l’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Bibliografia: l’estructura fonològica

Materials

L’estructura fonètica i l’estructura fonològica - Esquema

Llengua oral i llengua escrita

Els sistemes d’escriptura

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Classificació articulatòria dels elements segmentals

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

Pérez de Ramón, R. (2011). Los superman de la fonética. Rotafonia. La vuelta de tuerca a la fonética [Bloc].

L’anàlisi fonològica

Els trets distintius

Exercicis

Test: l’estructura fonètica

Test: l’estructura fonològica

Exercicis: l’estructura fonètica (amb respostes)

Exercicis: l’estructura fonològica (amb respostes)

Exercicis: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonològica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

 Guió

Bibliografia: l’estructura morfològica

Bibliografia: el significat lèxic

Materials

L’estructura morfològica i el significat lèxic - Esquema

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó i diccionari

Exercicis

Test: l’estructura morfològica

Exercicis: l’estructura morfològica (amb respostes)

Exercicis: l’estructura morfològica

Exercicis: El significat lèxic

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

4. L’estructura sintàctica

 Guió

Bibliografia

Materials

L’estructura sintàctica - Esquema

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

L’ordre bàsic dels constituents de l’oració: Tema i rema

Tipologia sintàctica

Exercicis

Test: l’estructura sintàctica

Exercicis: l’estructura sintàctica (amb respostes)

Exercicis: l’estructura sintàctica

Recursos a Internet

Domenech, L. i Romeo, A. (n.d.). Los complementos verbales. Materiales de lengua y literatura.

Domenec, L. i Romeo, A. (n.d.). Clasificación de la oración compuesta. Materiales de lengua y literatura.

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

5. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia

Materials

L’estructura semàntica - Esquema

Significat i interpretació

Els trets semàntics

Composicionalitat del significat i relacions estructurals

Contingut proposicional i relacions de sentit

El significat en el discurs

Exercicis

Test: l’estructura semàntica

Exercicis: l’estructura semàntica (amb respostes)

Exercicis: l’estructura semàntica

Recursos a Internet

Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, Institut d’Estudis Catalans

CucWeb, Corpus d’s del Català a la Web, Cátedra Telefónica de Producción Multimedia, Universitat Pompeu Fabra

CREA, Corpus de Referencia del Español Actual, Real Academia Española

Semàntica

tornar al principi  tornar endarrere

6. L’actuació lingüística

Guió

Bibliografia

Materials

L’actuació lingüística - Esquema

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Les pressuposicions

El context

Exercicis

Exercicis: l’actuació lingüística (amb respostes)

Exercicis: l’actuació lingüística

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

7. La variació lingüística

Guió

Bibliografia

Sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Variació situacional: llengua oral i llengua escrita

Contacte de llengües

Bilingüisme

Pidgins i criolls

Política i planificació lingüístiques

Materials

La variació lingüística- Esquema

La variació lingüística

Lenguaje y sociedad: sociolingüística (Rotaetxe, 1996)

Exercicis

Exercici: La variació lingüística

Exercicis: La variació lingüística

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

tornar al principi  tornar endarrere

8. La traducció

 Guió

Bibliografia

Presentacions generals de la traducció automàtica

Materials

La traducció - Esquema

El llenguatge com a vehicle cultural

El procés de traducció

Traducció i rellevància: l’especulació en teoria de la traducció (Espinal, 1990)

La traducció automàtica

Exercicis

Exercicis: La traducció

Recursos a Internet

Llengua i cultura

Pàgines amb enllaços sobre traducció

Llistes de discussió sobre traducció

Pàgines amb recursos per a traductors

Teoria de la traducció

Publicacions sobre traducció

Demostracions i sistemes de traducció automàtica

tornar al principi  tornar endarrere


Lingüística aplicada a la traducció (2010-2011)
Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_10_11/Ling_Trad_Index_tem_10.html
Last updated: 3/10/15 13:34