Guions, bibliografies i materials per temes

0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

Guió

Bibliografia

Els prejudicis lingüístics

La universalitat del llenguatge

Materials

La diversitat del llenguatge

Els prejudicis lingüístics

Exercicis

Test: Els prejudicis lingüístics

Recursos a Internet

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

tornar al principi  tornar endarrere

1. La naturalesa del llenguatge humà

Guió

Bibliografia

Materials

La naturalesa del llenguatge humà - Esquema

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

La comunicació animal

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

L’origen del llenguatge

Llenguatge i cervell

La facultat de llenguatge

Gramàtica universal i gramàtica particular

Universalitat i diversitat del llenguatge

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

L’organització de la gramàtica

Exercicis

Exercicis: La naturalesa del llenguatge humà

Recursos a Internet

Semiòtica i comunicació

El signe lingüístic: Ferdinand de Saussure

Llengües de signes

Comunicació no verbal

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Tipologia lingüística

tornar al principi  tornar endarrere

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

 Guió

Bibliografia: l’estructura fonètica

Llengua oral i llengua escrita

Sistemes d’escriptura

Fonètica general (manuals de lingüística)

Fonètica general (manuals de fonètica)

Transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Bibliografia: l’estructura fonològica

Materials

L’estructura fonètica i l’estructura fonològica - Esquema

Llengua oral i llengua escrita

Els sistemes d’escriptura

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

La producció dels sons de la parla

Classificació articulatòria dels elements segmentals

La classificació articulatòria dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Els trets distintius

Exercicis

Test: l’estructura fonètica

Test: l’estructura fonològica

Exercicis: l’estructura fonètica

Exercicis: l’estructura fonològica

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonologia

tornar al principi  tornar endarrere

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

 Guió

Bibliografia: l’estructura morfològica

Bibliografia: el significat lèxic

Materials

L’estructura morfològica i el significat lèxic - Esquema

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

Camps semàntics i camps lèxics

L’estructura del lèxic

Lèxic, lexicó i diccionari

Exercicis

Test: l’estructura morfològica

Exercicis: l’estructura morfològica

Exercicis: El significat lèxic

Recursos a Internet

Morfologia

Analitzadors morfològics en línia

Lèxic

Bases de dades lèxiques en línia

tornar al principi  tornar endarrere

4. L’estructura sintàctica

 Guió

Bibliografia

Materials

L’estructura sintàctica - Esquema

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats

L’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

L’ordre bàsic dels constituents de l’oració: Tema i rema

Tipologia sintàctica

Exercicis

Test: l’estructura sintàctica

Exercicis: l’estructura sintàctica

Recursos a Internet

Domenech, L., i Romeo, A. (n.d.). Los complementos verbales. Materiales de lengua y literatura.

Domenec, L., i Romeo, A. (n.d.). Clasificación de la oración compuesta. Materiales de lengua y literatura.

Sintaxi

tornar al principi  tornar endarrere

5. L’estructura semàntica

Guió

Bibliografia

Materials

L’estructura semàntica - Esquema

Significat i interpretació

Els trets semàntics

Composicionalitat del significat i relacions estructurals

Contingut proposicional i relacions de sentit

El significat en el discurs

Exercicis

Test: l’estructura semàntica

Exercicis: l’estructura semàntica

Recursos a Internet

Semàntica

tornar al principi  tornar endarrere

6. L’actuació lingüística

Guió

Bibliografia

Materials

L’actuació lingüística - Esquema

L’ús del llenguatge

Els actes de parla

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge

Les pressuposicions

El context

Exercicis

Exercicis: l’actuació lingüística

Recursos a Internet

Pragmàtica

tornar al principi  tornar endarrere

7. La variació lingüística

Guió

Bibliografia

Sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Variació situacional: llengua oral i llengua escrita

Contacte de llengües

Bilingüisme

Pidgins i criolls

Política i planificació lingüístiques

Materials

La variació lingüística- Esquema

La variació lingüística

Lenguaje y sociedad: sociolingüística (Rotaetxe, 1996)

Exercicis

Exercicis: La variació lingüística

Recursos a Internet

Enllaços a recursos sobre sociolingüística

Recursos generals sobre sociolingüística

Variació lingüística

Variació geogràfica

Variació de gènere

Contacte de llengües

Política i planificació lingüístiques

tornar al principi  tornar endarrere

8. La traducció

 Guió

Bibliografia

Presentacions generals de la traducció automàtica

Materials

La traducció - Esquema

El llenguatge com a vehicle cultural

El procés de traducció

Traducció i rellevància: l’especulació en teoria de la traducció (Espinal, 1990)

La traducció automàtica

Exercicis

Exercicis: La traducció

Recursos a Internet

Llengua i cultura

Pàgines amb enllaços sobre traducció

Llistes de discussió sobre traducció

Pàgines amb recursos per a traductors

Teoria de la traducció

Publicacions sobre traducció

Demostracions i sistemes de traducció automàtica

tornar al principi  tornar endarrere


Lingüística aplicada a la traducció (2011-2012)
Guions, bibliografies i materials per temes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/ling_trad_11_12/Ling_Trad_Index_tem_11.html
Last updated: 3/10/15 13:35