Lingüística aplicada a la traducció (2011-2012)

Programa


Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


0. Conceptes generals i prejudicis lingüístics

La diversitat del llenguatge.

Diversitat de llengües del món.
Diversitat dins la mateixa llengua: variació geogràfica, variació social, variació en situacions d’ús, variació en el temps.
Unitat i universalitat de les llengües. Elements comuns a totes les llengües. Llengua única i espècie única.

¿Hi ha llengües millors i pitjors, primitives i avançades, fàcils i difícils, aspres i dolces, etc.?

La discriminació lingüística. Els prejudicis lingüístics.
Llengües «fàcils» i llengües «difícils».
Llengües «suaus» i llengües «aspres».
Llengües amb "molts parlants" i llengües amb "pocs parlants".
Llengües «primitives» i llengües «de cultura».
Llengües «pobres» i llengües «riques» en lèxic.
Llengües «locals» i llengües «internacionals».

Bibliografia

1. La naturalesa del llenguatge humà

Aspecte comunicatiu del llenguatge humà

La comunicació lingüística. El llenguatge com a vehicle cultural en el camp de la traducció. Les funcions del llenguatge. El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

Aspecte creatiu del llenguate humà

El llenguatge humà com a sistema de coneixement. Llenguatge: activitat i forma.

Aspecte biològic del llenguatge humà

l’origen i l’adquisició del llenguatge.

Diversitat i universalitat del llenguatge

Gramàtica universal i gramàtica particular. Les famílies lingüístiques i els criteris de classificació. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

L’organització de la gramàtica

Bibliografia

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

Llengua oral i llengua escrita

Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies.

L’estructura fonètica

Caracterització articulatòria dels elements segmentals. Els elements suprasegmentals. La transcripció fonètica: els alfabets fonètics.

L’estructura fonològica

Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius.

Bibliografia: l’estructura fonètica

Bibliografia: l’estructura fonològica

3. L’estructura morfològica i el significat lèxic

L’estructura morfològica

Les unitats de l’anàlisi morfològica: mot, morfema, morf i al·lomorf.

Processos morfològics: flexió, derivació i composició.

Les tipologies morfològiques: llengües aïllants, aglutinants i flexives.

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques: contrastos binaris (antonímia, complementarietat, inversió), contrastos no binaris, hiponímia i sinonímia, polisèmia i homonímia, implicació i pressuposició.

Significat central i significat perifèric: extensions figuratives. Metàfores i metonímies.

Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics.

l’estructuració del lèxic. Lèxic heretat, lèxic adquirit i lèxic creat.

Lèxic, lexicó i diccionari. Terminologia.

Bibliografia: l’estructura morfològica

Bibliografia: el significat lèxic

4. L’estructura sintàctica

Gramaticalitat i correcció.

L’anàlisi sintàctica i l’estructura sintàctica

Les unitats de l’anàlisi sintàctica: constituent, sintagma, oració. l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica: ordre lineal i ordre estructural.

Categories i funcions

Categories gramaticals: categories sintàctiques, lèxiques i funcionals. Categories sintàctiques: sintagmes o frases. Categories lèxiques: les parts de l’oració. Categories funcionals: temps, concordança, aspecte, negació, mode, gènere i nombre. Les funcions sintàctiques. Arguments i adjunts.

Els constituents de l’oració

Ordre bàsic dels constituents de l’oració. Tema i rema: passiva, dislocació, interrogació i focalització.

Tipologia sintàctica

Bibliografia

5. L’estructura semàntica

El significat i la interpretació

El significat estrictament lingüístic i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració.

Les relacions de significat

La composicionalitat del significat. Relacions estructurals: relacions temàtiques o de predicació; relacions de modificació i de quantificació.

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions: paràfrasi, oposició, contradicció, anomalia, ambigüitat i vaguetat.

El significat en el discurs

El significat discursiu. Relacions interoracionals. La noció de coherència en la formació del text.

Bibliografia

6. L’actuació lingüística

Comunicació verbal i comprensió d’enunciats. Aspectes cognitius i socials associats amb l’ús del llenguatge.

Els actes de parla.

Informació explícita i informació implícita en l’ús del llenguatge. Implicatures i pressuposicions. Implicacions lògiques i implicacions pragmàtiques.

La noció de context. La dixi. El context i la noció d’entorn cognoscitiu. El problema de l’accessibilitat de la informació.

Bibliografia

7. La variació lingüística

Variació en la comunitat lingüística: llengua, dialecte, subdialecte i idiolecte.

La variació estilística i els registres lingüístics. La variació social. La variació històrica. La variació geogràfica.

Llengua estàndard. Llengua oficial. Traducció i normalització lingüística.

Llengua franca, pidgins i criolls.

Bibliografia

8. La traducció

El procés de traducció

Traducció intralingüística i traducció interlingüística. Llengua font i llengua terminal. Traducció: fase interpretativa i fase comunicativa. La doble interpretació en el procés de traducció: la interpretació del traductor i la del receptor final del missatge. Procés de transcodificació: codi. Procés de traducció: context. Unitat del procés de traducció: el discurs vs. la forma proposicional.

L’equivalència en traducció

El problema de l’equivalència: contingut, estil i aspectes formals. Correspondència formal i equivalència dinàmica. Traducció i pertinència.

Context i traducció

El treball de documentació. L’estoc de coneixements del traductor-intèrpret.

Bibliografia


Lingüística aplicada a la traducció (2011-2012) - Programa general
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/Ling_Trad_11_12/Ling_Trad_Prog_11.html
Last updated: 7/11/11 08:11