2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

Lingüística Aplicada a la Traducció, 1999-2000

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri


Llengua oral i llengua escrita. Sistemes de representació gràfica de la llengua. Les relacions entre sons i grafies. La transcripció fonètica. Els alfabets fonètics.

La producció i la percepció dels sons. Caracterització articulatòria, acústica i perceptiva dels sons de la parla. Els elements suprasegmentals.

Les unitats de l’anàlisi fonològica: fonemes i trets distintius. Les classes naturals. Els processos fonològics. L’estructura sil·làbica. L’estructura mètrica.

Bibliografia essencial

recomanat Treballs especialment recomanats

L’estructura fonètica

ABERCROMBIE, D. (1967) Elements of General Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press [cap. 2 "The production of speech"; cap. 3 "The analysis of speech"; cap. 4 "Segments"]

BORZONE DE MANRIQUE, A.M. (1980) Manual de fonética acústica. Buenos Aires: Hachette (Hachette Universidad).

CATFORD, J.C. (1988) A Practical Introduction to Phonetics. Oxford: Clarendon Press.

CLARK, J.- YALLOP, C. (1990) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell. [cap. 2 "The anatomy and physiology of speech production"; cap. 3 "Segmental articulation"; cap. 4 "Units of speech"; cap 7. "The acoustics of speech production"; cap. 8 "Prosody"]

CRUTTENDEN, A. (1986) Intonation. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics). Trad. cast. d’I. Mascaró: Entonación. Teoría general y aplicación al inglés. Barcelona: Teide (Serie Lingüística ), 1990 [cap. 1 "Preliminares"; cap. 2 "Acentos y ritmo"; cap. 3 "Las formas de la entonación"; cap. 4 "Las funciones de la entonación"]

DENES, P.B.- PINSON, E.N. (1963) The Speech Chain; the Physics and Biology of Spoken Language. Garden City, N.Y.: Anchor Press Doubleday (Anchor Science Study Series). New York: W.H. Freeman, 1993 2nd ed. [cap. 1 "The speech chain"; cap. 3 "The physics of sound""; cap. 4 "Speech production"; cap. 5 "Hearing"; cap. 7 "The acoustic characteristics of speech"; cap. 8 "Speech perception"]

FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 2 "Phonetics: The sounds of language"; cap. 11 "Writing"]

recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition, 1993 5th edition [cap. 5: "The Sounds of Language: Phonetics"; cap 9 "Writing: the ABCs of languages"]

FRY, D.B. (1979) The Physics of Speech. Cambridge: Cambridge University Press (Camdridge Textbooks in Linguistics).

recomanat GIL FERNÁNDEZ, J. (1988) Los sonidos del lenguaje. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo, Lingüística 3).

LADEFOGED, P. (1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics. Chicago: University of Chicago Press (Midway Reprints).

recomanat LADEFOGED, P. (1975) A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982 2nd ed., 1993 3rd ed. [cap. 1 "Articulatory phonetics"; cap. 6 "Airstream mechanisms"; cap. 7 "Place and manner of articulation"; cap. 8 "Acoustic phonetics"; cap 9 "Vowels and vowel-like articulations"; cap. 10 "Syllables and suprasegmental features"]

LADEFOGED, P.- MADDIESON, I. (1995) The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.

LANDERCY, A.- RENARD, R. (1977) Eléments de phonétique. Mons Bruxelles: Centre International de Phonétique Appliqueé Didier. [cap. 1 "Les phenomènes sonores"; cap. 2 "La phonation"; cap. 3 "l’audition"]

LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3).[cap. 1 "La fonética en el ámbito de las ciencias del lenguaje"]

recomanat LLISTERRI BOIX, J. (1996)"Los sonidos del habla", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 67-128.

recomanat MILLER, G.A. (1981) Language and Speech. San Francisco: W H Freeman. Trad. cast. de J.C. Gómez : Lenguaje y habla. Madrid: Alianza (Alianza Psicología, 4),1985 [cap. IV "La teoría de la fuente y el filtro"; cap V "El habla"; cap VI "La percepción del habla"]

MURILLO, J. (1979) "Langue orale, langue écrite", in PENDANX, M. (Ed.) L’écrit. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. pp. 23-28.

PRADILLA, M.À. (1998) "Entonació", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 115-152.

RECASENS, D. (1993) Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Biblioteca Universitària, 18).

TUSON, J. (1996) L’escriptura. Barcelona: Empúries. Trad. cast.: La escritura. Barcelona: Octaedro.

Transcripció fonètica

BONET, E.- LLORET, M.-R. -MASCARÓ, J. (1997) Manual de transcripció fonètica. Bellaterra; Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions (Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 20).

CANEPARI, L. (1983) Phonetic Notation / La notazione fonetica. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina. (Llibre + 2 cintes).

INSTITUT d’ESTUDIS CATALANS. SECCIÓ FILOLÒGICA (1999) Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional. Edició a cura de Joaquim Rafel i Fontanals. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION (1999) Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge: Cambridge University Press.

LLORET, R. (1998) "l’ús de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI)", in PRADILLA, M.À. (Ed.) El món dels sons. Benicarló: Edicions Alambor (Biblioteca Gregal, Llengua i País, 1) pp. 79-96.

PULLUM, G.K.- LADUSAW, W.A. (1986) Phonetic Symbol Guide. Chicago: The University of Chicago Press. 2nd. edition, 1996.

L’estructura fonològica

ANDERSON, S.R. (1985) Phonology in the Twentieth Century: Theories of Rules and Theories of Representations. Chicago University Press. Trad. cast. d’E. de Miguel: La fonología en el siglo XX. Madrid: Visor, 1990 [cap. 4 "Prague School Phonology from the Moscow Circle through Trubetzkoy's Grudzüge"; cap. 5. "Roman Jakobson and the theory of distinctive features"; cap. 6 "Edward Sapir"; cap. 10 "Leonard Bloomfield"; cap. 11 "American structuralist phonology"; cap. 12 "Generative phonology and its origins"; cap. 13 "Generative phonology after The Sound Pattern of English"]

ARGENTE, J.- LLISTERRI, J. (1984) "Tot fent d’un assaig assaig", in JAKOBSON, R.- HALLE, M. Fonaments del Llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal 5)pp. 7-31.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Argente_Llisterri_84_Fonaments_Llenguatge.pdf

BONET, E.- LLORET, M.-R. (1998) Fonologia catalana. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística).

CARR, Ph. (1993) Phonology. London: MacMillan (Modern Linguistic Series)

CERDÀ MASSÓ, R. (1996) "La función del sonido", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 129-170.

CHOMSKY, N.- HALLE, M. (1968) The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row. Trad. cast. parcial de J A Millán y P Calvo: Principios de fonología generativa. Madrid: Fundamentos, 1979 [cap. 3 "El marco fonético"]

CLARK, J.- YALLOP, C. (1990) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell [cap. 5 "The phonemic organization of speech"; cap. 6 "The generative approach to phonology"; cap. 9 "Feature systems"]

recomanat CONTRERAS, H. - LLEÓ, C. (1982) Aproximación a la fonología generativa. Principios teóricos y problemas. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de lingüística, 3) [cap. 1 "Los rasgos fonéticos; cap. 2 "Las reglas fonológicas"; cap. 4 "Los rasgos prosódicos"; cap. 5 "El problema de los grados de abstracción de la representación fonológica"]

recomanat FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 3 "Phonology: The sound systems of language"]

recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974)  An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition. 1993 5th edition. [cap. 6 "Phonology: the Sound Patterns of Language"]

GUTIÉRREZ ORDOÑEZ, S. (1983) "La fonología", in ABAD, F.- GARCÍA BERRIO, A. (Eds.) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra. pp. 75-113.

HALLE, M. (1978) "Knowledge Unlearned and Untaught: What the Speakers Know About the Sounds of Their Language", in HALLE, M.- BRESNAN, J.-MILLER, G.A. (Eds) Linguistic Theory and Psychological Reality. Cambridge: The MIT Press. pp. 294-303.

recomanat HYMAN, L.M. (1975) Phonology: Theory and Analysis. New York: Holt, Rinehart & Winston. Trad. cast. de R. Monroy: Fonología: teoría y análisis. Madrid: Paraninfo, 1981. [cap. 1 "What is phonology?"; cap. 2 "Distinctive feature theory"; cap. 3 "Phonological analysis"; cap. 6 "Suprasegmental phonology"]

JAKOBSON, R.- HALLE, M. (1956) Fundamentals of Language. The Hague: Mouton, 1971 Second, revised edition. Trad. cast de C Piera: Fundamentos del lenguaje. Madrid: Ciencia Nueva, 1967. Segunda edición: Madrid: Ayuso, 1973. Trad. cat. de J Llisterri: Fonaments del llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 5), 1984. [Primera part: Fonologia i fonètica]

recomanat KATAMBA, F. (1989) An Introduction to Phonology. London: Longman (Learning About Language) [cap. 2 "The phoneme"; cap. 3 "Distinctive features"; cap. 4 "Phonological representation"; cap. 5 "Phonological processes"; cap. 9 "The syllable"; cap. 10 "Multi-tiered phonology"; cap. 11 "Stress and intonation"; cap. 12 "Phonology in the wider context"]

recomanat SCHANE, S.A. (1973) Generative Phonology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentince Hall. Trad. cast. de E Franquesa. Revisión de E Martínez Celdrán: Introducción a la fonología generativa. Barcelona: Labor (Colección Labor, 219), 1979. [cap. I "El segmento"; cap. III "Rasgos distintivos"; cap. V "Procesos fonológicos"; cap. VI "Reglas fonológicas"; cap. VII "Representaciones subyacentes"]

SOMMERSTEIN, A H (1977) Modern Phonology. London: Edward Arnold. Trad. cast. de G Diamante: Fonología moderna. Madrid: Cátedra, 1980. [cap. 2 "Fonémica clásica"; cap. 5 "Fundamentos fonológicos"]

SPENCER, A. (1996) Phonology: Theory and description. Oxford: Blackwell. [cap. 1 "Preliminaries to phonology"; cap. 2 "Phonological processes"; cap. 3 "Syllables and syllabification"; cap. 4 "Distinctive features"; cap. 5 "Rules and domains"; cap. 7 "Stress and rhythm"].

Bibliografia complementària

Llengua oral i llengua escrita

ALARCOS, E. (1965) "Representaciones gráficas del lenguaje", Archivum (Oviedo) 15: 5-58.

HALLIDAY, M.A.K. (1989) Spoken and written language. Oxford: Oxford University Press (Language Education Series).

MARTINET, A. (1974) "Langue parlée et code écrit", in MARTINET, J. (Ed.) De la théorie linguistique à l’enseignement de la langue. Paris: Presses Universitaires de France. pp. 73-82.

Sistemes d’escriptura

CAMPBELL, G. (1996) Handbook of Scripts and Alphabets. London: Routledge.

COULMAS, F. (1996) The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford: Blackwell.

DANIELS, P.T.- BRIGHT, W. (Eds.) (1996) The World’s Writing Systems. New York, New York. Oxford, England: Oxford University Press.

L’estructura fonètica

BALL, M.J.- RAHILLY, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold Publishers.

BORDEN, G.J. - HARRIS, K.S. (1980) Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins.

DAVENPORT, M.- HANNAHS, S.J. (1998) Introducing Phonetics and Phonology. London: Arnold.

HARDCASTLE, W.J. - LAVER, J. (Eds.) (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5).

KELLER, E. (1994) "Fundamentals of Phonetic Science", in KELLER, E. (Ed) Fundamentals of Speech Synthesis and Speech Recognition. Basic Concepts, State of the Art and Future Challenges. Chichester: John Wiley & Sons. pp. 5-22.

LIEBERMAN, P.- BLUMSTEIN, S.E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication).

PICKETT, J.M. (1980) The Sounds of Speech Communication. A Primer of Acoustic Phonetics and Speech Perception. Baltimore: University Park Press. Austin: Pro-Ed.

ROGERS, H. (2000) The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Longman (Learning about Language).

L’estructura fonològica

GOLDSMITH, J.A. (Ed.) (1995) The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics).

HALLE, M.- CLEMENTS, G.N. (1982) Problem Book in Phonology. A Workbook for Introductory Courses in Linguistics and in Modern Phonology. Cambridge: MIT Press.

HAWKINS, P. (1984) Introducing Phonology. London: Hutchinson Education (Hutchinson University Library).

KELLY, J.- LOCAL, J. (1989) Doing Phonology. Observing, Recording, Interpreting. Manchester: Manchester University Press.

LASS, R. (1984) Phonology. An Introduction to Basic Concepts. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics).

ROCA, I. (1999) A Workbook in Phonology. Oxford: Blackwell.

ROCA, I.- JOHNSON, W. (1999) A Course in Phonology. Oxford: Blackwell.

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 16.05.2000 00:36