1. La naturalesa del llenguatge humà i la construcció de la teoria del llenguatge

Lingüística Aplicada a la Traducció, 1999-2000

M. Teresa Espinal - Joaquim Llisterri


Guió

Universalitat i diversitat del llenguatge. Especificitat biològica del llenguatge humà.

La comunicació lingüística. Les funcions del llenguatge. El llenguatge humà com a sistema de signes. El signe lingüístic. Relacions d’oposició: paradigmàtiques i sintagmàtiques. La doble articulació del llenguatge humà. Nivells i operacions de l’anàlisi lingüística.

Llenguatge i pensament: valoració de la hipòtesi de la relativitat lingüística. Llenguatge com a vehicle cultural en el camp de la traducció. El llenguatge humà com a sistema de coneixement. Llenguatge: activitat i forma.

Gramàtica generativa i l’argument de la creativitat. l’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular. L’organització de la gramàtica.

Les famílies lingüístiques i els criteris de classificació. Tipologia lingüística i universals lingüístics.

Bibliografia específica

recomanat Treballs especialment recomanats

recomanat AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1979) Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press, 1984 2nd Edition.Trad. cast y adaptación de V Demonte y M. Mora: Lingüística: Una introducción al lenguaje y a la comunicación. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universtaria Textos, 81), 1984. [cap. 2 "La comunicación en las abejas"; cap 3 "La comunicación en las aves"; cap 4 "La comunicación en los primates"; cap. 5 "Comparación de los sistemas de comunicación animal"; cap.13 "Cerebro y lenguaje"; cap.14 "¿Pueden los chimpancés aprender el lenguaje?"]

recomanat ARGENTE, J.A. (1983) "La lingüística i la construcció de la teoria del llenguatge", Ciència 25 : 30-35; in ARGENTE, J.A. (1984) De poètica i lingüística. Vic: EUMO Edipoies (Reduccions, 4) pp. 175- 186.

CHOMSKY, N. (1980) Rules and Representations. New York: Columbia University Press Oxford: Basil Blackwell. Trad. cast. : Reglas y representaciones. México: Fondo de Cultura Económica, 1982 Barcelona: Seix Barral, 1981. Trad. cat. de J A Argente: Regles i representacions. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 30) 1986. [cap. 5 "Sobre les bases biològiques de les capacitats lingüístiques"]

recomanat FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 1 "Language structure and language use"; cap. 8 "Language universals and language typology"; cap 9 "The historical development of languages"]

recomanat FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974)  An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition. 1993 5th edition. [cap. 1 "What is language?"; cap. 8 "Language change: The syllables of time"; cap. 10 "Language acquisition"; cap. 11 "Human processing: Brain, mind and language"]

LENNEBERG, E. (1967) Biological Foundations of Language. New York: John Wiley. Trad. cast de N Sáinz-Trápaga y A. Montesinos: Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid: Alianza (Alianza Universidad 114), 1975. [caps. 6 "El lenguaje a la luz de la evolución y la genética"; cap 9 "Hacia una teoría biológica del desarrollo del lenguaje (Resumen general)"]

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press. [cap. 1 "The biological view"]

MONOD, J. (1970) Le hasard et la necessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Paris: Editions du Seuil. Trad. cast.: El azar y la necesidad. Barcelona: Seix Barral, 1977. [cap. 7 "Evolución"; cap. 8 "El reino y las tinieblas"]

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (1997) Introducción a la lingüística. Enfoque tipológico y universalista. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias). ["Introducción"; cap. 2 "El problema de la clasificación de las lenguas"; cap. 3 "Los universales lingüísticos y sus diversos tipos"; cap. 4 "La caracterización tipológica de las lenguas y familias lingüísticas"]

ROJO, G. (1986) El lenguaje, las lenguas y la lingüística. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (Lalia, 1)

VALLDUVÍ, E. (1994) "Origen i evolució del llenguatge", in PERETO, J.G.- ALEGRET, S. (Eds.) Els Orígens. Barcelona: Universitat Catalana d’Estiu - Institut d’Estudis Catalans.

Repertoris de llengües i tipologia lingüística

COMRIE, B. (Ed.) (1987) The World’s Major Languages. London: Routledge.

COMRIE, B. (1981) Language Universals and Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Oxford: Basil Blackwell. Second Edition, 1989. Trad. cast: Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos).

CROFT, W. (1990) Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Textbooks in Linguistics).

GREENBERG, J.H. (Ed.) (1963) Universals of Language. Cambridge: The MIT Press.

GREENBERG, J.H. (1966) Language Universals with Special Reference to Feature Hierarchies. The Hague: Mouton.

GREENBERG, J.H. (1974) Language Typology: A Historical and Analytic Overview. The Hague: Mouton.

GREENBERG, J.H.- FERGUSON, C.- MORAVCSIK, E. (Eds.) (1978) Universals of Human Language. 4 vols. Stanford: Stanford University Press.

GREENBERG, J.H. (1987) Languages in the Americas. Stanford: Stanford University Press.

GRIMES, B.F. (Ed.) Languages of the World. Ethnologue. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 12th Edition.

JUNYENT, C. (1989) Les llengües del món. Ecolingüística. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 38).

JUNYENT, C. (1993) Las lenguas del mundo. Una introducción. Barcelona: Ediciones Octaedro (Lenguaje y Comunicación, 2).

LÓPEZ GARCÍA, A. (1990) "Las lenguas del mundo", in LÓPEZ, A. et alii. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 13-58.

MEILLET, A.- COHEN, M. (Dirs.) (1952) Les langues du monde, 2 vols. Paris: Champion.

MORENO CABRERA, J.C. (1990) Las lenguas del mundo. Madrid: Visor (Lingüística y Conocimiento, 6).

MORENO CABRERA, J.C. (1995) La lingüística teórico-tipológica. Madrid: Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 389).

MORENO CABRERA, J.C. (1996) "Las lenguas del mundo", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 27-44.

PRICE, G. (Ed.) (1998) An Encyclopedia of the Languages of Europe. Oxford: Blackwell.

ROMERA, L.- SALCIOLI, V.- ROSSELLÓ, J. (1997) Tipologia lingüística. Barcelona: Universitat de Barcelona.

RUHLEN, M. (1987) A Guide to the World’s Languages. 3 vols. Stanford: Stanford University Press.

SHOPEN, T. (Ed.) (1979) Languages and their Speakers. Languages and their Status. 2 vols. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

SHOPEN, T. (Ed.) (1985) Language Typology and Syntactic Descriptions. 3 vols. Cambridge: Cambridge University Press.

VOEGELIN, C.F.- VOEGELIN, F.M. (1977) Classification and Index of the World’s Languages. New York: Elsevier.

La construcció de la teoria del llenguatge

ARGENTE, J.A. (1983) "La unitat de la ciència lingüística", Estudis Universitaria Catalans (Miscel·lània Aramon III) 2a època, 15; in ARGENTE, J.A. (1984) De poètica i lingüística. Vic: EUMO Edipoies (Reduccions, 4) :145-174.

BARTRA, A. (1987) "La gramàtica generativa com a teoria de la capacitat humana del llenguatge", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 3: 44-66.

BENVENISTE, E. (1966) Problèmes de linguistique générale I. Paris: Gallimard (Tel, 7).Trad cast. de J Almela: Problemas de lingüística general I. México: Siglo XXI, 1971. [cap. 2 "Coup d’oeuil sur le développement de la linguistique"; cap. 4 "Nature du signe linguistique"; cap. 10 "Les niveaux de l’analyse linguistique"]

BÜHLER, K. (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion des Sprache. Jena: Gustav Fischer. Trad. cast.: Teoría del lenguaje. Madrid: Revista de Occidente, 1950; Alianza Editorial (Alianza Universitaria, 231), 1979.

CHOMSKY, N. (1968) Language and Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich . 2nd Extended Edition, 1972.Trad. cast. de J Ferraté y S Oliva: El lenguaje y el entendimiento. Edición aumentada. Barcelona: Seix Barral (Biblioteca Breve,314 ), 1977. [caps. 1, 2 i 3 "Contribuciones de la lingüística al estudio del entendimiento"]

FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [cap. 1 "Language structure and language use"]

FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974)  An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978 2nd edition. 1988 4th edition. 1993 5th edition. [cap. 10 "Language acquisition";]

recomanat HERNANZ, M.L.- BRUCART, J.M. (1987) La sintaxis 1. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona : Crítica (Enseñanza Crítica"Textos") [cap. 1.0 "Introducción"; cap. 1.1. "El objeto de estudio de la lingüística"; cap. 1.2. "Los componentes de la gramática"]

recomanat JAKOBSON, R. (1960) "Linguistics and Poetics", in SEBEOK, T.A. (Ed) Style in Language. New York. Trad. cast. de A.M. Gutiérrez i estudi preliminar de F. Abad: Lingüística y poética. Madrid: Cátedra, 1981, 1988 4a ed.. Trad. cat. de J. Casas: "Lingüística i poètica", in Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62 Diputació de Barcelona (Clàssics del pensament modern, 46) pp. 39-78.

KATZ, J. (Ed.) (1985) The Philosophy of Linguistics. Oxford: Oxford University Press. [Introduction]

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press. [cap. 2 "The central problem"]

recomanat MORENO CABRERA, J.C. (1991) Curso universitario de lingüística general I: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis (Letras Universitarias, 1) [cap. II "El objeto de investigación I. Características del lenguaje humano"; cap. III "El objeto de investigación II. Tipo, lengua, normal y habla. Competencia y actuación"]

NEWMEYER, F.J. (1983) Grammatical Theory. Its limits and possibilities. Chicago: Chicago University Press. [cap. 1 "The generativist approach to linguistic analysis; cap. 2 "The data base of grammatical theory"]

SACKS, O. (1989) Seeing Voices. Berkeley: University of California Press trad. cast.: Veo una voz. Viaje al mundo de los sordos. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1989.

SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World London: Granada, 1979. Trad. cast de M y A Alatorre: El lenguaje. Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96 ), 1954. Trad cat d’ H Curell. El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20) 1985. [cap. 4 "La forma en el llenguatge: els processos gramaticals"; cap. 5 "La forma en el llenguatge: els conceptes gramaticals"]

recomanat SAUSSURE, F. de (1916) Cours de linguistique générale. Publié par C. Bally et A. Sechehaye avec la collaboration de A. Riedlinger. Edition critique preparée par Tullio de Mauro. Paris: Payot (Payothèque), 1978.Trad. cast. de A Alonso: Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1945. Trad. cast. de M. Armiño: Curso de lingüística general. Madrid: Akal, 1980. Trad. cast.: Curso de Lingüística General. Madrid: Alianza (Alianza Universitaria Textos, 65), 1983. Trad. cat de J. Casas: Curs de lingüística general. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics del pensament modern, 48), 1990 [Primera part: principis generals I "La naturalesa del signe lingüístic", II "Immutabilitat i mutabilitat del signe". Segona part: lingüística sincrònica V "Relacions sintagmàtiques i relacions associatives"]

recomanat SMITH, N.- WILSON, D. (1979) Modern Linguistics. The Results of Chomsky's Revolution. Bloomington: Indiana University Press Harmondsworth: Penguin Books. Trad cast.: La lingüística moderna. Los resultados de la revolución de Chomsky. Barcelona: Anagrama (Biblioteca de lingüística 4), 1983. [cap. 2 "Knowledge of language"; cap. 3 "Types of linguistic knowledge"]

Bibliografia complementària

SAPIR, E. (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt Brace & World London: Granada, 1979. Trad. cast de M y A Alatorre: El lenguaje . Introducción al estudio del habla. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 96), 1954. Trad cat d’ H Curell. El llenguatge. Barcelona: Empúries (Biblioteca Universal, 20), 1985. [cap. 1 "Preliminar. Definició de llenguatge"]

Especificitat biològica del llenguatge humà

BICKERTON, D. (1990) Language and Species. Chicago London: The University of Chicago Press. Trad. cast. de M.A. Valladares Álvarez: Lenguaje y especies. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, AU 780).

CAVALLI-SFORZA, L. - CAVALLI-SFORZA, F. (1993) La storia della diversità umana. Milano: Arnoldo Mondadori. Trad. cast. de Juan Vivanco; revisión de Jaume Bertranpetit: La historia de la diversidad humana. Barcelona: Crítica (Drakontos), 1994.

PINKER, S. (1994) The Language Instinct. New York: William Morrow. London: Penguin Books, 1995. Trad. cast. El instinto del lenguaje.

Sistemes de comunicació animal

MARSHALL, J.C. (1970) "The biology of communication in man and animals", in LYONS, J. (Ed.) (1970) New Horizons in Linguistics. Harmondsworth: Penguin Books. pp. 229-241. Trad. cast. de C. LLeó: Nuevos horizontes de la lingüística. Madrid, Alianza (Alianza Universitaria,145), 1975. pp. 241-254.

DEMERS, R.A. (1988) "Linguistics and animal communication", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 314-335. Trad. cast. de J. Llisterri: "Lingüística y comunicación animal", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Panorama de la lingüística moderna de la universidad de Cammbridge. Vol III: El lenguaje: aspectos psicológicos y biológicos. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 16), 1992. pp. 361-384.

HOCKETT, C.F. (1960) "Logical Considerations in the Study of Animal Communication", in LANYON, W.E.- TAVOLGA, W.N. (Eds.) Animal Sounds and Communication. Washington: American Institute of Biological Sciences. pp. 392-430.

WILSON, E.O. (1972) "Animal Communication", in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 3-15.

FRISCH, K. von (1967) Trad. ingl. de C.E. Chadwick: The Dance Language and Orientation of Bees. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

FRISCH, K. von (1962) "Dialects in the Language of Bees", Scientific American 207,2: 78-87.

MARLER, P. (1973) "Speech Development and Bird-Song: Are There any Parallels?", in MILLER, G.A. (Ed.) Communication, Language and Meaning. Psychological Perspectives. New York: Basic Books. pp. 73-83.

URIBE, F. (1986) "Tranmissió cultural i dialectes. Els ocells com a pretext", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 1: 85-95.

ALTMANN, S. (1973) "Primate Communication", in MILLER, G.A. (Ed.) Communication, Language and Meaning. Psychological Perspectives. New York: Basic Books. pp. 84-94.

GOODALL, J. (1971) In the Shadow of Man. London: Collins Houghton Mifflin: Boston. Trad. cast. de J Rodríguez i C. Criado: En la senda del hombre. Vida y costumbres de los chimpancés. Barcelona: Salvat (Biblioteca Científica, 23), 1986.

GHIGLIERI, M.P. (1985) "Ecología social de los chimpancés", in AGUIRRE, E. (Ed.) (1988) Paleontología humana. Barcelona: Prensa Científica SA (Libros de Investigación y Ciencia) pp. 138-146; in ROS, J. (Ed.) (1986) El comportamiento animal. Barcelona: Prensa Científica SA (Libros de Investigación y Ciencia). pp. 238-247.

GARDNER, R. A.- GARDNER, B.T. (1969) "Teaching sign language to a chimpanzee", Science, 165: 664-672. Trad. cast.: "Cómo enseñar el lenguaje de los sordomudos a un chimpanzé", in SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (Comp.) (1976) Sobre el lenguaje de los antropoides. Madrid: Siglo XXI. pp. 24-58.

PREMACK, A.J.- PREMACK, D. (1972) "Teaching Language to an Ape", Scientific American, 227: 92-99; in WANG, W.S.-Y. (Ed.) (1991) The Emergence of Language. Development and Evolution. Readings from Scientific American Magazine. New York: W.H. Freeman & Co. pp. 16-27.

PREMACK, D.- PREMACK, A.J. (1983) The Mind of an Ape. New York: W.W. Norton. Trad. cast. de J.C. Gómez i P. Linares: La mente del simio. Madrid: Editorial Debate (Colección Universitaria), 1988.

SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (Comp.) (1976) Sobre el lenguaje de los antropoides. Investigaciones sobre los rudimentos del lenguaje en los monos superiores. Madrid: Siglo XXI.

Evolució del llenguatge

AITCHINSON, J. (1996) The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Approaches to Linguistics).

DINGWALL, W.O. (1988) "The Evolution of Human Communicative Behavior", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Linguistics: The Cambridge Survey. III. Language: Psychological and Biological Aspects. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 274-313. Trad. cast. de J. Llisterri:"La evolución de la conducta comunicativa humana", in NEWMEYER, F.J. (Ed.) Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. III. El lenguaje: Aspectos psicológicos y biológicos. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 16). pp. 317-360.

LIEBERMAN, P. (1975) On the Origins of Language: An Introduction to the Evolution of Human Speech. New York: Macmillan.

LIEBERMAN, P. (1984) The Biology and Evolution of Language. Harvard: Harvard University Press.

LIEBERMAN, P. (1991) Uniquely Human. The Evolution of Speech, Thought, and Selfless Behavior. Cambridge-Massacusetts-London: Harvard University Press.

LYONS, J. (1988) "Origins of language", in FABIAN, A.C. (Ed.) Origins. The Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 141-166.

MASCARÓ, J. (1988) "Antropologia lingüística: Llenguatge i hominització", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 4: 99-109.

RENFREW, C. "Diversidad lingüística del mundo", in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 38-45.

Tipologia lingüística i universals lingüístics

CAVALLI-SFORZA, L.L. (1991) "Genes, People and Languages", Scientific American 265, 5 (November): 72-78 ; "Genes, pueblos y lenguas", Investigación y Ciencia 184 (enero) 1992 :4-11; in El lenguaje humano. Prensa Científica SA (Temas de Investigación y Ciencia, 5), 1996. pp. 30-36.

JUNYENT, M.C. (1986) "La classificació de les llengües i els seus problemes", Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge 1: 25-47.

RAMAT, P. (1985) La Typologie Linguistique. Paris: Presses Universitaires de France.

Semiòtica

BOBES NAVES, M.C. (1989) La semiología. Madrid: Síntesis (Textos de Apoyo, Lingüística, 12).

ECO, U. (1968) Struttura assente. Milano, Bompiani. Trad. cast.: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen (Ediciones de bolsillo, 530), 1968.

ECO, U. (1975) Trattato di semiotica generale. Milano: Bompiani. Trad. cast.: Tratado de semiótica general. Una teoría global de los sistemas de significación y comunicación. Barcelona: Lumen (Palabra en el tiempo, 122), 1977.

MOUNIN, G. (1970) Introduction à la sémiologie. Paris: Editions de Minuit (Le sens commun). Trad. cast.: Introducción a la semiología. Barcelona: Anagrama, 1972.

SEBEOK, T.A. (Ed.) (1986) Encyclopedic Dictionary of Semiotics. 3 vols. Berlin: Mouton de Gruyter (Approaches to Semiotics, 73).

SERRANO, S. (1980) Signes, llengua i cultura. Cap a una epistemologia del silenci. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a l’abast, 154) Trad. cast.: Signos, lengua y cultura. Barcelona: Anagrama, 1981.

SERRANO, S. (1981) La semiótica. Una introducción a la teoría de los signos. Barcelona: Montesinos (Biblioteca de divulgación temática, 10). Trad. cat.: De l’amor al signes. Barcelona: Promociones Publicaciones Universitarias,1984.

TOBIN, Y. (1990) Semiotics and Linguistics. London: Longman (Longman Linguistics Library).

Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 16.05.2000 00:36