Guions, bibliografies i materiales per temes

1. La naturalesa del llenguatge humà i la construcció de la teoria del llenguatge

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

La comunicació lingüística i les funcions del llenguatge

El signe lingüístic, les relacions entre el signes i els nivells i operacions de l’anàlisi lingüística

La creativitat lingüística i el llenguatge com a sistema de coneixement

L’origen del llenguatge

La comunicació animal

Llenguatge i cervell

Els trets de disseny i les característiques del llenguatge humà

La facultat de llenguatge

Universalitat i diversitat del llenguatge

Les propietats generals de les llengües

Gramàtica universal i gramàtica particular

Els criteris de classificació de les llengües

Les famílies lingüístiques

Els universals lingüístics

Exercicis

Test: El llenguatge com a sistema de signes

Test: l’aspecte biològic del llenguatge

Test: Els criteris de classificació de les llengües

Recursos a Internet

Universalitat i diversitat del llenguatge

Especificitat biológica del llenguatge

Semiòtica

Llenguatge de signes

Comunicació no verbal

Planes amb enllaços relacionats amb les llengües del món

Sistemes d’escriptura

Llengües minoritzades i llengües en perill d’extinció

Tipologia lingüística

tornar al principi 

2. L’estructura fonètica i l’estructura fonològica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Llengua oral i llengua escrita

Les relacions entre sons i grafies - Els alfabets fonètics i la transcripció fonètica

Fonètica i estudi de la llengua

La producció dels sons de la parla

Els elements suprasegmentals

Fonètica i fonologia

Fonema i al·lòfons

L’anàlisi fonològica

Trets distintius

Exercicis

Exercicis: fonologia

Test: fonètica

Test: fonologia

Recursos a Internet

Enllaços a recursos per a la fonètica

Fonètica general

Transcripció fonètica

Sistemes d’escriptura

Elements suprasegmentals

La producció de la parla

Fonètica acústica

Fonologia

tornar al principi 

3. L’estructura morfològica i l’estructura lèxica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Criteris de definició de la paraula

Unitats de l’anàlisi morfològica

Estructura de la paraula

Processos morfològics

Tipologies morfològiques

Lèxic, lexicó i diccionari

Camps semàntics i camps lèxics

Les relacions de sentit entre les unitats lèxiques

L’estructura del lèxic

Exercicis

Exercicis: Morfologia

Test: morfologia

Recursos a Internet

Morfologia

tornar al principi 

4. L’estructura sintàctica

Guió

Bibliografia específica

Bibliografia complementària

Materials

Gramaticalitat i correcció

Les unitats de l’anàlisi sintàctica

Els constituents immediats i l’estructura sintàctica com a estructura jeràrquica

L’estructura dels constituents; arguments i adjunts

Categories i funcions

Tema i rema

Ordre bàsic de constituents i tipologia sintàctica

Exercicis

Test: sintaxi

Recursos a Internet

Sintaxi

tornar al principi 

5. L’estructura semàntica

6. Lèxic i semàntica

7. Lèxic i lexicografia

8. L’actuació lingüística

9. La variació lingüística

10. El procés de traducció

Materials

L’especulació en teoria de la traducció (Espinal, 1990)

tornar al principi Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 30/9/03 16:00