100194 Tecnologies del llenguatge
Curs 2013-2014

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Programa

1. Les tecnologies lingüístiques

Definició i àmbit de les tecnologies lingüístiques

Tecnologies lingüístiques, enginyeria lingüística i indústries de la llengua

Lingüística computacional, processament del llenguatge natural i tecnologies de la parla

La divisió entre «llenguatge» i «parla»

El caràcter interdisciplinari de les tecnologies lingüístiques

Els sistemes de processament del llenguatge i de la parla

El desenvolupament d’aplicacions

Les tecnologies lingüístiques en el context europeu, espanyol i català

Les tecnologies lingüístiques en el context europeu

Les tecnologies lingüístiques en el context espanyol

Les tecnologies lingüístiques en el context català

2. Les tecnologies de la parla

Definició i àmbit de les tecnologies de la parla

La comunicació oral persona-màquina

Les tecnologies de la parla

La síntesi de la parla

Objectius i aplicacions de la síntesi de la parla

Les unitats de síntesi

La síntesi basada en corpus

La conversió de text en parla

El reconeixement automàtic de la parla

El reconeixement automàtic de la parla

Les aplicacions del reconeixement automàtic de la parla

Els sistemes de diàleg

Els sistemes de diàleg

Les aplicacions dels sistemes de diàleg

La traducció automàtica de la parla

3. El processament del llenguatge natural

Definició i àmbit del processament del llenguatge natural

El tractament computacional dels nivells d’anàlisi lingüística

Nivell morfològic

Nivell sintàctic

Nivell semàntic

Nivell discursiu

Les aplicacions del processament del llenguatge natural

Correcció automàtica de textos

Traducció automàtica

Sistemes de tractament de la informació

4. Els recursos lingüístics

Definició i àmbit dels recursos lingüístics

La lingüística de corpus

Recursos lingüístics

Corpus orals

Corpus textuals

Recursos lèxics

Eines per al tractament dels recursos lingüístics

Eines per al tractament dels corpus orals

Eines per al tractament dels corpus textuals


Bibliografia bàsica

Durant el curs s’aniran publicant guions i bibliografies detallades per a cada tema a la web de l’assignatura. La bibliografia bàsica orientativa proposada és la següent:

Bikel, D. M. i Zitouni, I. (Eds.). (2012). Multilingual natural language processing applications. From theory to practice. Indianapolis, IN: IBM Press.

Chen, F. i Jokinen, K. (Eds). (2010). Speech technology. Theory and applications. Dordrecht: Springer.

Clark, A., Fox, C. i Lappin, S. (Eds). (2010). The handbook of computational linguistics and natural language processing. Chichester: Wiley-Blackwell.

McEnery, T. i Hardie, A. (2011). Corpus linguistics: Method, theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Keeffe, A. i McCarthy, M. (2010). The Routledge handbook of corpus linguistics. Oxford: Routledge.

Pieraccini, R. (2012). The voice in the machine. Building computers that understand speech. Cambridge, MA: MIT Press.

Rehm, G. i Uszkoreit, H. (Eds.). (2013). Strategic research agenda for multilingual Europe 2020. Berlin - Heidelberg: Springer. Consultat a http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-36349-8/page/1


Tecnologies del llenguatge (2013-2014) - Programa i bibliografia bàsica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_13_14/Tecnologies_Linguistiques_progr_13_14.html
Last updated: 12/5/14 09:31