100194 Tecnologies del llenguatge
Curs 2015-2016

Optativa - Tercer i quart curs - Primer semestre - 6 crèdits

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


exclamation point

Segona prova parcial (temes 3 i 4): dimarts 22 de desembre de 13 a 14:30 a l’aula 101

Consulteu la informació sobre la programació de les classes, dates de lliurament de treballs i d’exàmens, publicació de qualificacions i revisió d’exàmens i qualificacions al calendari de treball.


Contextualització i objectius

L’assignatura s’adreça als estudiants interessats en les aplicacions de la lingüística al desenvolupament d’eines, aplicacions, serveis i recursos que faciliten la interacció entre persones o entre persones i sistemes informàtics mitjançant el tractament computacional del llenguatge i de la parla.

L’objectiu de l’assignatura és oferir una panoràmica general de les tecnologies del llenguatge i de la parla, incidint, per una banda, en el coneixement lingüístic necessari per al desenvolupament tecnològic i, per una altra, en les diverses aplicacions del processament del llenguatge natural i de les tecnologies de la parla.


Avaluació

Avaluació contínua

Els estudiants hauran de realitzar dues proves escrites i un treball. Es considerarà aprovat un treball o una prova si s’obté una qualificació igual o superior a 5. Si només es disposa d’un dels tres elements que es tenen en compte en l’avaluació, la qualificació serà «No avaluable». L’assistència a les classes no és obligatòria i no té cap incidència formal en la qualificació.

Proves escrites

Els estudiants hauran de realitzar dues proves escrites: la primera sobre els temes 1 i 2 del programa i la segona sobre els temes 3 i 4. Cada prova equival a un 30% de la qualificació final.

En les proves s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del programa i de la bibliografia rellevant.

La realització de les proves escrites serà presencial i individual.

Durant la realització de les proves escrites, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Treball

Els estudiants hauran de realitzar un treball en equip sobre algun aspecte relacionat amb els temes 2 o 3 del programa. El treball es lliurarà per escrit seguint les indicacions que es publicaran a la web de l’assignatura i es presentarà també oralment. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final (10% la presentació oral i 30% la presentació escrita). Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa i la manca d’adequació a les convencions habituals del treball acadèmic podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Reavaluació

Proves escrites

Únicament podran presentar-se a les proves de reavaluació els estudiants que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua entre 4 i 4,9. Els estudiants realitzaran la reavaluació de les proves en les quals hagin obtingut una qualificació inferior a 5.

En les proves s’avaluarà, mitjançant preguntes amb resposta múltiple, el coneixement dels continguts fonamentals del programa i de la bibliografia rellevant.

La realització de les proves escrites serà presencial i individual.

Durant la realització de les proves de reavaluació, els estudiants podran fer servir els materials de consulta que considerin més adients.

Treball

La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua major o igual a 4.

La reavaluació consistirà en el lliurament d’una segona versió millorada del treball.

Qualificacions

Les qualificacions emprades a la UAB són les següents:

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

Proves de cursos anteriors


Campus Virtual

Els estudiants matriculats tindran accés al Campus Virtual (https://cv.uab.cat/) de la UAB, on es publicarà la guia docent de l’assignatura.

La resta de materials es podran consultar a la pàgina web de l’assignatura:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/TL.html

Per posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Atenció als estudiants

Joaquim Llisterri
Àrea de Lingüística General
Departament de Filologia Espanyola

Horari de classes:
Dimarts i dijous, de les 13 a les 14:30h.

Horari d’atenció als estudiants:
Dimarts i dijous de 11 a 13h (despatx B11-290.5, Facultat de Filosofia i Lletres) i a hores prèviament concertades.

És recomanable concertar prèviament l’entrevista per correu electrònic.

Correu electrònic: Joaquim.Llisterri@uab.cat

Només es contestarà el correu enviat des de l’adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

Per posar-vos en contacte amb el professor no utilitzeu el sistema de missatgeria del Campus Virtual; feu servir el correu a la web de la UAB (https://e-campus.uab.cat) o el vostre programa habitual.


Suport lingüístic

Les classes de l’assignatura s’impartiran en català i aquesta serà també la llengua emprada en els enunciats de les proves, de les activitats i dels exercicis. Els estudiants podran lliurar els treballs escrits en català, en castellà o en una altra llengua prèviament acordada amb el professor.

El Servei de Llengües de la UAB ofereix cursos de formació en llengua catalana: http://www.uab.cat/servei-llengues


Tecnologies del llenguatge (2015-2016)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_15_16/Tecnologies_Linguistiques_Gen_15_16.html
Last updated: 11/1/16 08:27

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.