100194 Tecnologies del llenguatge
Curs 2015-2016

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


Treball


Continguts

El contingut dels treballs es centrarà, preferentment, en l’avaluació des del punt de vista lingüístic d’un sistema o d’una aplicació que faci un ús significatiu d’alguna de les tecnologies lingüístiques descrites en els temes 2 i 3 del programa de l’assignatura.

Això no implica que no puguin acceptar-se d’altres propostes, sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequades al nivell de coneixements dels estudiants i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

El treball es realitzarà en equips formats per 5-6 estudiants.

El contingut del treball hauria d’incloure, amb les adaptacions que calguin en funció del tema, els punts següents:

La presentación de los resultados

Temes de treballs de cursos anteriors

tornar al principi

Metodologia

En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

tornar al principi

Indicacions bibliogràfiques

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del treball experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

Pel que fa a l’anàlisi de les dades, es troba informació bàsica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/anal_datos.html

Pel que fa als aspectes formals, es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion.

En relació als aspectes formals, també es pot consultar:

Biblioteca de la Universitat de Girona. (s.d.). Estil APA. Com citar documents. Girona: Universitat de Girona. Consultat a http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-ES/Default.aspx

Purdue Online Writing Lab. (2011). APA Style. Purdue online writing lab. West Lafayette, IN: Purdue University. Consultat a https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/
tornar al principi

Format i lliurament

Els treballs seguiran, en la mesura del possible, el format establert per l’APA (American Psychological Association), tal com es defineix a:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
L’extensió del treball serà la necessària per a exposar adequadament els continguts.

Els treballs es podran redactar en català o en castellà, o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor.

Els treballs únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

S’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: TL_Cognom1_Cognom2_Cognom3_Cognom43_Cognom5.pdf. Els cognoms seran els dels autors del treball.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

tornar al principi

Avaluació

El treball es presentarà oralment i es lliurarà per escrit, seguint les indicacions sobre format i lliurament proporcionades pel professor. Aquest treball equival a un 40% de la qualificació final (un 10% corresponent a la presentació oral i un 30% a la versió escrita). La reavaluació del treball es realitzarà únicament en el cas dels estudiants que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 en el treball i que obtinguin una qualificació en l’avaluació contínua major o igual a 4.

La reavaluació consistirà en el lliurament per escrit d’una segona versió millorada del treball.

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a 5.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero. Es pot trobar informació sobre el plagi a:

Cervera, E. (2014). Plagi acadèmic. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Consultat a http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

tornar al principi

Proposta de calendari de treball

Únicament és obligatori el lliurament de la versió final del treball, però s’aconsella realitzar els lliuraments intermedis que es proposen a continuació per tal de garantir l’adequada supervisió del treball.

Dijous, 1 d’octubre de 2015

Lliurament per escrit d’una proposta de treball que contingui:

Dijous, 29 d’octubre de 2015

Lliurament per escrit d’una primera versió de la revisió bibliogràfica.

Dijous, 19 de novembre de 2015

Lliurament per escrit d’una primera versió dels apartats metodològics del treball. Si és pertinent per al treball, es poden considerar els aspectes següents:

Dimarts 22 de desembre de 2015

Lliurament per escrit d’una primera versió dels resultats de l’anàlisi i d’una discussió preliminar dels resultats.

Dimarts 12 i dijous 14 de gener de 2016

Presentació oral del treball.

Dilluns 19 de gener de 2016

Lliurament per escrit de la versió final del treball.

tornar al principi


Tecnologies del llenguatge (2015-2016) - Treballs experimentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/Tecnologies_Linguistiques_15_16/Tecnologies_Linguistiques_treballs_15_16.html
Last updated: 14/9/15 21:27

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.