Fonètica (2005-2006)

Joaquim Llisterri

6 crèdits, segon semestre, curs 2005-2006

line_red

Examen final
Segona convocatòria

line_red

En el cas dels alumnes que no varen aprovar en la convocatòria de juny, els temes seleccionats han de ser necessàriament diferents dels triats en l’examen de la primera convocatòria.

1.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

2.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

3.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

4.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cada pregunta.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: dimecres 6 de setembre de 2006.

Els exàmens es podran deixar fins les 19h. del dia de lliurament a la bústia del professor situada al costat de la secretaria del Departament de Filologia Espanyola, o es podran enviar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es) el dia de lliurament fins les 21h. El aquest cas s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: Final_C2_Cognom.doc. No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.es).


line_red

Fonètica (2005-2006) Examen final de la segona convocatòria
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2005/Fon_Gen_exfin__set_05_06.html
Last updated: 18/02/06 14:31

line_red