Fonètica (2005-2006)

Joaquim Llisterri

6 crèdits, segon semestre, curs 2005-2006

line_red

red Programa

1. La delimitació del camp de treball

Abast, mètodes i objectius de la fonètica. L’estudi de la producció, de les característiques acústiques i de la percepció de la parla. Models de producció, models de percepció i teoria fonètica. Fonètica general, fonètica de les llengiies particulars i aplicacions de la fonètica. Fonètica i lingüística. Fonètica i fonologia. El paper de la fonètica en el marc de les ciències del llenguatge. La fonètica com a àmbit interdisciplinari.

2. El mètode experimental en fonètica

Teories i hipòtesis. Delimitació del camp de treball. Preparació del corpus de treball. Determinació de les variables. Selecció dels informants. Obtenció del corpus. Tècniques d’anàlisi de la producció i mètodes d’estudi de la percepció. La quantificació dels resultats: nocions bàsiques d’estadística. Refutació i validació de les hipòtesis. La presentació dels resultats de la recerca.

3. La producció dels sons de la parla

3.1. Les etapes en la producció de la parla

Aspectes neurofisològics: el cervell i el control del moviment. Els mecanismes subglòtics i la respiració. La fonació: laringe i cordes vocals. L 'articulació: el tracte vocal; cavitat bucal i cavitat nasal. Mètodes d’estudi de la producció de la parla.

3.2. Models de producció de la parla

La preplanificació en la producció de la parla. Plasticitat, economia i adaptabilitat en el gest articulatori. La variabilitat en la producció dels sons de la parla: la coarticulació. La relació entre les unitats lingüístiques i el gest articulatori en els principals models de producció.

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

4.1. Descripció i classificació acústica dels sons

Paràmetres per a la descripció acústica dels sons de la parla: freqüència, amplitud i temps. Sons periòdics i sons aperiòdics. Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància. La teoria acústica de la producció de la parla: model de font i filtre. Classificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre.

4.2. Mètodes d’estudi en fonètica acústica

El processament dels senyals sonors. L 'adquisició i el tractament digital dels senyals. L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia. L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral i predicció lineal. L’extracció del fonamental: corba melòdica. L’evolució temporal de la intensitat: corba d’intensitat.

4.3. Les característiques acústiques dels sons de la parla

4.3.1. Els elements segmentals

Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla. Vocals: estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; relació entre les propietats acústiques i articulatòries. Oclusius orals i nasals: correlats acústics del mode i lloc d’articulació; explosió, VOT i transicions. Fricatius: correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció i transicions. Laterals i vibrants: correlats acústics de lloc i mode d’articulació.

4.3.2. Els elements suprasegmentals

Correlats acústics de la melodia: la variació temporal de la freqüència fonamental. Correlats acústics de l’accent: variacions de durada, de fonamental, d’amplitud i d’estructura formàntica. Caracterització acústica de la velocitat d’elocució, de les pauses i del ritme.

5. La percepció dels sons de la parla

5.l. L’audició

Etapes en el procés de l' audició. Oïda externa. Oïda mitjana: la cadena d’ossets. Oïda interna: la còclea i l'òrgan de Corti. El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició; la codificació dels sons en el nervi auditiu. Models de la còclea i teories de l’audició.

5.2. Nocions bàsiques de psicoacústica

El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor. Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.

5.3. Indicis acústics en la percepció dels sons de la parla

5.3.1. La percepció dels sons de la parla

Els indicis acústics en la percepció. Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla. La percepció categorial.

5.3.2. Els elements segmentals

Vocals: estructura formàntica; factors en la percepció de les vocals; variacions contextuals i variacions de locutor. Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació.

5.3.3. Els elements suprasegmentals

Els correlats perceptius de la melodia: l’alçada tonal. Els correlats perceptius de l’accent: la durada, l’alçada tonal, la intensitat i el timbre.

5.4. Models de percepció de la parla

line_red

Bibliografia bàsica

BORDEN, G.J.- HARRIS, K.S.- RAPHAEL, L.J. (1994) Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Third Edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

DANILOFF, R. - SCHUCKERS, G.- FETH, L. (1980) The Physiology of Speech and Hearing. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

HARDCASTLE, W.J. - LAVER, J. (Eds.) (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5).

HAYWARD, K. (2000) Experimental Phonetics. An Introduction. London: Longman (Longman Linguistics Library).

JOHNSON, K. (1997) Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

LADEFOGED, P. (2003) Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldword and Instrumental Techniques. Oxford: Blackwell Publishing.

LASS, N.J. (Ed.) (1996) Principles of Experimental Phonetics. St Louis: Mosby.

LIEBERMAN, P.- BLUMSTEIN, S.E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Speech Science and Communication).

MINIFIE, F.- HIXON, T.J.- WILLIAMS, F. (Eds.) (1973) Normal Aspects of Speech, Hearing and Language. Englewood Cliffs, BN.J.: Prentice Hall.

PICKETT, J.M. (1999) The Acoustics of Speech Communication: Fundamentals, Speech Perception Theory and Technology. Boston: Allyn and Bacon.


line_red

Fonètica (2005-2006) - Programa
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2005/Fon_Gen_progr_05_06.html
Last updated: 18/02/06 20:16

line_red