Fonètica (2005-2006)

Treballs de curs

Joaquim Llisterri

line_red

Indicacions generals

Tal com s’explica en el programa del curs, els estudiants podran ser avaluats mitjançant un treball experimental -individual o en grup - realitzat sota la supervisió del professor.

Els estudiants que optin ésser avaluats mitjançant un treball experimental presentaran una proposta escrita no més tard del dimarts 14 de març de 2006. El professor comunicarà les propostes seleccionades en funció de l’interès, de la qualitat científica, de l’adequació tècnica i de la correcta presentació de la proposta. A continuació mantindrà una entrevista amb cada estudiant o grup per tal de definir clarament el treball partint del projecte presentat. Els estudiants que no arribin a confegir un pla de treball adequat seran avaluats mitjançant exàmens.

El treball es defensarà en una entrevista individual, i es lliurarà per escrit no més tard del dijous 29 de juny de 2006 en primera convocatòria o del dimecres 6 de setembre de 2006 en segona convocàtoria. En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

ball_gray Abast i presentació de la revisió bibliogràfica
ball_gray Adequació del plantejament del problema
ball_gray Metodologia utilitzada
ball_gray Resultats obtinguts
ball_gray Discussió dels resultats en relació amb la bibliografia sobre el tema estudiat
ball_gray Aspectes formals com la redacció i la presentació
ball_gray Defensa del treball en l’entrevista individual
Cal assenyalar que aquesta opció s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d'horari.

Continguts

El contingut dels treballs es centrarà en l’anàlisi acústica o en l’estudi de la percepció d’un fenomen fonètic. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball. Això no implica que no puguin acceptar-se d’altres propostes, sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequades al nivell de coneixements dels estudiants i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Fonètica acústica

Elements segmentals

Descripció acústica dels elements segmentals del català o del castellà
El treball consistirà en la descripció acústica del comportament d’una classe de segments i considerant, per exemple, alguna de les variables següents:

ball_gray Estil de parla: lectura en comparació amb parla espontània o semi-espontània o estils formals en comparació amb estils informals.

ball_gray Variació geogràfica: comparació entre realitzacions fonètiques pròpies de dues o més variants geogràfiques.

ball_gray Variables sociolingüístiques: comparació entre realitzacions fonètiques en funció, per exemple, del gènere (parlants masculins i femenins), l’edat o el nivell sòcio-cultural o de diferents situacions de comunicació.

Elements suprasegmentals

Durada segmental i estils de parla en català o en castellà
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels canvis de durada que es produeixen en una determinada classe de segments en castellà o en català en funció dels canvis en l’estil de parla (lectura, semi-esponani, espontani), amb l’objectiu final de sistematitzar aquests canvis en un conjunt de regles de modificació de la durada dels sons.
El xoc accentual en castellà
El treball tindrà com a objectiu determinar les característiques acústiques pel que fa a la durada, els moviments de la corba melòdica i la intensitat de vocals accentuades que es troben en síl·labes adjacents, per tal d’establir un conjunt de regles que determinin les modificacions acústiques de les vocals en situació de xoc accentual.
Grups entonatius i estructura sintàctica en català o en castellà
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels moviments de la corba melòdica propis de grups entonatius situats en una determinada estructura sintàctica – per exemple oracions coordinades o subordinades – en el cas que les fronteres dels grups entonatius no estan marcades per una pausa. L’objectiu final serà sistematitzar el comportament tonal dels grups estudiats.

Fonètica perceptiva

Elements segmentals

Estudi dels correlats perceptius d’una classe de segments en català o en castellà
El treball consistirà en l’aplicació de tècniques de segmentació temporal o de filtrat freqüencial per tal de determinar els correlats perceptius d’una classe de segments en català o en castellà.

Elements suprasegmentals

La percepció de les interrogatives pronominals en castellà
L’objectiu del treball serà estudiar la percepció dels patrons melòdics de les interrogatives pronominals en castellà, considerant especialment l’efecte d’un final ascendent o descendent i l’ascens de la línia tonal a la partícula interrogativa.
Els correlats perceptius de l’accent en català
L’objectiu del treball serà determinar el paper de la durada i de la freqüència fonamental en la percepció de l’accent en català o en castellà, especialment en relació amb el desplaçament del pic d'Fo respecte a la síl·laba lèxicament accentuada, seguint una metodologia similar a la presentada a:
LLISTERRI, J.- MACHUCA, M. J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- RÍOS, A. (2005) "La percepción del acento léxico en español", in Filología y lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Universidad Nacional de Educación a Distancia - Universidad de Valladolid. Vol. 1. pp. 271-297.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Machuca_Mota_Riera_Rios_05_Percepcion_Acento_Espanol.pdf

Metodologia

El treball es realitzarà seguint, en principi, les etapes pròpies dels estudis experimentals en fonètica, tot i que es faran les adaptacions necessàries en cada cas. En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

ball_gray Plantejament del problema
ball_gray Revisió bibliogràfica
ball_gray Recollida de les dades
ball_gray Anàlisi de les dades
ball_gray Presentació dels resultats de l’anàlisi
ball_gray Discussió dels resultats en funció de la bibliografia sobre el tema
ball_gray Conclusions
Es pot trobar una presentació del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html
i també a Llisterri (1991)

Indicacions bibliogràfiques

LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3).

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html


line_red

Fonètica (2005-2006) - Treballs de curs
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2005/Fon_Gen_treballs_05_06.html
Last updated: 28/05/06 12:52

line_red