2. El mètode experimental en fonètica

Fonètica (2005-2006)

Joaquim Llisterri

line_red

El mètode experimental en fonètica

El mètode experimental

ball_green La recerca científica: una manera sistemàtica de donar resposta a les preguntes de l’investigador. Els experiments: una variació controlada dels fenòmens guiada per una hipòtesi. Mètodes deductius (ciència kepleriana) i mètodes inductius (ciència baconiana).

El disseny dels experiments

La formulació de les hipòtesis

ball_gray Delimitació del camp de treball: interessos i formació de l’investigador; disponibilitat de les dades i de les tècniques d’anàlisi. Identificació precisa del problema. La formulació d’una hipòtesi: observacions preliminars i revisió bibliogràfica; formulació de la hipòtesi en el marc d’una teoria.

El disseny dels experiments

ball_gray Definició de les dades. Recollida de dades. Selecció de les tècniques d’anàlisi. Selecció de la població i establiment de grups. El grup de control. Quantificació dels resultats. Interpretació dels resultats en funció de la hipòtesi inicial. Tipus de disseny experimental: dissenys amb pre-test i post-test; estudis longitudinals.

El corpus de treball

Tipus de corpus

ball_gray El corpus com a conjunt de realitzacions sonores de la llengua que seran l’objecte de l’anàlisi. Parla espontània, parla contínua, parla connectada. Materials autèntics i materials de laboratori preparats ad-hoc: avantatges i inconvenients.

La constitució del corpus

ball_gray Elements constitutius del corpus: textos, frases, logatomes, elements aïllats, frases-marc. Avantatges i problemes de la frase-marc. La noció de variable. Les variables que intervenen en la constitució d’un corpus: variables lliures i variables controlades. Variables relacionades amb l’elocució: idioma, locutor, velocitat d’elocució, ordre de gravació. Variables fonètiques: grau d’accentuació, situació en la síl·laba, situació en l’enunciat, situació en la corba melòdica, context fonètic. Variables lingüístiques: valor funcional, estructura de l’enunciat, valor fonoestilístic i intuïció ortològica. La variació estilística: grau d’atenció del parlant i adaptació a l’interlocutor.

L’obtenció del corpus

ball_gray Els mètodes de la dialectologia i la sociolingüística. Tècniques per a l’obtenció del corpus. Entrevistes individuals. Observació participativa. Entrevistes telefòniques. Preguntes anònimes breus.

Els informants

La selecció dels informants

ball_gray El mètode introspectiu: l’investigador com a subjecte de l’experiment. Les tècniques de selecció: mostreig de la població; univers i tamany de la mostra. Tècniques de mostreig: mostreig sistemàtic, per blocs, a l’atzar estratificat, desproporcionalment estratificat. Selecció dels informants: observació de la producció i de l’audició, enquestes prèvies per a determinar-ne la validesa. La validació dels informants per d’altres parlants. Identificació dels informants i definició de les seves característiques.

Les variables relatives als informants

ball_gray Característiques intrínseques: sexe i edat. Els problemes de les veus femenines i infantils en l’anàlisi acústica. Característiques extrínseques: nacionalitat, grau d’integraciò en un grup social i classe social.

L’enregistrament del corpus

L’enregistrament des del punt de vista de l’informant

ball_gray L’ambientació dels informants. Les consignes de gravació. La presentació dels materials: text, llistat i fitxes. Control del comportament de l’informant durant la gravació.

Aspectes tècnics de la gravació

ball_gray Aïllament acústic i reverberació. Tipus de micròfon i les seves característiques. Establiment de la dinàmica de cada informant. Calibració dels enregistraments. Els aparells de gravació: relació senyal / soroll, resposta freqüencial, velocitat de gravació i distorsió. El control de la gravació per part de l’experimentador.

L’anàlisi de les dades

La quantificació de les dades

ball_gray Quantificació dels resultats. Els tipus de variable. Taules de dades i frequència d’aparició. Matrius de confusió. Presentació gràfica dels resultats de la quantificació: histogrames, diagrames de barres, polígons de freqüència, camps de dispersió i diagrames de porcions.

El tractament estadístic de les dades

ball_gray Organització de les dades numèriques per a un tractament estadístic. La distribució normal., Les mesures de la tendència central: mediana, moda i mitjana. Els indicadors de la distribució: màxim, mínim, rang, desviació típica i indicadors de la simetria de la distribució. Procediments estadístics per a falsar la hipòtesi nul·la: els tests i la seva significació. Test de comparació de mitjanes: t-test de Student. La correlació entre variables: coeficient de correlació de Spearman i recta de regressió.

La presentació dels resultats de la recerca

ball_green Títol. Resum. Introducció: presentació del tema, revisió de la bibliografia sobre el tema, presentació de la hipòtesi. Explicació del protocol experimental: criteris de constitució del corpus, descripció dels informants, procediment de recollida de dades i mètodes d’anàlisi emprats. Presentació dels resultats. Discussió dels resultats en funció de la hipòtesi, de la bibliografia i de futurs treballs. Conclusions. Referències bibliogràfiques.


line_red

Fonètica (2005-2006) - Tema 2: El mètode experimental en fonètica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2005/Guio_2_FonGen_05_06.html
Last updated: 18/02/06 20:19

line_red