Guions, bibliografies i materiales per temes

1. La delimitació del camp de treball

Guió

Bibliografia

L'àmbit de la fonètica

El procés de la comunicació

Teoria fonètica

Fonètica i fonologia

Revistes

Working papers

Actes de congressos

Materials

La fonètica en l'àmbit de les ciències del llenguatge

Fonètica i lingüística

Fonètica i fonologia

La fonètica com a àmbit interdisciplinari

Recursos a Internet

Pàgines amb enllaços a recursos per a la fonètica

Recursos generals

arrow_gray_up  tornar endarrere

2. El mètode experimental en fonètica

Guió

Bibliografia

El mètode experimental en fonètica

El plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’enregistrament del corpus

L’anàlisi de les dades

La presentació dels resultats

Materials

El mètode experimental en fonètica

El plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’enregistrament del corpus

L’anàlisi de les dades

La presentació dels resultats

Recursos a Internet

El mètode experimental en fonètica

Estadística

Metodologia i disseny experimental

arrow_gray_up  tornar endarrere

3. La producció dels sons de la parla

Guió

Bibliografia

Treballs generals

Anatomia i fisiologia de la producció de la parla

Aspectes neurofisiològics

Llenguatge i cervell

Aspectes aerodinàmics

Respiració

Fonació

Variabilitat acústica de la parla en funció del gènere i de l’edat

Anàlisi fonètica de la imitació de veus

Articulació

Tècniques instrumentals

Models de producció de la parla

Materials

Les bases neurofisiològiques de la producció de la parla

Els mecanismes subglòtics i la respiració

La fonació

L’articulació

Mètodes per a l’estudi de la producció de la parla

La variabilitat articulatòria

La coarticulació

La producció de la parla

Models de producció de la parla

Recursos a Internet

La producció de la parla

La respiració

La fonació

L’articulació

Tècniques experimentals per a l’estudi de la producció de la parla

Models de producció de la parla

Llenguatge i cervell

arrow_gray_up  tornar endarrere

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

Guió

Bibliografia

Manuals de fonètica acústica

Treballs generals de fonètica acústica

Teoria acústica de la producció de la parla

Invariança acústica

Variació acústica

Variació inter i intralocutor

Variació relacionada amb el gènere i l’edat

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Anàlisi espectrogràfica

Anàlisi melòdica

Eines per a l’anàlisi acústica de la parla

Vocals

Oclusius orals

Oclusius nasals

Fricatius

Laterals

Vibrants

Durada segmental

Elements suprasegmentals

Entonació

Accent

Pauses

Ritme

Materials

L’anàlisi acústica de la parla

Les aplicacions de l’anàlisi acústica de la parla

La descripció i la classificació acústica dels sons de la parla

Els mètodes d’anàlisi acústica de la parla

L’anàlisi acústica de la parla amb Praat

Les característiques acústiques dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

L’accent

La melodia

L’entonació

Les pauses

La velocitat d’elocució

El ritme

El to

Recursos a Internet

Fonètica acústica

L’ona sonora

Fonètica acústica

Eines d’anàlisi acústica

Tècniques d’anàlisi acústica

Lectura d’espectrogrames

Elements suprasegmentals

arrow_gray_up  tornar endarrere

5. La percepció dels sons de la parla

Guió

Bibliografia

Treballs generals sobre percepció de la parla

L’audició

Psicoacústica

Processament auditiu de la parla

Tècniques experimentals per a l’estudi de la percepció

Treballs generals sobre models de percepció de la parla

Models de percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de vocals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius orals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius nasals

Indicis acústics en la percepció de fricatius

Indicis acústics en la percepció de laterals i vibrants

Materials

L’audició

Nocions bàsiques de psicoacústica

La percepció de la parla

Mètodes per a l’estudi de la percepció de la parla

La síntesi de la parla com a eina per a l’estudi de la percepció

Creació d’estímuls sintetitzats amb el sintetitzador de Klatt

La segmentació temporal de la parla

El filtrat de la parla en bandes freqüencials

La manipulació de la parla natural amb Praat

Els indicis perceptius dels elements segmentals

Els correlats perceptius de la melodia

Els correlats perceptius de l’accent

Els correlats perceptius dels elements suprasegmentals

Models de percepció de la parla

Recursos a Internet

L’audició

Psicoacústica

Percepció de la parla

Models de percepció de la parla

arrow_gray_up  tornar endarrere


tornar endarrere

line_red

Fonètica (2007-2008)
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2007/Fon_Gen_Index_tem_07_08.html
Last updated: 6/1/13 09:20


line_red