Calendari de classes

Fonètica
curs 2007-2008

Joaquim Llisterri

line_red

dilluns 18 de febrer Presentació de l’assignatura
dimecres 20 de febrerTema 1: La delimitació del camp de treball (1)

Abast, mètodes i objectius de la fonètica. L’estudi de la producció, de les característiques acústiques i de la percepció de la parla. Models de producció, models de percepció i teoria fonètica. Fonètica general, fonètica de les llengües particulars i aplicacions de la fonètica.

dilluns 25 de febrerTema 1: La delimitació del camp de treball (2)

Fonètica i lingüística. Fonètica i fonologia. El paper de la fonètica en el marc de les ciències del llenguatge. La fonètica com a àmbit interdisciplinari. Les eines bibliogràfiques.

dimecres 27 de febrerTema 1: La delimitació del camp de treball (3)

Sessió no presencial

Activitat proposada:

Lectura de: LADEFOGED, P. An academic life.
http://www.linguistics.ucla.edu/people/ladefoge/PLcareer.pdf

Lectura de: FANT, C. G. (2004) "More than half a century in phonetics and speech research", in FANT, G. Speech Acoustics and Phonetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 24). pp. 1-14.
http://www.speech.kth.se/~gunnar/halfcentury.pdf

dilluns 3 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (1)

Teories i hipòtesis. Delimitació del camp de treball.

dimecres 5 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (2)

Preparació del corpus de treball.

dilluns 10 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (3)

Determinació de les variables.

Avaluació (modalitat c): lliurament de la proposta de treball de curs

dimecres 12 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (4)

Selecció dels informants. Obtenció del corpus. Tècniques d’anàlisi de la producció i mètodes d’estudi de la percepció.

dilluns 17 de marçVacances de Pasqua
dimecres 19 de marçVacances de Pasqua
dilluns 24 de marçVacances de Pasqua
dimecres 26 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (5)

La quantificació dels resultats: nocions bàsiques d’estadística. Refutació i validació de les hipòtesis.

dilluns 31 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (6)

La presentació dels resultats de la recerca.

dimecres 2 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (1)

Aspectes neurofisiològics: el cervell i el control del moviment. Els mecanismes subglòtics i la respiració.

Avaluació (modalitat a): lliurament del primer examen parcial (Temes 1 i 2)

dilluns 7 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (2)

La fonació: laringe i cordes vocals. L’articulació: el tracte vocal; cavitat bucal i cavitat nasal.

dimecres 9 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (3)

Mètodes d’estudi de la producció de la parla.

dilluns 14 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (4)

La planificació en la producció de la parla. Plasticitat, economia i adaptabilitat en el gest articulatori. La variabilitat en la producció dels sons de la parla: la coarticulació.

dimecres 16 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (5)

La relació entre les unitats lingüístiques i el gest articulatori en els principals models de producció.

dilluns 21 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (1)

Paràmetres per a la descripció acústica dels sons de la parla: freqüència, amplitud i temps. Sons periòdics i sons aperiòdics. Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància.

Avaluació (modalitat a): lliurament del segon examen parcial (Tema 3)

dimecres 23 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (2)

La teoria acústica de la producció de la parla: model de font i filtre. Classificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre.

dilluns 28 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (3)

La classe serà a l’aula 302 de la Facultat de Filosofia i Lletres

El processament dels senyals sonors. L 'adquisició i el tractament digital dels senyals. L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia. L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral i predicció lineal. L’extracció del fonamental: corba melòdica. L’evolució temporal de la intensitat: corba d’intensitat.

dimecres 30 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (4)

La classe serà a l’aula P-33 de la Facultat de Psicologia

Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla. Vocals: estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; relació entre les propietats acústiques i articulatòries.

dilluns 5 de maigTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (5)

La classe serà a l’aula 302 de la Facultat de Filosofia i Lletres

Oclusius orals i nasals: correlats acústics del mode i lloc d’articulació; explosió, VOT i transicions. Fricatius: correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció i transicions. Laterals i vibrants: correlats acústics de lloc i mode d’articulació.

dimecres 7 de maigTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (6)

Correlats acústics de la melodia: la variació temporal de la freqüència fonamental. Correlats acústics de l’accent: variacions de durada, de fonamental, d’amplitud i d’estructura formàntica. Caracterització acústica de la velocitat d’elocució, de les pauses i del ritme.

dilluns 12 de maigSegona Pasqua
dimecres 14 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (1)

Etapes en el procés de l’audició. Oïda externa. Oïda mitjana: la cadena d’ossets. Oïda interna: la còclea i l'òrgan de Corti. El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició; la codificació dels sons en el nervi auditiu. Models de la còclea i teories de l’audició.

Avaluació (modalitat a): lliurament del tercer examen parcial (Tema 4)

dilluns 19 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (2)

El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor. Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.

dimecres 21 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (3)

Els indicis acústics en la percepció. Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla. La percepció categorial.

dilluns 26 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (4)

La classe serà a l’aula 303 de la Facultat de Filosofia i Lletres

Vocals: estructura formàntica; factors en la percepció de les vocals; variacions contextuals i variacions de locutor. Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació.

dimecres 28 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (5)

Els correlats perceptius de la melodia: l’alçada tonal. Els correlats perceptius de l’accent: la durada, l’alçada tonal, la intensitat i el timbre.

dilluns 9 de junyAvaluació (modalitat a): lliurament del quart examen parcial (Tema 5)

Avaluació (modalitat b) : lliurament de l'examen final (Primera convocatòria)

Avaluació (modalitat c): lliurament del treball de curs (Primera convocatòria)

dilluns 1 de setembreAvaluació (modalitats a i b): lliurament per correu electr˛nic de l'examen final (Segona convocatòria)

line_red

Fonètica (2007-2008) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2007/Fon_Gen_calend_07_08.html
Last updated: 25/07/08 12:36

line_red