Fonètica (2007-2008)

Treballs de curs

Joaquim Llisterri

line_red

Indicacions generals

Tal com s’explica en el programa del curs, els estudiants podran ser avaluats mitjançant un treball experimental -individual o en grup - realitzat sota la supervisió del professor (opció c).

Els estudiants que optin per ésser avaluats mitjançant un treball experimental presentaran una proposta escrita no més tard del dilluns 10 de març de 2008. El professor comunicarà les propostes seleccionades en funció de l’interès, de la qualitat científica, de l’adequació tècnica i de la correcta presentació de la proposta. A continuació mantindrà una entrevista amb cada estudiant o grup per tal de definir clarament el treball partint del projecte presentat. Els estudiants que no arribin a confegir un pla de treball adequat seran avaluats mitjançant exàmens.

El treball es defensarà en una entrevista individual, i es lliurarà per escrit no més tard del dilluns 9 de juny de 2008 en primera convocatòria o del 3 de setembre de 2008 en segona convocàtoria.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

Cal assenyalar que aquesta opció s’aconsella especialment als estudiants amb disponibilitat d'horari.

Continguts

El contingut dels treballs es centrarà en l’anàlisi acústica o en l’estudi de la percepció d’un fenomen fonètic. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball. Això no implica que no puguin acceptar-se d’altres propostes, sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequades al nivell de coneixements dels estudiants i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Fonètica acústica

Elements segmentals

Descripció acústica dels elements segmentals del català, del castellà o d’una altra llengua
El treball consistirà en la descripció acústica del comportament d’una classe de segments i considerant, per exemple, alguna de les variables següents:

Elements suprasegmentals

Durada segmental i estils de parla en català o en castellà
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica dels canvis de durada que es produeixen en una determinada classe de segments en castellà o en català en funció dels canvis en l’estil de parla (lectura, semi-esponani, espontani), amb l’objectiu final de sistematitzar aquests canvis en un conjunt de regles de modificació de la durada dels sons.
El fonamental intrínsec de les vocals en castellà, català i en altres llengües
El treball es centrarà en l’anàlisi acústica de la freqüència fonamental (f0) intrínseca en un corpus multilingüe de vocals. L’objectiu final serà determinar la relació entre les diferències en la f0 intrínseca de les vocals i el nombre d’elements vocàlics en l’inventari fonètic i fonològic de la llengua.

Fonètica perceptiva

Elements segmentals

Estudi dels correlats perceptius d’una classe de segments en català, en castellà o en una altra llengua
El treball consistirà en l’aplicació de tècniques de segmentació temporal o de filtrat freqüencial per tal de determinar els correlats perceptius d’una classe de segments en català, en castellà o en una altra llengua.

Elements suprasegmentals

Els correlats perceptius de l’accent en català
L’objectiu del treball serà determinar el paper de la durada i de la freqüència fonamental en la percepció de l’accent en català o en castellà, especialment en relació amb el desplaçament del pic freqüència fonamental (f0) respecte a la síl·laba lèxicament accentuada, seguint una metodologia similar a la presentada a:

LLISTERRI, J. - MACHUCA, M. J. - de la MOTA, C. - RIERA, M. - RÍOS, A. (2005) "La percepción del acento léxico en español", in Filología y lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Universidad Nacional de Educación a Distancia - Universidad de Valladolid. Vol. 1. pp. 271-297.
http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_Machuca_Mota_Riera_Rios_05_Percepcion_Acento_Espanol.pdf

Metodologia

El treball es realitzarà seguint, en principi, les etapes pròpies dels estudis experimentals en fonètica, tot i que es faran les adaptacions necessàries en cada cas. En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

Es pot trobar una presentació del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html
i també a Llisterri (1991)

Indicacions bibliogràfiques

LLISTERRI, J. (1991) Introducción a la fonética: el método experimental. Barcelona: Anthropos (Autores, Textos y Temas, Lingüística, 3).

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html

line_red

Fonètica (2007-2008) - Treballs de curs
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2007/Fon_Gen_treballs_07_08.html
Last updated: 27/04/08 01:12

line_red