1. La delimitació del camp de treball

Fonètica (2007-2008)

Joaquim Llisterri

line_red

La delimitació del camp de treball

El camp de treball de la fonètica

ball_green Definició de la fonètica

ball_green La fonètica general com a caracterització dels mecanismes de producció i percepció dels sons de les llengües naturals. Teoria fonètica i formulació de restriccions sobre la classe de sons possibles. Fonètica descriptiva de les llengües particulars.

ball_green L’estudi dels sons de les llengües en cadascuna de les etapes del procés de comunicació: fonètica articulatòria i producció del missatge; fonètica acústica i transmissió del missatge; fonètica perceptiva i recepció del missatge. La interrelació entre les tres etapes.

ball_green Ambits de la fonètica: fonètica sincrònica i diacrònica, ortologia i orotoèpia, ortofonia, correcció fonètica . Aplicacions de la fonètica. Les tecnologies de la parla. La fonètica forense.

ball_green La fonètica com a camp de treball interdisciplinari. Les ciències de la parla ("Speech Sciences")

La fonètica en el marc de les ciències del llenguatge

ball_green La posició de la fonètica dins la lingüística: ciència auxiliar, camp diferent o branca pilot ? Mètodes experimentals i models teòrics en lingüística.

ball_green Fonètica i fonologia. La teoria dels trets distintius com a programa de treball interdisciplinari. La recerca dels correlats. La relació entre les unitats fonològiques i les propietats fonètiques. Les aproximacions experimentals a la fonologia.

line_red

Fonètica (2007-2008) - Tema 1: La delimitació del camp de treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2007/Guio_1_FonGen_07_08.html
Last updated: 27/04/08 01:13

line_red