3. La producció dels sons de la parla

Fonètica (2007-2008)

Joaquim Llisterri

line_red

La producció dels sons de la parla

Les etapes en la producció de la parla

ball_blue Aspectes neurofisiològics

ball_gray Àrees del cervell relacionades amb la producció de la parla. Activitat cerebral i producció de la parla. Sistema nerviós central i sistema nerviós perifèric. Nervis sensorials i nervis motors. Les neurones: dendrites, cos cel·lular i àxon. Conducció dels impulsos nerviosos: la sinapsi. Unitats motrius.

Els mecanismes subglòtics i la respiració

ball_gray Anatomia de la caixa toràctica. Estructura òssia i musculatura. El cicle de la respiració: inspiració i expiració. Mecanisme respiratori: paper del diafragma i dels intercostals en l’eixamplament de la cavitat toràctica; les relacions volum - pressió en l’entrada i sortida d’aire dels pulmons. La respiració en la producció de la parla.

La fonació: laringe i cordes vocals

ball_gray Anatomia de la laringe: els cartílags, la musculatura i la cavitat laríngia. La funció biològica de la laringe. El moviment de les cordes vocals: abducció i addució; canvis de longitud i de gruix de les cordes vocals. La teoria mioelàstica-aerodinàmica de la fonació. Els polsos glotals. Tipus de fonació, registres vocals i qualitat de la veu.

L’articulació: el tracte vocal

ball_gray Les cavitats supraglòtiques: cavitat faríngia, cavitat bucal i cavitat nasal. Els articuladors: llavis, músculs facials, incisives, paladar, faringe, mandíbula, llengua. Llocs d’articulació segons els articuladors superiors: labial, dental, alveolar (prealveolar i postalveolar), palatal (prepalatal i postpalatal), velar (velar i uvular), faringal i glotal. Llocs d’articulació segons la llengua: apical, laminar, dorsal (anterior i posterior) i radical.

Mètodes d’estudi de la producció de la parla

ball_green L’estudi de l’activitat neuromuscular: electromiografia (EMG). L’estudi de la respiració: registre de la pressió de l’aire (manòmetre), registre del corrent d’aire (pneumotacògraf) i registre de la dinàmica pulmonar (espiròmetre i pletismògraf). L’estudi de l’activitat laríngia: laringoscopi, estroboscopi, electroglotografia, fotoelectroglotografia, electrolaringografia i filmació per transmissió per fibra òptica (fibroscopi). L’estudi de l’articulació: radiologia i cineradiologia, cinefluorografia, palatografia i electropalatografia, mètodes fotoelèctrics i transductors de pressió i mètodes per ressonància magnètica (articulògraf).

Models de producció de la parla

ball_green El control de la producció. La preplanificació en la producció de la parla. Els errors de producció com a prova de la preplanificació. La programació i regulació del control motor. Els mecanismes de retroalimentació (feedback): feedback cinestèsic i feedback auditiu.

ball_green La producció de la parla com a activitat teleològica. Plasticitat, economia i adaptabilitat en el gest articulatori. La compensació articulatòria.

ball_green La variabilitat articulatòria. Variació interlocutor i variació intralocutor. Els factors de variació en la producció de la parla: individuals, de producció, contextuals i sociolingüístics. La coarticulació. Limitacions a la variació: la pronunciabilitat.

ball_green Models de producció de la parla. Models lingüístics basats en la classificació articulatòria dels sons. Models neurofisiològics. La teoria de l’acció i l’enfocament de l’articulació com a activitat motriu. La relació entre les unitats lingüístiques i el gest articulatori en els principals models de producció.

line_red

Fonètica (2007-2008) - Tema 3: La producció dels sons de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2007/Guio_3_FonGen_07_08.html
Last updated: 27/04/08 01:16

line_red