Calendari de classes

Fonètica
curs 2008-2009

Joaquim Llisterri

line_red

dilluns 23 de febrer Presentació de l’assignatura
dimecres 25 de febrerTema 1: La delimitació del camp de treball (1)
Abast, mètodes i objectius de la fonètica. L’estudi de la producció, de les característiques acústiques i de la percepció de la parla. Models de producció, models de percepció i teoria fonètica. Fonètica general, fonètica de les llengües particulars i aplicacions de la fonètica.
dilluns 2 de marçTema 1: La delimitació del camp de treball
Sessió no presencial
Activitat proposada:

Lectura de: LADEFOGED, P. An academic life.
Lectura de: FANT, C. G. (2004) "More than half a century in phonetics and speech research", in FANT, G. Speech Acoustics and Phonetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (Text, Speech and Language Technology, 24). pp. 1-14.
dimecres 4 de marçTema 1: La delimitació del camp de treball (2)
Fonètica i lingüística. Fonètica i fonologia. El paper de la fonètica en el marc de les ciències del llenguatge. La fonètica com a àmbit interdisciplinari. Les eines bibliogràfiques.
dilluns 9 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (1)
Teories i hipòtesis. Delimitació del camp de treball.
dimecres 11 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (2)
Preparació del corpus de treball.
dilluns 16 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (3)
Determinació de les variables.
Avaluació (modalitat c): lliurament de la proposta de treball de curs
dimecres 18 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (4)
Selecció dels informants. Obtenció del corpus. Tècniques d’anàlisi de la producció i mètodes d’estudi de la percepció.
dilluns 23 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (5)
La quantificació dels resultats: nocions bàsiques d’estadística. Refutació i validació de les hipòtesis.
dimecres 25 de marçTema 2: El mètode experimental en fonètica (6)
La presentació dels resultats de la recerca.
dilluns 30 de marçTema 3: La producció dels sons de la parla (1)
Aspectes neurofisiològics: el cervell i el control del moviment. Els mecanismes subglòtics i la respiració. La fonació: laringe i cordes vocals. L’articulació: el tracte vocal; cavitat bucal i cavitat nasal.
Avaluació (modalitat a): lliurament del primer examen parcial (Temes 1 i 2)
dimecres 1 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (2)
Mètodes d’estudi de la producció de la parla.
dilluns 6 d’abrilVacances de Pasqua
dimecres 8 d’abrilVacances de Pasqua
dilluns 13 d’abrilVacances de Pasqua
dimecres 15 d’abrilTema 3: La producció dels sons de la parla (3)
La planificació en la producció de la parla. Plasticitat, economia i adaptabilitat en el gest articulatori. La variabilitat en la producció dels sons de la parla: la coarticulació. La relació entre les unitats lingüístiques i el gest articulatori en els principals models de producció.
dilluns 20 d’abrilTema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (1)
Paràmetres per a la descripció acústica dels sons de la parla: freqüència, amplitud i temps. Sons periòdics i sons aperiòdics. Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància. La teoria acústica de la producció de la parla: model de font i filtre. Classificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre.
Avaluació (modalitat a): lliurament del segon examen parcial (Tema 3)
dimecres 22 d’abril

La classe serà a l’aula P-35 de la Facultat de Psicologia
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (2)
El processament dels senyals sonors. L 'adquisició i el tractament digital dels senyals. L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia. L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral i predicció lineal. L’extracció del fonamental: corba melòdica. L’evolució temporal de la intensitat: corba d’intensitat.
dilluns 27 d’abril

La classe serà a l’aula P-35 de la Facultat de Psicologia
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (3)
Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla. Vocals: estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; relació entre les propietats acústiques i articulatòries.
dimecres 29 d’abril

La classe serà a l’aula P-35 de la Facultat de Psicologia
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (4)
Oclusius orals i nasals: correlats acústics del mode i lloc d’articulació; explosió, VOT i transicions. Fricatius: correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció i transicions. Laterals i vibrants: correlats acústics de lloc i mode d’articulació.
dilluns 4 de maig

La classe serà a l’aula P-35 de la Facultat de Psicologia
Tema 4: Les característiques acústiques dels sons de la parla (5)
Correlats acústics de la melodia: la variació temporal de la freqüència fonamental. Correlats acústics de l’accent: variacions de durada, de fonamental, d’amplitud i d’estructura formàntica. Caracterització acústica de la velocitat d’elocució, de les pauses i del ritme.
dimecres 6 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (1)
Etapes en el procés de l’audició. Oïda externa. Oïda mitjana: la cadena d’ossets. Oïda interna: la còclea i l'òrgan de Corti. El nervi auditiu i la neurofisiologia de l’audició; la codificació dels sons en el nervi auditiu. Models de la còclea i teories de l’audició.
dilluns 11 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla
Sessió no presencial
dimecres 13 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla
Sessió no presencial

Avaluació (modalitat a): lliurament del tercer examen parcial (Tema 4)

dilluns 18 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (2)
El camp de l’audició. Llindar de l’audició i llindar del dolor. Discriminació temporal i discriminació freqüencial dels sons. Escales físiques i escales perceptives. Els correlats perceptius dels paràmetres acústics.
dimecres 20 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (3)
Els indicis acústics en la percepció. Mètodes d’estudi de la percepció dels sons de la parla. La percepció categorial.
dilluns 25 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (4)
Vocals: estructura formàntica; factors en la percepció de les vocals; variacions contextuals i variacions de locutor. Consonants: indicis acústics per a la percepció de la sonoritat, del mode i del lloc d’articulació.
dimecres 27 de maigTema 5: La percepció dels sons de la parla (5)
Els correlats perceptius de la melodia: l’alçada tonal. Els correlats perceptius de l’accent: la durada, l’alçada tonal, la intensitat i el timbre.
dimarts 9 de junyAvaluació (modalitat a): lliurament del quart examen parcial (Tema 5)
divendres 26 de juny Avaluació (modalitat b) : lliurament de l'examen final (Primera convocatòria)

Avaluació (modalitat c): lliurament del treball de curs (Primera convocatòria)
dijous 10 de setembreAvaluació (modalitats a, b i c): lliurament per correu electrònic de l'examen final (Segona convocatòria) o del treball de curs (Segona convocatòria)

line_red

Fonètica (2008-2009) - Calendari de classes
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2008/Fon_Gen_calend_08_09.html
Last updated: 8/6/09 12:22

line_red