Fonètica (2008-2009)

Joaquim Llisterri

6 crèdits, segon semestre, curs 2008-2009

line_red

Examen final
Primera convocatòria

line_red

1.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

2.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

3.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

4.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà (o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor), amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cada pregunta.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:
Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: 26 de juny de 2009

Els exàmens únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

s’adjuntarà un document en Word (o en un format compatible) amb el següent nom de fitxer: Final_Cognom.doc.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat). Tampoc s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.

line_red

Fonètica (2008-2009) Examen final de la primera convocatòria
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2008/Fon_Gen_exfin__jun_08_09.html
Last updated: 24/2/09 20:07

line_red