Fonètica (2010-2011)

Joaquim Llisterri

6 crèdits, segon semestre, curs 2010-2011


Examen final
Primera convocatòria


1.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

2.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

3.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

4.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:


El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements.

Es podrà redactar en català o en castellà (o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor), amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cadascun dels temes.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Pel que fa als aspectes formals es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion
o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: 21 de juny de 2011.

Els exàmens únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

s’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: Final_Cognom.pdf.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.


Fonètica (2010-2011) Examen final de la primera convocatòria
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2010/Fonetica_conv_1_10_11.html
Last updated: 22/10/12 15:36