Fonètica (2010-2011)

Joaquim Llisterri

6 crèdits, segon semestre, curs 2010-2011


Examen final
Segona convocatòria


En el cas dels alumnes que no varen aprovar en la primera convocatòria, els temes seleccionats han de ser necessàriament diferents dels triats en l’examen de la primera convocatòria.

1.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

2.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

3.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

4.- Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:


El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements.

Es podrà redactar en català o en castellà (o en alguna altra llengua prèviament acordada amb el professor), amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim per a cadascun dels temes.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Pel que fa als aspectes formals es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion
o altres treballs equivalents.

Data de lliurament: 14 de juliol de 2011.

Els exàmens únicament es podran lliurar per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.cat).

s’adjuntarà un document en PDF amb el següent nom de fitxer: Final_2_Cognom.pdf.

No s’acceptaran els treballs que no portin el nom correcte en el document adjunt i que no s’enviïn des d’una adreça institucional de la UAB (@campus.uab.cat).

No s’acceptaran els treballs lliurats al Campus Virtual.


Fonètica (2010-2011) Examen final de la segona convocatòria
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2010/Fonetica_conv_2_10_11.html
Last updated: 22/10/12 15:35