Fonètica (2010-2011)

Treballs experimentals

Joaquim Llisterri


Indicacions generals

Tal com s’explica en la guia docent de l’assignatura, els estudiants podran ser avaluats mitjançant un treball experimental -individual o en grup, perņ preferiblement en grup- realitzat sota la supervisió del professor.

Els estudiants que optin per ésser avaluats mitjançant un treball experimental presentaran una proposta escrita no més tard del 10 de març de 2011. El professor comunicarà les propostes seleccionades en funció de l’interès, de la qualitat científica, de l’adequació tècnica i de la correcta presentació de la proposta. A continuació mantindrà una entrevista amb cada estudiant o grup per tal de definir clarament el treball partint del projecte presentat. Els estudiants que no arribin a confegir un pla de treball adequat seran avaluats mitjançant exàmens.

El treball es lliurarà no més tard del dia de l’examen final de la primera (28 de juny de 2011) o de la segona (14 de juliol de 2011) convocatòria seguint les indicacions donades pel professor.

El professor podrà entrevistar individualment els autors dels treballs com a part del procés d’avaluació si ho considera necessari.

En l’avaluació del treball es tindran en compte els elements següents:

També es tindran en compte els criteris de valoració emprats en els exercicis i els exàmens de l’assignatura. Es valorarà negativament: Els errors greus i reiterats d’ortografia o de normativa podran ser motiu de que la qualificació dels treballs no arribi a l’aprovat.

Qualsevol forma de plagi, total o parcial, implicarà la qualificació del treball amb una puntuació de zero.

Pel que fa als aspectes formals es pot consultar la bibliografia recomanada a
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion
o altres treballs equivalents.

Continguts

El contingut dels treballs es centrarà en l’anàlisi acústica o en l’estudi de la percepció d’un fenomen fonètic. En els apartats següents es proporcionen, a títol orientatiu, algunes indicacions sobre possibles temes de treball. Això no implica que no puguin acceptar-se d’altres propostes, sempre i quan siguin factibles amb el material de què es disposa, siguin adequades al nivell de coneixements dels estudiants i es pugui garantir una supervisió adequada. En tot cas, la selecció del tema de treball es farà conjuntament amb el professor.

Fonètica acústica

Elements segmentals

Descripció acústica dels elements segmentals del català, del castellà o d’una altra llengua
El treball consistirà en la descripció acústica del comportament d’una classe de segments. Es podran considerar, per exemple, alguna de les variables següents:

Elements suprasegmentals

El treball consistirà en la descripció acústica del comportament d’algun dels elements suprasegmentals. Es podran considerar, per exemple, alguna de les variables següents:

Fonètica perceptiva

Elements segmentals

Estudi dels correlats perceptius d’una classe de segments en català, en castellà o en una altra llengua
El treball consistirà en l’aplicació de tècniques de segmentació temporal, de filtrat freqüencial o de síntesi per tal de determinar els correlats perceptius d’una classe de segments en català, en castellà o en una altra llengua.

Elements suprasegmentals

Estudi dels correlats perceptius dels elements suprasegmentals en català, en castellà o en una altra llengua
El treball consistirà en l’aplicació de tècniques de filtrat freqüencial o de síntesi per tal de determinar els correlats perceptius d’un dels elements suprasegmentals en català, en castellà o en una altra llengua.

Fonètica contrastiva i fonètica de les segones llengües

Els treballs de fonètica contrastiva consistiran en la comparació acústica o perceptiva de les realitzacions dels elements segmentals o suprasegmentals en dues llengües.

Els treballs relacionats amb les segones llengües consistiran en una descripció acústica de la producció dels elements segmentals o suprasegmentals en una segona o tercera llengua o en un estudi de la percepció de realitzacions no natives, també en el nivell segmental o en el suprasegmental.

Metodologia

El treball es realitzarà seguint, en principi, les etapes pròpies dels estudis experimentals en fonètica, tot i que es faran les adaptacions necessàries en cada cas. En conjunt, les principals fases del treball haurien de ser les següents:

Es pot trobar una presentació del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Metodo_Experimental.html
i també a Llisterri (1991)

Indicacions bibliogràfiques

Coleman, J. (n.d.). Introduction to phonetics experiments. Experimental phonetics course handouts and online resources. Oxford: Phonetics Laboratory, Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics. Consultat a http://www.phon.ox.ac.uk/jcoleman/exp_intro.html

Llisterri, J. (1991). Introducción a la fonética: El método experimental. Barcelona: Anthropos.

Port, R. F. (1998). Guidelines for phonetics project. Introduction to phonetics L541. Bloomington, IN: Department of Linguistics, Indiana University. Consultat a http://www.cs.indiana.edu/~port/teach/541/expt.tutorial.html

Es poden trobar referències bibliogràfiques sobre cadascuna de les etapes del mètode experimental en fonètica a:
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html


Fonètica (2010-2011) - Treballs experimentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2010/Fonetica_treballs_10_11.html
Last updated: 22/10/12 15:30