1. La delimitació del camp de treball

Fonètica (2010-2011)

Joaquim Llisterri


La delimitació del camp de treball

El camp de treball de la fonètica

Definició de la fonètica

La fonètica general com a caracterització dels mecanismes de producció i percepció dels sons de les llengües naturals. Teoria fonètica i formulació de restriccions sobre la classe de sons possibles. Fonètica descriptiva de les llengües particulars.

L’estudi dels sons de les llengües en cadascuna de les etapes del procés de comunicació: fonètica articulatòria i producció del missatge; fonètica acústica i transmissió del missatge; fonètica perceptiva i recepció del missatge. La interrelació entre les tres etapes.

Ambits de la fonètica: fonètica sincrònica i diacrònica, ortologia i orotoèpia, ortofonia, correcció fonètica . Aplicacions de la fonètica. Les tecnologies de la parla. La fonètica judicial.

La fonètica com a camp de treball interdisciplinari. Les ciències de la parla ("Speech Sciences")

La fonètica en el marc de les ciències del llenguatge

La posició de la fonètica dins la lingüística: ciència auxiliar, camp diferent o branca pilot ? Mètodes experimentals i models teòrics en lingüística.

Fonètica i fonologia. La teoria dels trets distintius com a programa de treball interdisciplinari. La recerca dels correlats. La relació entre les unitats fonològiques i les propietats fonètiques. Les aproximacions experimentals a la fonologia.


Fonètica (2010-2011) - Tema 1: La delimitació del camp de treball
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_2010/Guio_1_Fonetica_10_11.html
Last updated: 22/10/12 15:29