5.- L’anàlisi acústica dels sons de la parla

Guió

L’anàlisi acústica dels sons de la parla

Bibliografia

Manuals de fonètica acústica

Treballs generals de fonètica acústica

Teoria acústica de la producció de la parla

Invariança acústica

Variació acústica

Variació inter i intralocutor

Variació relacionada amb el gènere i l’edat

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Anàlisi espectrogràfica

Anàlisi melòdica

Eines per a l’anàlisi acústica de la parla

Vocals

Oclusius orals

Oclusius nasals

Fricatius

Laterals

Vibrants

Durada segmental

Elements suprasegmentals

Entonació

Accent

Pauses

Ritme

Materials

L’anàlisi acústica de la parla

Les aplicacions de l’anàlisi acústica de la parla

La descripció i la classificació acústica dels sons de la parla

Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements segmentals

Els mètodes d’anàlisi acústica de la parla

L’anàlisi acústica de la parla amb Praat

Les característiques acústiques dels elements segmentals

Els elements suprasegmentals

L’accent

La melodia

L’entonació

Les pauses

La velocitat d’elocució

El ritme

El to

Correlats articulatoris, acústics i perceptius dels elements suprasegmentals

Exercicis

L’ona sonora simple

Característiques acústiques de les vocals: l’estructura formàntica

Característiques acústiques dels elements segmentals del català

Característiques acústiques dels elements segmentals del castellà

Anàlisi acústica de les vocals tòniques del castellà

Models entonatius bàsics del català

Anàlisi acústica de l’entonació en castellà: variació geogràfica

El análisis acústico del habla

Recursos a Internet

Formant, Jonas Beskow Centre for Speech Technology, KTH, Stockholm

Fonètica acústica

L’ona sonora

Fonètica acústica

Eines d’anàlisi acústica

Tècniques d’anàlisi acústica

Lectura d’espectrogrames

Elements suprasegmentals

arrow_gray_up  tornar endarrere

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Fonetica_Fonologia_Index_tema_5_12_13.html
Last updated: 7/1/13 21:02