2.- El mètode experimental en fonètica i en fonologia

Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


El mètode experimental en fonètica i en fonologia

El mètode experimental en fonètica i en fonologia

El mètode experimental

La fonètica experimental i la fonologia experimental. Fonètica experimental i fonètica tradicional.

El desenvolupament històric del mètode experimental en fonètica

L’eina, la metodologia i l’aplicació a la filologia.

El mètode experimental

Hipòtesis i teoria; disseny del corpus; anàlisi del corpus; interpretació de les dades; el paper de la tecnologia; les relacions causa-efecte.

El plantejament de l’experiment

La recerca científica. La definició del camp de treball.

La formulació de les hipòtesis

Factors que intervenen en la formulació de les hipòtesis. La gènesi de les hipòtesis. Hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa.

El disseny experimental

La definició de les dades. L’anàlis de les dades. L’organització de les dades.

El corpus de treball

La definició del corpus

La noció de corpus. Tipus de corpus.

La constitució del corpus

El tamany del corpus. La noció de variable. Les variables que intervenen en la constitució del corpus.

L’obtenció del corpus

Entrevistes individuals. Tasques específiques. Observació participativa. Entrevistes telefòniques. Preguntes breus i anònimes.

Els informants

Els informants

La identificació dels informants.

La selecció dels informants

El mètode introspectiu. Criteris per a la selecció dels informants. La validació dels informants.

Les variables relatives als informants

Característiques intrínsiques. Característiques extrínsiques.

L’enregistrament del corpus

Les condicions tècniques de l’enregistrament

Objectius de la gravació. Condicions ambientals. Els aparells de gravació. Situacions de gravació.

Els informants i la gravació

Recollida de dades personals. Instruccions per a la gravació i presentació del corpus. Familiarització amb el corpus. El control de la gravació.

El tractament de les dades

L’organització de les dades

Definició operativa de les variables. Tipus de variable. Taules de dades.

La presentació de les dades

Histograma. Diagrama de barres. Polígons de freqüéncies. Diagrama de caixa. Camp de dispersió. Diagrama de porcions. Eines.

El tractament estadístic de les dades

La descripció estadística de les dades. Les proves estadístiques. La correlació entre variables. Altres tipus d’anàlisi. Consideracions metodològiques.

La presentació dels resultats

La presentació dels resultats. Títol. Resum. Introducció. Metodologia. Presentació dels resultats. Discussió dels resultats. Conclusió. Referències bibliogràfiques. Apèndixs. Agraïments. Estructura general. Presentacions orals.

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 2: El mètode experimental en fonètica i en fonologia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Guio_2_Fonetica_Fonologia_12_13.html
Last updated: 4/12/12 10:49