5.- L’anàlisi acústica dels sons de la parla

Fonètica i fonologia
Curs 2012-2013

Joaquim Llisterri
Departament de Filologia Espanyola


L’anàlisi acústica dels sons de la parla

Descripció i classificació acústica dels sons

Nocions bàsiques d’acústica

El so com a fenomen vibratori. La transmissió del so. Ones sinusoïdals. Paràmetres per a la descripció acústica dels sons: freqüència, amplitud i temps. Les unitats de mesura.

Sons periòdics i sons aperiòdics. Sons aperiòdics impulsionals i sons aperiòdics continus.

Els sons complexos: fonamental i harmònics. La ressonància. Els formants.

La teoria acústica de la producció de la parla

El model de la font i el filtre. Característiques de la font sonora. La funció de transferència de la cavitat vocal. Classificació dels sons de la parla en funció de la font i del filtre. Relacions entre les característiques articulatòries i les característiques acústiques dels sons de la parla.

Mètodes d’estudi en fonètica acústica

El processament dels senyals sonors. L 'adquisició i el tractament digital dels senyals.

L’anàlisi en el domini temporal: oscil·lografia.

L’anàlisi en el domini freqüencial: espectrografia, anàlisi espectral (Transformada Ràpida de Fourier, FFT) i predicció lineal (LPC).

L’extracció del fonamental: corba melòdica.

L’evolució temporal de la intensitat: corba d’intensitat.

Les característiques acústiques dels sons de la parla

Els elements segmentals

Variació i invariabilitat acústica en els sons de la parla.

Vocals

Estructura formàntica i camp de dispersió; fonamental, durada i intensitat intrínseques; vocals orals i vocals nasals; la reducció vocàlica; relació entre les propietats acústiques i articulatòries de les vocals. Els diftongs.

Oclusius orals

Característiques freqüencials i temporals de l’exposió; el Voice Onset Time (VOT); les transicions formàntiques: punt d’arrencada, durada i direcció; correlats acústics de la sonoritat i del lloc d’articulació.

Oclusius nasals

El murmuri nasal; formants nasals i formants orals; zeros espectrals o antiformants; les transicions; els correlats acústics de la nasalitat i del lloc d’articulació.

Fricatius

Correlats acústics del lloc i mode d’articulació; estructura del soroll de fricció - freqüència, intensitat i durada - i transicions. Els sons africats.

Laterals

Estructura formàntica; transicions; correlats acústics del lloc d’articulació.

Ròtics

Tipus de ròtiques; estructura acústica de les ròtiques; oclusions i elements vocàlics.

Els elements suprasegmentals

Correlats acústics de la melodia

La variació temporal de la freqüència fonamental.

Correlats acústics de l’accent

Variacions de durada, de fonamental, d’amplitud i d’estructura formàntica.
Caracterització acústica de la velocitat d’elocució, de les pauses i del ritme.

Fonètica i fonologia (2012-2013) - Tema 5: L’anàlisi acústica dels sons de la parla
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/Fonetica_Fonologia_2012/Guio_5_Fonetica_Fonologia_12_13.html
Last updated: 8/12/12 10:43