Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

Examen parcial
Tema 1
La delimitació del camp de treball
Tema 2
El mètode experimental en fonètica

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

  1. Quins creus que haurien de ser els objectius de la fonètica? Recolza la teva opinió amb la d’autors que hagin tractat aquesta qüestió.
  2. Per quins motius es pot dir que la fonètica constitueix un camp de treball interdisciplinari? Creus que per aquesta raó est pot justificar que la fonètica no constitueix una disciplina per ella mateixa?
  3. Discuteix la possibilitat de desenvolupar una teoria fonètica. Quins haurien d'ésser els seus objectius? Com es pot arribar a assolir-los?
  4. Discuteix la situació de la fonètica en relació amb la lingüística i en relació amb les ciències de la parla. Creus que la fonètica té un caràcter específic com a disciplina? Creus que forma part de la lingüística? En què es pot diferenciar metodològicament d’altres àmbits de la lingüística, com per exemple la fonologia? Es pot parlar de les ciències de la parla com a una unitat?
  5. Quina utilitat té un corpus en fonètica? Com pot elaborar-se? Per a quin tipus de recerca és útil cada tipus de corpus?
  6. Problemes en la selecció dels informants per al treball en fonètica. Quins criteris de selecció consideraries en funció dels diversos objectius que pot tenir un estudi en aquest camp?
  7. Quines etapes seguiries per a l’estudi de les diferències entre les vocals de dues variants dialectals, socials o d’estil d’una mateixa llengua? Quins problemes es plantejarien en cada etapa i com es podrien resoldre? (Limita la teva resposta a un dels tres factors de variació possible: dialectal, social o d’estil).
  8. Dissenya un experiment en qualsevol àmbit de la fonètica i explica el procediment que seguiries per dur-lo a terme, justificant les decisions que prendries en cada etapa.
El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data d’entrega: divendres 19 d’abril fins les 11:30 h. a l’aula 501 o el mateix dia fins les 14:30h per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 24/5/02 19:28