Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

Examen parcial
Tema 3
La producció de la parla

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

  1. Els mecanismes subglòtics i la respiració en la producció de la parla.
  2. La laringe i la fonació en la producció de la parla.
  3. Les cavitats supraglòtiques i l’articulació en la producció de la parla.
  4. La variabilitat articulatòria. Factors de variació en la producció de la parla.
  5. Principals models de producció de la parla.
  6. Tècniques experimentals per a l’estudi de la producció de la parla.
  7. La coarticulació.
El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data d’entrega: divendres 10 de maig fins les 11:30 h. a l’aula 501 o el mateix dia fins les 14:30h per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 24/5/02 19:28