Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

Examen parcial
Tema 5
La percepció dels sons de la parla

Desenvolupa un tema entre els proposats a continuació:

  1. Com es porta a terme l’audició, entesa com a procés de conversió de diferències de pressió en el medi aeri en estímuls nerviosos?
  2. Com es relacionen les característiques acústiques i les característiques perceptives dels sons de la parla? Quins factors psicoacústics intervenen en la percepció dels sons?
  3. Quina importància té per a la fonètica l’estudi de la representació auditiva dels sons de la parla? Explica els resultats més importants obtinguts en aquest camp i comenta la seva importància per a l’establiment de les categories fonètiques.
  4. Les tècniques d’estudi de la percepció de la parla.
  5. Els indicis acústics utilitzats en la percepció d'una de les següents característiques fonètiques: la sonoritat, el mode d’articulació o el lloc d’articulació.
  6. Els indicis acústics utilitzats en la percepció d'una de les classes de consonants següents: oclusius orals, oclusius nasals, fricatius, líquides.
  7. La percepció de les vocals.
  8. Quina importància tenen els indicis acústics invariants des del punt de vista de la percepció? Explica els resultats als quals s’ha arribat fins ara, els models de percepció basats en trets acústics i la seva relació amb les categories fonètiques.
  9. Els principals models de percepció de la parla: punts de contacte i diferències.
  10. Quines relacions entre la producció i la percepció s’estableixen entre els diferents models de percepció de la parla?
El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data d’entrega: divendres 7 de juny fins les 14h. a la bústia del professor al costat de la secretaria del Departament o el mateix dia fins les 21h. per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).

Qualificacions: s’exposaran en el tauler d’anuncis del despatx B11-222 a partir del dimecres 12 de juny. En el cas dels treballs enviats per correu electrònic es retornarà per aquest mateix procediment el treball corregit.


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 24/5/02 19:28