Lingüística Aplicada II: Fonètica (2001-2002)

Joaquim Llisterri

5 crèdits, segon semestre, curs 2000-2001

Examen final
Setembre de 2002

En el cas dels alumnes que no varen aprovar en la convocatòria de juny, els temes seleccionats han de ser necessàriament diferents dels triats en l’examen de la primera convocatòria.

El treball ha de consistir en una presentació clara i estructurada del tema seleccionat, integrant els conceptes bàsics i les lectures realitzades per a ampliar coneixements. Es podrà redactar en català o en castellà, amb una extensió orientativa d’unes 3 planes (amb interlineat senzill amb un tipus de 12 punts ) com a mínim i unes 10 com a màxim.

Per a la valoració del treball es tindran en compte els elements següents:

Es valorarà negativament:

Pel que fa als aspectes formals podeu consultar la bibliografia recomanada a

http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/Bib_met_exp.html#Presentacion

o altres treballs equivalents.

Data d’entrega: dilluns 9 de setembre fins les 14h. a la bústia del professor al costat de la secretaria del Departament o el mateix dia fins les 21h. per correu electrònic (Joaquim.Llisterri@uab.es).

Qualificacions: s’exposaran en el tauler d’anuncis del despatx B11-222 el dijous 12 de setembre, tal com estableix el calendari de la Facultat. En el cas dels treballs enviats per correu electrònic es retornarà per aquest mateix procediment el treball corregit.

Revisió d’exàmens: tindrà lloc el divendres 13 de setembre, tal com estableix el calendari de la Facultat, de les 11.45 a les 14h al despatx B1-222.


Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 9/9/02 21:46