Guions, bibliografies i materiales per temes

1. La delimitació del camp de treball

Guió

Bibliografia

L'àmbit de la fonètica

El procés de la comunicació

Teoria fonètica

Fonètica i fonologia

Revistes

Working papers

Actes de congressos

Materials

Definició i àmbit de la fonètica

Interdisciplinarietat de la fonètica

Fonètica i lingüística

Recursos a Internet

Planes amb enllaços a recursos per a la fonètica

Recursos generals

tornar al principi 

2. El mètode experimental en fonètica

Guió

Bibliografia

El mètode experimental en fonètica

El plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’enregistrament del corpus

L’anàlisi de les dades

La presentació dels resultats

Materials

El mètode experimental en fonètica

El plantejament de l’experiment

El corpus de treball

Els informants

L’enregistrament del corpus

L’anàlisi de les dades

La presentació dels resultats

Recursos a Internet

El mètode experimental en fonètica

Estadística

Metodologia i disseny experimental

tornar al principi 

3. La producció dels sons de la parla

Guió

Bibliografia

Treballs generals

Anatomia i fisiologia de la producció de la parla

Aspectes neurofisiològics

Llenguatge i cervell

Aspectes aerodinàmics

Respiració

Fonació

Variabilitat acústica de la parla en funció del gènere i de l’edat

Anàlisi fonètica de la imitació de veus

Articulació

Tècniques instrumentals

Models de producció de la parla

Materials

Els mecanismes de producció de la parla

Bases neurofisiològiques de la parla

La respiració

La fonació

L’articulació

Els mètodes d’estudi de la producció de la parla

La variabilitat articulatòria

La producció de la parla

La coarticulació

Models de producció de la parla

Recursos a Internet

La producció de la parla

La respiració

La fonació

L’articulació

Tècniques experimentals per a l’estudi de la producció de la parla

Models de producció de la parla

Llenguatge i cervell

tornar al principi 

4. Les característiques acústiques dels sons de la parla

Guió

Bibliografia

Manuals de fonètica acústica

Treballs generals de fonètica acústica

Teoria acústica de la producció de la parla

Invariança acústica

Variació acústica

Variació inter i intralocutor

Variació relacionada amb el gènere i l’edat

Tècniques d’anàlisi acústica de la parla

Anàlisi espectrogràfica

Anàlisi melòdica

Eines per a l’anàlisi acústica de la parla

Vocals

Oclusius orals

Oclusius nasals

Fricatius

Laterals

Vibrants

Durada segmental

Elements suprasegmentals

Entonació

Accent

Pauses

Ritme

Materials

Presentació general

L’ona sonora

La ressonància i els formants

La classificació acústica dels sons de la parla

Tècniques d’anàlisi acústica

Eines d’anàlisi acústica

Característiques acústiques dels elements segmentals

Vocals

Oclusius orals

Oclusius nasals

Fricatius

Laterals

Vibrants

Característiques acústiques dels elements segmentals del castellà

Característiques acústiques dels elements suprasegmentals

Melodia

Accent

Els elements suprasegmentals

L’anàlisi de l’entonació

Recursos a Internet

Fonètica acústica

L’ona sonora

Fonètica acústica

Eines d’anàlisi acústica

Tècniques d’anàlisi acústica

Lectura d’espectrogrames

Elements suprasegmentals

tornar al principi 

5. La percepció dels sons de la parla

Guió

Bibliografia

Treballs generals sobre percepció de la parla

L’audició

Psicoacústica

Processament auditiu de la parla

Tècniques experimentals per a l’estudi de la percepció

Treballs generals sobre models de percepció de la parla

Models de percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció de vocals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius orals

Indicis acústics en la percepció d’oclusius nasals

Indicis acústics en la percepció de fricatius

Indicis acústics en la percepció de laterals i vibrants

Materials

L’audició

Nocions bàsiques de psicoacústica

Mètodes d’estudi de la percepció de la parla

La segmentació com a tècnica d’estudi de la percepció de la parla

El filtrat com a tècnica d’estudi de la percepció de la parla

La síntesi com a tècnica d’estudi de la percepció de la parla

Indicis acústics en la percepció dels elements segmentals

Models de percepció de la parla

Recursos a Internet

L’audició

Psicoacústica

Percepció de la parla

Models de percepció de la parla

tornar al principi Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
Last updated: 14/4/04 20:53